ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา

 

วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา

 

วันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็นโอกาสที่ดีของชาวพุทธที่จะได้ร่วมทำบุญในประเพณีต่างๆร่วมกันกับครอบครัว เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ตลอดจนหลักธรรมคำสอนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 11 (ออกพรรษา) โดยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ 2 วันคือ วันเข้าปุริมพรรษา หรือวันเข้าพรรษาแรก ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญกลางเดือน 11 และวันเข้าปัจฉิมพรรษา หรือวันเข้าพรรษาหลัง ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 9 ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน 12

ประวัติวันเข้าพรรษา 2560

สำหรับ “เข้าพรรษา” แปลว่า พักฝน คือการที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดฤดูฝน 3 เดือน เนื่องจากในอดีตชาวบ้านติติงว่าพระสงฆ์ไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่นๆเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าจะพ้นหน้าฝน

พิธีทางศาสนาในวันเข้าพรรษา

– ประเพณีแห่เทียนพรรษา ในยุคสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้พระสงฆ์ต้องอาศัยเปลวไฟจากแสงเทียนในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ในเวลากลางคืน เช้ามืด หรือพลบค่ำ จึงมีการหล่อเทียนต้นใหญ่ไปถวายวัดเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ตลอดการจำพรรษา 3 เดือน เรียกว่า “เทียนจำนำพรรษา” ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนในชุมชนได้ใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่การหลอมเทียน หล่อเทียนเป็นเล่มใหญ่ การทำลวดลายวิจิตร และการประดับประดาให้สวยงาม ขบวนแห่เต็มไปด้วยความรื่นเริงโดยมีท่ารำอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่ หลักๆคือการร่วมแรงร่วมใจสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

– ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อนางวิสาขาได้ทูลขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์มีผ้าอาบน้ำผลัดเปลี่ยนในช่วงฤดูฝน นางวิสาขา มหาอุบาสิกา จึงเป็นสตรีคนแรกที่เริ่มประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์  ประเพณีนี้เป็นส่วนสำคัญของวันเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝน อาหาร และเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์ มีการจัดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน (วัดสิกสาฎก) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอย่างคึกคัก

หน้าที่ชาวพุทธที่ดีเริ่มต้นในวันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 2560

การดำรงตนและรักษาศีล 5 ข้ออย่างเคร่งครัด มุ่งทำความดีเพื่อจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะชำละล้างร่างกายและจิตใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ย้ำเตือนการกระทำที่เป็นบาป ทั้งหมดสามารถเริ่มต้นได้ในวันเข้าพรรษา

ลด ละ เลิก การดื่มสุรา วันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 2560

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเลิกเหล้าและอบายมุขต่างๆตลอดระยะเวลา 3 เดือน จุดเริ่มต้นของการเลิกสิ่งมอมเมาเด็ดขาด หนึ่งในนโยบายในวันเข้าพรรษาคือ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” หน่วยงานและองค์กรร่วมรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกระดับจิใจ และเป็นการดูแลสุขภาพไปในตัว
พุทธองค์ แสดงธรรม 84000 ข้อ พระธรรม คือคำสั่งสอนพุทธองค์ พระสงค์นำหลักธรรม เผยแพร่ต่อมวลมนุษย์

มุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร ภาพที่ ๑
ปัญญาในพระพุทธศาสนา
ประวัติวันออกพรรษา
อ่านบ่อยๆ อ่านให้เข้าใจ ขอบคุณผู้ทำคริปนี้ legendnews นำมาโพส
สมุดภาพพระพุทธประวัติ
พุทธวจนของพระพุทธเจ้า1
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
พระไตรปิฎก
รวมคำสอนดีๆ จากละครชุด "พระพุทธเจ้า"
ดอกไม้กับความดี
อานาปานสติ
อะไรที่มากเกินเพิ่มสุขแต่ก็เพิ่มทุกข์ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ แบกภาระอดีตคาดเดาอนาคต จนสูญเสียปัจจุบัน
ลูกศิษย์ถามพระพุทธองค์ว่า
หนังสือ Time Magazineบอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริง
ถ้ำอชันตานี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูในวรรณะต่ำที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แล้วก็มาทำการแกะภูเขาสร้างถ้ำขึ้นมา ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเริ่มเข้ามา และไปผสมผสานภายหลัง มีผู้สันนิ
มิตรแท้ 4 (true friends) มิตรเทียม 4 (false friends)
คาถาชีวิตของ พระอรหันต์จี้กง(คลิป)
มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง
ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน
มงคลสูตร เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร,บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)
กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ
สิงคาลกสูตร สูตรรวมในการครองชีวิตฆราวาสที่สำคัญ
เอาไปไม่ได้เลย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
ทำไมต้องมีสัจจะ โดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ชีวิตที่ดีที่สุด/ท่านพุทธทาสภิกขุ
ตัณหา - ความยึดมั่น - เอาชนะตัวเอง โดย หลวงปู่ชา
อานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่น
วิธีการฝึกฝนจิต
คมธรรมประจำวัน - เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ที่สุดแห่งทุกข์
คมธรรมประจำวัน - ไม่อยากได้ ไม่อยากใหญ่ ไม่ริษยา
วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
คติธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รักษาศีลเป็นการปฏิบัติธรรมอันวิเศษสุด (หลวงปู่จันทร์โสม)
อย่าหลงลมปากเป่า/ท่าน ว.วชิรเมธี
การสร้างอุปนิสัย วาสนาบารมี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
นิ่งอย่างมีสติ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
พูดอำเล่น ก็ไม่ควร -- "ราหุโลวาท" พระพุทธเจ้าทรงอบรมพระราหุล
วันอาสาฬหบูชา 2558 ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และธรรมเนียมปฏิบัติ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558
12 เหตุผลที่ทำให้ชาวพุทธหลายคน ไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติภาวนา
จากการพิจารณาทั้ง 4 ลักษณะ สามารถละทิฏฐิได้ 7 อย่าง กล่าวคือ
วันเข้าพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม article
จงเตือนตัวเองให้ได้ เพราะหากตนยังเตือนตนไม่ได้ แล้วจะไปเตือนผู้อื่นได้อย่างไร
...หากคุณมองหาแต่ สิ่งดีๆ คุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆ
ไม่มี นกตัวไหน..อยากทำรัง บนต้นไม้แห้ง ไม่มี ใครคนไหน..อยากอยู่ร่วม กับคนแล้งน้ำใจ
อุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ
สติ เครื่องมือที่สําคัญในการสร้างสติปัญญา
ธรรมะพิเศษ จาก "อ.เฉลิมชัย" articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน