ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๕ พุทธกิจประจำวัน article
พุทธองค์ แสดงธรรม 84000 ข้อ พระธรรม คือคำสั่งสอนพุทธองค์ พระสงค์นำหลักธรรม เผยแพร่ต่อมวลมนุษย์

ปัญหา8ข้อ ที่อาฬวกยักษ์ทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน article
พุทธฎีกา พระธรรมบท พระพุทธเจ้า ตอนที่1 - พระจักขุบาล article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ ตอนจบ article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๖ ตอนจบ article
นวโกวาท คือ อะไร article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ article
นวโกวาท หมวด ปกิณกะ article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ ตอนจบ article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๔ ทรงประกาศพระธรรม article
นวโกวาท หมวด ทสกะ article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๓ ความพยายามก่อนตรัสรู้ article
นวโกวาท หมวด นวกะ article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๒ ความเบื่อหน่าย article
นวโกวาท หมวด อัฎฐกะ article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ จบ article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๑ article
นวโกวาท หมวด สัตตกะ article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ตอนจบ article
พุทธประวัติ ตอนที่๑ กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ article
นวโกวาท หวด ฉักกะ article
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ article
การสังคายนา และ การสืบทอดรักษาพระไตรปิฎก article
นวโกวาท หมวด ปัญจกะ article
นวโกวาท หมวด จตุกะ article
พระไตรปิฎกเกี่ยวข้องอะไรกับเรา ทำไมต้องรักษาพระไตรปิฎก article
นวโกวาท หมาด ติกะ article
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ article
พระไตรปิฎกคืออะไร article
นวโกวาท หมวด ทุกะ article
คำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้า article
นวโกวาท ข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุ สามเณร บวชใหม่ ตอนที่ 2 article
นวโกวาท หมวดธรรมวิภาค ตอนที่ 1 article
นวโกวาท หมวดคิหิปฏิบัติ ตอนที่ 1 article
นวโกวาท หมวดคิหิปฏิบัติ ตอนที่ 2 article
ตำราดูพระ จากพระไตรปิฎก แปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุ article
มุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร ภาพที่ ๑
ปัญญาในพระพุทธศาสนา
ประวัติวันออกพรรษา
อ่านบ่อยๆ อ่านให้เข้าใจ ขอบคุณผู้ทำคริปนี้ legendnews นำมาโพส
สมุดภาพพระพุทธประวัติ
วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา
พุทธวจนของพระพุทธเจ้า1
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
พระไตรปิฎก
รวมคำสอนดีๆ จากละครชุด "พระพุทธเจ้า"
ดอกไม้กับความดี
อานาปานสติ
อะไรที่มากเกินเพิ่มสุขแต่ก็เพิ่มทุกข์ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ แบกภาระอดีตคาดเดาอนาคต จนสูญเสียปัจจุบันเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน