ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
สติเป็นภูมิคุ้มกัน

 สติเป็นภูมิคุ้มกัน
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

ดีหรือร้ายอยู่ที่ใจตนคิด article
ใช้อำนาจในทางที่ถูกที่ควร article
เมื่อเจอคนดีเราต้องรู้จักเกรงใจ article
รู้จักพูดและฟังอย่างมีสติจะไม่ทำร้ายผู้อื่น article
เมื่อใจมีธรรมจะมองอะไรไม่ทุกข์รู้จักปล่อยวาง article
ความอยากทำให้เกิดทุกข์
หนีบาปบุญหนีไม่พ้น
มนุษย์ทุกคนเกิดมาควรอยู่ในศีลในธรรม
ความสุภาพไม่หยาบคายเป็นคุณสมบัติของคนดี
เป็นมนุษย์ควรมีจิตใจที่สูงไม่เบียดเบียนผู้อื่น
คนดีจะทำดีโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน
รู้คุณและตอบแทนคุณเป็นกรรมดี
มียศศักดิ์ใครก็รักใครก็ชอบ
เจอคนดีให้รู้จักดีอย่าเอาเปรียบ
ถ้าสุขใจนั่คือกำไรชีวิต
รู้พระคุณและตอบแทนพระคุณเป็นกรรมดี
เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่สมควรรับรู้
คนที่เริ่มต้นไวมีโอกาสมากกว่าเสมอ
ความสุขสบายทำให้เราประมาท
หลงลืมสติทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ
ต้องมีใจที่คิดจะช่วยเหลือในสิ่งที่ตนทำได้
การทำบุญที่ได้บุญคือเราต้องไม่เดือดร้อน
รู้จักวางให้เป็น
สิ่งที่ต้องสะสมคือความดี
เมื่อมีโอกาสให้จงเป็นผู้ให้ที่ดี
หลงในความสามารถของตนเอง
ทุกข์นั้นเกิดจากตัวของเราเอง
กิริยาวาจาที่นอบน้อมเกิดขึ้นกับผู้ที่เจริญทางจิตใจ
ความดีของทานไม่ได้อยู่ทีวัตถุ #พุทธทาสภิกขุ#
พระบิณฑบาตจากขอทานตรงไหน article
สติปัฏฐาน 4 โดยละเอียด เข้าใจได้ นำไปปฏิบัติจริงได้ article
หนี้ที่ต้องชดใช้ และธรรมมะแวดล้อม article
คนที่เป็นศัตรูกัน เขาคิดต่อกันและกันอย่างไร article
"รู้ว่าไม่ดี แต่ยังวางไม่ได้ ควรปฏิบัติอย่างไร?" article
"ทำไมฟังธรรม ต้องถอดรองเท้า/ไม่ฆ่าสัตว์ แต่กินเนื้อสัตว์ ผิดศีลไหม" article
"บูชา" การบูชาที่ได้ประโยชน์ article
เป็นเพียงผู้หลง article
ศรัทธา กู้วิกฤต article
เคยเป็นคนไม่ดี ก็ดีได้ ไม่ยาก เคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ภายใน 1 วัน 1 คืน article
โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน 6 ประการ article
โทษของสุรา article
อบายมุข 6 article
หลังจากตาย 99.99% ต้องตกนรก เกิดเป็นเดรัจฉาน และเปรต แล้วจะแก้ไขยังไง article
ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วจริงเหรอ แล้วใครเป็นคนบันดาลหรือกำหนด articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน