ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑวิธีแฮก WiFi ด้วยโทรศัพทร์มือถือ

ตามหาสัญญาณ Wifi ฟรีทั่วไทย

วัดที่ดิน ที่นา ที่ไร่ ด้วยมือถือง่ายๆ

หาโทรศัพท์หายด้วย Google

สอนการ share location บนมือถือ line

วิธีลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในโทรศัพท์

  

วิธีลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในโทรศัพท์

           พวกเราใน  ก.ส.ท.ช.   บอกมาลดค่าโทรศัพท์  ส่วนเกิน  -  กด  ##002#  แล้วกดที่   โทรออก

มันจะล้างผลพวง จากค่ายมือถือของทุกระบบ  ที่แอบแฝงหักเงินจากเรา   ในส่วนที่เป็นเศษของวินาที.... นี่คือวิธีป้องกัน

และช่วยตัวเองพวกเราใน   ก.ส.ท.ช.  บอกมา...ย้ำ  กด##002#  แล้วโทรออกทุกเครือข่าย   ช่วยกันแนะนำให้คนรับรู้กันนะครับ   ตั้งแต่ 22/7/2017  แน่ะครับช่วงนี้มันชอบหากินกับคนจนๆ  คนไม่รู้มันว่าอยากโง่ก็ให้เสียค่าโง่ไปอีกเบอร์  เป็นเบอร์เลิกเสริมของ  SMS  ทั้งหมดก็  *137 แล้วโทรออกมันจะยกเลิกไอ้บริการเสริมทั้งหมดที่มันแอบดูดเงินเรา  รายเดือน

ถ้าทำเสร็จแล้วให้ได้ผลดี  กับ  ผู้อื่นด้วย  ช่วยแชร์ต่อไปอีกถ้าพอทำได้คิดว่าช่วยเหลือกันเอาบุญนะครับ

วิธีทำ GPS ติดตามรถจากมือถือเก่า | รถหายตามคืนได้

;

วิธีติดตามโทรศัพท์ที่หาย

เมื่อมือถือหายหลายคนอาจจะกังวลว่าจะทำอย่างไรดี เรามีคำแนะนำให้ท่านลองทำตามดูนะคะ

 

เรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน บทที่ 1

 เรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน บทที่ 1

 

 

ยุค ไอที และ อิเล็กทรอนิกส์ คือ ?.....

 บทบาทของครูยุค IT

 

IT ซึ่งมาจากคำว่า Information Technology หรือที่ภาษาไทยใช้คำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" คำๆนี้ถูกใช้บ่อยขึ้น เช่นเดียวกับคำว่า "โลกาภิวัฒน์" หรือ "โลกไร้พรมแดน" (Globalization)

 

ไอทีหมายถึงเป็นผลรวมของเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เเก่ ตัวคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ ชิพ เครื่องพิมพ์ สายสัญญาณ โมเด็ม โปรมเเกรม ฯลฯ  และเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือที่เรียกว่าการสื่อสารทางไกล เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไมโครเวฟ สายใยเเก้วนำเเสง ดาวเทียม สื่อสาร เป็นต้น มนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภท ได้อย่างกว้างขวางเเละหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำไอทีมาใช้งานที่ชัดเจนที่สุด ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการทำงานของคนเราทำให้เกิดสังคมยุคสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ ดังเห็นได้จากบริบทของสำนักงานอัตโนมัติ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตและเว็บบริบทต่าง ๆ

 

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ ด้วยเหตุว่าข้อมูลข่าวสารที่จะนำเข้ามาสู่ห้องเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล เกี่ยวกับสารสนเทศกระบวนการสอนของครูและวิธีการศึกษาของนักเรียนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยปรับรูปแบบของความรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

เมื่อกล่าวถึงการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ทุกคนมักนึกภาพห้องเรียนที่มีคุณครูยืนอยู่หน้าชั้นแล้วบ่นอะไรไปเรื่อยๆ นักเรียนหลังห้องก็หลับบ้าง คุยกันบ้าง มีนักเรียนตั้งใจเรียนกันอยู่หน้าห้องไม่กี่คน ซึ่งบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่บรรยากาศในการเรียนรู้เลย เมื่อผู้เรียนรู้สึกไม่สนุกกับการเรียน ผู้สอนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการสอนได้แต่นับเวลาให้ผ่านไปแต่ละชั่วโมงแล้วจะให้การเรียนบรรลุผลคงเป็นไปไม่ได้

 

บทบาทของครูในยุคไอทีนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ ได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้กับการค้นคว้า เข้าใจและรู้จักเลือกสรรข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งในปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นประจำ มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนล้าหลัง นอกจากนั้นครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนอกและในโรงเรียน

 

ครูจึงต้องเน้นในเรื่องการจัดการความรู้ มากกว่าเน้นการจัดการสารสนเทศ เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งองค์ความรู้และองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ สถาบันการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้เทคโนโลยีเว็บในการเผยแพร่ความรู้ Search Engine ใน การค้นหาข้อมูลที่ต้องการระบบฐานข้อมูลในการเก็บองค์ความรู้ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ในการถ่ายทอดความรู้ทางไกล ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา หลายแห่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ เช่น eUniversity, eLibrary, eClassroom, eLearning หรือ Itcampus เป็นต้น ฐานข้อมูลสำหรับอ้างอิงที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนและวิจัย

 

ดังนั้นเราจึงพอที่จะสรุปบทบาทของครูในยุคไอที ได้ดังต่อไปนี้

 

1.  การะบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ คือ ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ได้กำหนดไว้

 

2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือ ครูต้องฝึกนิสัยให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการค้นคว้า และรู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

3.  ครูต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม คือ ครูต้องเป็นผู้ชี้แนวทางในการเลือกใช้ความรู้หรือไอทีต่างๆให้มีความเหมาะสม ไม่ให้ผู้เรียนถูกมอมเมาจากข้อมูลที่มีอย่างมากมายในโลกอินเทอร์เนต

 

4.  ครูต้องสร้างให้นักเรียนเป็นผู้รู้อย่างเท่าทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรู้ว่าสิ่งใดเป็นข้อมูลที่ควรนำไปใช้ ข้อมูลใดไม่ควรเลือกบริโภค

 

5.  ครูต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลายที่จะชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

 

ถึงแม้เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมีน้อย  หรือครูผู้ที่ทำหน้าที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโรงเรียนก็ขาดแคลน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา คือ เด็กไม่ได้รับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความรู้จากโลกอินเตอร์เนท ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ปัญหาในส่วนนี้ต้องให้รัฐบาลต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

 

แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก แต่การอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ครูจะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนของควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ต่างๆ เป็นการช่วยเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางด้านไอที ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมได้แล้วก็จะถือว่า ครูยุคไอทีได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักเรียนแล้ว

 

 ที่มา : http://www.l3nr.org/posts/375929

 

บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

1. ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

2. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

    2.1. ข้อมูลประเภทข่าว

    2.2. ข้อมูลประเภทความรู้เชิงวิชาการและความรู้ทั่วไป

    2.3. ข้อมูลประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์

    2.4. ด้านความบันเทิง

    2.5. ด้านงานราชการ

    2.6. ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

    2.7. ด้านโทรคมนาคม

    2.8. ด้านธุรกิจ

    2.9.ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน