ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ข้อคิดจากนิทาน เวตาล อย่างประมาทในสิ่ง 5 article

 อย่างประมาทในสิ่ง 5

          นิทาน เวตาล ของ น.ม.ส. เนื้อเรื่องต้นฉบับ มีประโยชน์ สนุกสนาน แง่คิด คติธรรม และท้าทาย ภูมิปัญญา สื่อภาษาเข้าใจง่าย เป็นบทรอยกรองที่ไพเราะ สื่อความหมายหลายบทที่ประชาชนสนใจเรียนรู้ เพื่อเสริมปัญญา ที่น่าศึกษาจดจำ

กล่องข้อความ:

 

ใครจะไว้ใจอะไร        ตามใจเถิด

แต่อย่าเกิดไว้ใจ          ในสิ่งห้า

 

หนึ่ง    อย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา

สอง     สัตว์เขี้ยวเล็บงา อย่าวางใจ

สาม    ผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย

สี่        ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้

ห้า      พระมหากษัตริย์ทรงฉัตรชัย

          ถึงแม้นใจประมาทอาจตายเอย ...

 

หนังสือ ราชาธิราช เจ้านายรักเหมือนเสือกอด ย่อมจะถูกเขี้ยวเสือ ที่งยามรักและยามโกรธ

www.legendnews.net Youtube Legendnews Channel

 
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 15 พญามารกรีธาทัพ article
อสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 13 ทาน article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 14 นางสุชาดาถวายข้าว article
อัคคิกชาดก หนูและสุนัขจิ้งจอก ชาดกว่าด้วย ท่านอัคคิกะ article
เสียงอ่านหนังสือ พุทธวจน เล่มที่ 12 เดรัจฉานวิชา article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 13 ทรงพระสุบินนิมิต article
อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์ ชาดกว่าด้วย คุณธรรม 6 ประการ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 11 ภพภูมิ (2/2) article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 12 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา article
อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง ชาดกว่าด้วย ที่สุดสามประเภท article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 11 ภพภูมิ อ่านโดย คุณไก่ มีสุข (1/2) article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 11 ปัญจวัคคีย์ออกบวช article
อัมพชาดก ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ ชาดกว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 10 สาธยายธรรม article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 10 อาหารบิณฑบาตมื้อแรก article
อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 9 ปฐมธรรม article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 9 เสด็จออกบรรพชา article
อารามทูสกชาดก ชาดกว่าด้วย ความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 8 อินทรียสังวร article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 8 ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต article
อาวาริยชาดก ค่าเรือจ้าง ชาดกว่าด้วย ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาล article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่ม 7 ฆราวาสชั้นเลิศ article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 7 อภิเษกสมรส article
อาสาตมันตชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงเลวทราม article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 6 อานาปานสติ article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 6 บรรลุปฐมฌาน article
อินทสมานโคตตชาดก ภิกษุดื้อเลี้ยงช้าง ชาดกว่าด้วย การคบกับสัตบุรุษ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 5 แก้กรรม article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 5 ขนานพระนาม article
อุจฉังคชาดก หญิงเจ้าปัญญา ชาดกว่าด้วย หญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 4 มรรควิธีที่ง่าย article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 4 อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ article
อุทยชาดก เนกขัมมะบารมี ชาดกว่าด้วย บารมี ๑๐ ทัศ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 3 ก้าวย่างอย่างพุทธะ article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 3 ประสูติ ณ ป่าลุมพินี article
อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 2 คู่มือโสดาบัน article
Buddha Thus Have I Heard - 02 ทรงปฏิสนธิ article
มหากัณหชาดก ชาดกว่าด้วย สุนัขดำกินคน article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 1 ตามรอยธรรม article
Buddha Thus Have I Heard - 01 เปิดฉากเริ่มเรื่อง article
อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วย การเห็นกันบ่อยๆ article
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่ม 4เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน