ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ยุค ไอที และ อิเล็กทรอนิกส์ คือ ?.....

 บทบาทของครูยุค IT

 

IT ซึ่งมาจากคำว่า Information Technology หรือที่ภาษาไทยใช้คำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" คำๆนี้ถูกใช้บ่อยขึ้น เช่นเดียวกับคำว่า "โลกาภิวัฒน์" หรือ "โลกไร้พรมแดน" (Globalization)

 

ไอทีหมายถึงเป็นผลรวมของเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เเก่ ตัวคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ ชิพ เครื่องพิมพ์ สายสัญญาณ โมเด็ม โปรมเเกรม ฯลฯ  และเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือที่เรียกว่าการสื่อสารทางไกล เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไมโครเวฟ สายใยเเก้วนำเเสง ดาวเทียม สื่อสาร เป็นต้น มนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภท ได้อย่างกว้างขวางเเละหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำไอทีมาใช้งานที่ชัดเจนที่สุด ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการทำงานของคนเราทำให้เกิดสังคมยุคสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ ดังเห็นได้จากบริบทของสำนักงานอัตโนมัติ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตและเว็บบริบทต่าง ๆ

 

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ ด้วยเหตุว่าข้อมูลข่าวสารที่จะนำเข้ามาสู่ห้องเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล เกี่ยวกับสารสนเทศกระบวนการสอนของครูและวิธีการศึกษาของนักเรียนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยปรับรูปแบบของความรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

เมื่อกล่าวถึงการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ทุกคนมักนึกภาพห้องเรียนที่มีคุณครูยืนอยู่หน้าชั้นแล้วบ่นอะไรไปเรื่อยๆ นักเรียนหลังห้องก็หลับบ้าง คุยกันบ้าง มีนักเรียนตั้งใจเรียนกันอยู่หน้าห้องไม่กี่คน ซึ่งบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่บรรยากาศในการเรียนรู้เลย เมื่อผู้เรียนรู้สึกไม่สนุกกับการเรียน ผู้สอนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการสอนได้แต่นับเวลาให้ผ่านไปแต่ละชั่วโมงแล้วจะให้การเรียนบรรลุผลคงเป็นไปไม่ได้

 

บทบาทของครูในยุคไอทีนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ ได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ความรู้กับการค้นคว้า เข้าใจและรู้จักเลือกสรรข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งในปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นประจำ มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนล้าหลัง นอกจากนั้นครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนอกและในโรงเรียน

 

ครูจึงต้องเน้นในเรื่องการจัดการความรู้ มากกว่าเน้นการจัดการสารสนเทศ เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งองค์ความรู้และองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ สถาบันการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้เทคโนโลยีเว็บในการเผยแพร่ความรู้ Search Engine ใน การค้นหาข้อมูลที่ต้องการระบบฐานข้อมูลในการเก็บองค์ความรู้ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ในการถ่ายทอดความรู้ทางไกล ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา หลายแห่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ เช่น eUniversity, eLibrary, eClassroom, eLearning หรือ Itcampus เป็นต้น ฐานข้อมูลสำหรับอ้างอิงที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนและวิจัย

 

ดังนั้นเราจึงพอที่จะสรุปบทบาทของครูในยุคไอที ได้ดังต่อไปนี้

 

1.  การะบวนการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ คือ ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ได้กำหนดไว้

 

2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือ ครูต้องฝึกนิสัยให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รักการค้นคว้า และรู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

3.  ครูต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม คือ ครูต้องเป็นผู้ชี้แนวทางในการเลือกใช้ความรู้หรือไอทีต่างๆให้มีความเหมาะสม ไม่ให้ผู้เรียนถูกมอมเมาจากข้อมูลที่มีอย่างมากมายในโลกอินเทอร์เนต

 

4.  ครูต้องสร้างให้นักเรียนเป็นผู้รู้อย่างเท่าทัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรู้ว่าสิ่งใดเป็นข้อมูลที่ควรนำไปใช้ ข้อมูลใดไม่ควรเลือกบริโภค

 

5.  ครูต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลายที่จะชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

 

ถึงแม้เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมีน้อย  หรือครูผู้ที่ทำหน้าที่สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโรงเรียนก็ขาดแคลน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหา คือ เด็กไม่ได้รับโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความรู้จากโลกอินเตอร์เนท ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ปัญหาในส่วนนี้ต้องให้รัฐบาลต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

 

แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก แต่การอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ครูจะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนของควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ต่างๆ เป็นการช่วยเตรียมให้นักเรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางด้านไอที ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมได้แล้วก็จะถือว่า ครูยุคไอทีได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักเรียนแล้ว

 

 ที่มา : http://www.l3nr.org/posts/375929

 

บทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

1. ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

2. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

    2.1. ข้อมูลประเภทข่าว

    2.2. ข้อมูลประเภทความรู้เชิงวิชาการและความรู้ทั่วไป

    2.3. ข้อมูลประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์

    2.4. ด้านความบันเทิง

    2.5. ด้านงานราชการ

    2.6. ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

    2.7. ด้านโทรคมนาคม

    2.8. ด้านธุรกิจ

    2.9.ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
เรียนรู้คอมฯ มือถือ เบื้องต้น การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

รีวิวและสอนใช้งานแอพเทรดหุ้น Streaming article
IQ Option มือใหม่ไม่รู้อะไรเลย เริ่มต้นอย่างไรให้ทำกำไรได้ทันที article
Olymp Trade มือใหม่เริ่มต้นเทรดบนมือถืออย่างไร article
7 เนื้อหาที่มีความเสี่ยง เปิดสร้างรายได้ YouTube ไม่ผ่าน article
ระวังรายได้ไม่ขึ้น เพราะลืมเปิดโฆษณาในวิดีโอ article
อย่าเพิ่งทำยูทูบ ถ้ายังไม่รู้ 3 ข้อเสีย article
ทำเว็บขายของออนไลน์ ทั้งง่าย และ ฟรี article
เริ่มต้นขายของออนไลน์ เป้าหมาย 20,000 บาทต่อเดือน!!! article
4 App สร้างรายได้ ขายของ ออนไลน์ง่ายๆ ฟรี!! ด้วยมือถือเครื่องเดียว!! article
Bridgefy สื่อสารได้แม้ไร้อินเตอร์เน็ต ดาวโหลดด่วน article
แนะนำ 3 แอพฯ แชทแบบไม่ง้ออินเตอร์เน็ต article
ขั้นตอนติดตั้ง และสมัครใช้Telegram article
มือใหม่ยูทูบ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง? article
วีดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กไหม ตั้งค่าอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎ YouTube article
ตั้งค่าอัพโหลดยูทูบแบบถูกวิธี article
3+1 แอปอ่านการ์ตูนฟรี! ไม่เปลืองที่เก็บ แถมถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะ! article
5 แอพยอดนิยมสำหรับนักอ่าน article
แนะนำ 10 แอพฟรี !!! ที่ต้องมีสำหรับการเรียน article
ทำหน้าปกคลิปง่ายๆ ด้วย Kinemaster article
อยู่ต่างประเทศ ทำคลิปอะไรดีที่คนอยากดู article
ถนัดงานฝีมือ ทำคลิปอะไรดี ให้มีรายได้สูงสุด article
กว่าจะได้ 1 วิดีโอ เสกสรร ปั้น YouTube ทำอะไรบ้าง? article
Update สถานการณ์ยูทูบ ตุลาคม 2563 article
วิธีสั่งอาหารกับ foodpanda แบบเข้าใจง่าย article
วิธีสั่งอาหารผ่าน Grab Food แบบเข้าใจง่าย article
วิธีเรียก ไลน์แมน(line man)ไปซื้ออาหาร food delivery แบบไม่ให้ส่งผิดบ้าน article
วิธีสั่งของในลาซาด้า ง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน article
วิธีสั่งของ lazada ลาซาด้าเก็บเงินปลายทาง สอนการตั้งค่าเก็บเงินปลายทาง article
วิธีสั่งสินค้า shopee แบบง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ article
รีวิว Tiktok คืออะไร เล่นยังไงให้ปัง !! ปี 2020 article
ทวิตเตอร์คืออะไร เล่นอย่างไรให้ติดเทรนด์ article
วิธีสมัคร IG Instagram article
วิธีสร้างไลน์แอด Line@ ง่ายๆทำได้ทุกคน article
Facebook คืออะไร? article
คลิปลง youtube vs. คลิปลง facebook แตกต่างกันไหม? article
ทำคลิปรีแอคชั่น ผิดกฎยูทูบไหม? article
คลิปเกาะกระแส vs. คลิปจากความชอบ แบบไหนรุ่งกว่ากัน article
ถนัดหลายอย่าง ทำยูทูบเรื่องไหนก่อนดี? article
เรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ หมดไฟ ไม่มีสมาธิ ตามบทเรียนไม่ทัน ทำยังไงดี? article
วิธีเช็ก URL ของเว็บไซต์ให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงโดน Hack ข้อมูล! article
ฟีเจอร์เด็ด Google Drive article
ช่างภาพ อาชีพนี้ทำอะไร article
นักเขียนนิยายวาย อาชีพนี้ทำอะไร article
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาชีพนี้ทำอะไร article
ตัดต่อวีดีโอในโทรศัพท์ด้วย inshot 1 - พื้นฐานเบื้องต้น article
ใส่โฆษณาระหว่างคลิป อัพเดทล่าสุด 2020 article
ออกแบบปกคลิปยังไง ให้คนอยากคลิกดู article
วิธีอ่าน paper (งานวิจัย) ให้เข้าใจ article
7 วิธีหาเงินตอนเรียน article
Excel ขั้นเทพ Macro article
"ทำงานประจำ ก็ทำช่องยูทูปให้มีคนติดตามหลักแสนได้" article
ทำคลิปยูทูปกี่นาที ที่เหมาะกับปี 2020 article
เหตุผลที่ยูทูปเบอร์มือใหม่ ไม่ควรคิดหารายได้ยูทูป article
นักกีฬา e-sports อาชีพนี้ทำอะไร article
ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ อาชีพนี้ทำอะไร article
หัวหน้าทีม Social Media อาชีพนี้ทำอะไร article
สร้าง Dashboard โดยใช้ Microsoft Excel article
Q&A ตอบคอมเมนต์ Word, Excel และ PowerPoint article
วิธีตั้ง Password ให้ปลอดภัย article
ใส่เสียงเอฟเฟคใน kinemaster พร้อมแถม 101 เสียงเอฟเฟค article
คลิกเดียว รู้เลยว่าใครก็อปคลิปเราไปใช้ พร้อมวิธีจัดการ article
7 หลักการตั้งชื่อคลิป ที่ทำให้ผมมีคนติดตาม 700,000 คน article
นักแปลอิสระ อาชีพนี้ทำอะไร article
นักวิเคราะห์เกมฟุตบอล อาชีพนี้ทำอะไร article
นักพากย์โฆษณา อาชีพนี้ทำอะไร article
เทคนิค Excel ขั้นเทพ พร้อมคีย์ลัด article
นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด PowerPoint article
วิธีใช้ Microsoft PowerPoint ทำ Motion Graphic article
วิธีสมัครวีแชท Wechat โดย Legendnews Channel เครือข่ายของ www.legendnews.net article
วิธีสมัคร youtube channel สื่อระดับโลก โดย www.legendnews.net
วิธีสร้าง gmail ไว้ใช้งาน โดย Legendnews Channel
วิธีคัดลอกข้อความจากยูทูป Print เพื่อถ่ายเอกสาร สำหรับคอมพิวเตอร์ article
พิมพ์ข้อความด้วยการพูด
ตามหาโทรศัพท์หาย เจอภายใน 5 นาที
การแชร์วิดีโอจาก youtube ลง Line
วิธีถ่ายรูปภาพผ่านมือถือ และส่งทาง Line
วิธีลบข้อมูลโทรเข้าและโทรออก เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
การลบข้อความ article
วิธีบันทึกรายชื่อใหม่ในโทรศัพท์
วิธีส่งข้อความแชทและการลงข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกับเพื่อนใน LINE
รีวิวและสอนใช้งานแอพเทรดหุ้น Streaming article
Olymp Trade มือใหม่เริ่มต้นเทรดบนมือถืออย่างไร article
เทคนิค 4 ข้อ ทำคลิปลงยูทูบได้ทุกวัน article
คลิปลง youtube vs. คลิปลง facebook แตกต่างกันไหม? article
12 เทคนิคที่ควรรู้ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Mac มือใหม่ article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ article
ย้ายรายชื่อ ย้ายรูป ย้ายวีดีโอ ไปมือถืออีกเครื่องง่ายและเร็วที่สุด article
คำแนะนำในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ article
10 พฤติกรรมเสี่ยงโลกออนไลน์ เสี่ยงติดคุก
ตอบข้อสงสัย: ข้อมูล&สาระน่ารู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
วิธีแฮก WiFi ด้วยโทรศัพทร์มือถือ
ตามหาสัญญาณ Wifi ฟรีทั่วไทย
วัดที่ดิน ที่นา ที่ไร่ ด้วยมือถือง่ายๆ
หาโทรศัพท์หายด้วย Google
สอนการ share location บนมือถือ line
วิธีลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในโทรศัพท์
วิธีทำ GPS ติดตามรถจากมือถือเก่า | รถหายตามคืนได้
วิธีติดตามโทรศัพท์ที่หาย
เรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน บทที่ 1เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน