ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ article

 

 

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ

 

คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้

 

“คนมีงานทำเป็นหลักเป็นฐาน ตั้งใจทำงาน ย่อมมีโอกาสร่ำรวยได้” ดังนั้นขึ้นชื่อว่าคนขยัน ย่อมไม่ปล่อยให้ตนเเป็นคนว่างงาน ย่อมประกอบอาชีพสุจริต ทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ตนเองถนัดและสนใจที่จะทำ เช่น อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ตลอดจนเป็นชาวไร่ชาวนา หากมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพของตน มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ตนกระทำอยู่เป็นอย่างดี เอาใจใส่ดูแลงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักของอิทธิบาท 4 คือ มีความพอใจในอาชีพการงานของตน (ฉันทะ) มีความขยันหมั่นเพียรดูแลกิจการงานตนเองด้วยความอดทนอดกลั้น (วิริยะ) มีจิตใจจดจ่อมีความตั้งใจที่จะกระทำกิจการงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ (จิตตะ) และหมั่นพินิจพิจารณาเพื่อพัฒนากิจการงานของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป (วิมังสา) จะเห็นได้ว่า หากเรามีความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานของตนด้วยดี ย่อมจะได้รับผลตอบแทนที่ดี และคุ้มค่าด้วย
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

ประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้า article
มิตรแท้ที่ควรคบ 4 ประเภท article
คนหัวประจบ มีลักษณะ 4 article
เรื่องเกี่ยวกับกรรมที่ควรทราบ article
อย่า! ยึดมั่น ถือมั่น article
เรื่องประหลาด (อัศจรรย์) 3 ประการ article
คนดีแต่พูดมีลักษณะ 4 article
คนปลอกลอกมีลักษณะ 4 article
คนที่เทียมมิตร 4 จำพวก โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ article
กรรม และ วิบากของกรรม article
สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร? article
ทองแท้ - ทองเทียม เหตุที่ทำให้ทุกวันนี้ พระอรหันต์น้อยลง article
ธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกัน article
สมชีวิธรรม 4 article
ฆราวาสธรรม 4 ประการ article
ปาปณิกธรรม 3 article
บุตร 3 ประเภท article
บุญกิริยาวัตถุ 3 article
บุคคล 3 ประเภท article
บุคคลหาได้ยาก 2 article
ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง article
สติปัฏฐาน และ โพชฌงค์ 7 โดย ท่าน ป.อ.ปยุตโต article
การทำงานร่วมกันของ "ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา" (อินทรีย์ 5) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ article
การทำความเพียร ๔ หรือ สัมมัปปธาน ๔ โดย หลวงพ่อพระราชปริยัตยากร article
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ 3 ประการ article
ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ article
สติปัฏฐาน ๔ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ article
"สังโยชน์ และวิธีการละซึ่งสังโยชน์" article
อิทธิบาท ๔ หนทางสู่ความสำเร็จ นำชีวิตไปสู่ความสุข article
คำสอนที่มีแต่ในศาสนาพุทธ ข้อที่ว่าด้วย กาลามสูตร article
เรื่องชีวิตเป็นไปอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 5) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
เรื่องชีวิตเป็นไปอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 4) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
เรื่องชีวิตเป็นไปอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 3) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 2) โดย "ป.อ. ปยุตฺโต" article
ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 1) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง article
เรื่องชีวิตคืออะไร พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ชีวิตคืออะไร ขันธ์ 5 อายตนะ 6 โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ความนำ พุทธธรรม หรือกฏธรรมชาติฯ (ฉบับเดิม) โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) article
สาระสำคัญแห่ง มงคล 38 มงคลที่ 4 และ 5 article
สาระสำคัญแห่ง มงคล 38 มงคลที่ 3 article
สาระสำคัญแห่ง มงคล 38 มงคลที่ 1 และ 2 article
สีลานุสสติ article
วิชชาจรณสัมปันโน article
สังเวคกถา articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน