ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย article

 

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

 

 

          อุบัติเหตุร้ายแรง เกิดขึ้นเพราะความประมาท การดำเนินชีวิตผิดพลาดก็เกิดเพราะความประมาทความเลินเล่อเผลอสติ ความมัวเมา และการดูหมิ่น ชื่อว่าความประมาท คนเลินเล่อเผลอสติ ขับรถก็ประสบอุบัติเหตุ ขับเรือ ขับเครื่องบินก็ประสบอุบัติเหตุ ในวันหนึ่ง ๆ มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนเพียงไม่กี่คน เช่น รถไฟชนกัน รถสิบล้อชนรถโดยสาร เครื่องบินชนกันกลางอากาศ นั้นหมายถึงความสูญเสียมหาศาล นอกจากอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว อัคคีภัยเผาผลาญชีวิตและทรัพย์สินซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะความเผลอของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของบ้าน เจ้าของโรงงาน ทำความสูญเสียทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ความมัวเมาในอบายมุข มัวเมาในทรัพย์สมบัติ มัวเมาในวัย และการดูหมิ่นดูแคลนคนอื่น ล้วนแต่เป็นทางพินาศนำความย่อยยับแม้แต่ความตายมาถึงตนทั้งนั้นบุคคลจึงไม่ควรประมาท พึงเอาใจใส่ต่อคำเตือนที่ว่า “ระวัง” ให้ดี แล้วท่านจะปลอดภัย

 
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

ประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้า article
มิตรแท้ที่ควรคบ 4 ประเภท article
คนหัวประจบ มีลักษณะ 4 article
เรื่องเกี่ยวกับกรรมที่ควรทราบ article
อย่า! ยึดมั่น ถือมั่น article
เรื่องประหลาด (อัศจรรย์) 3 ประการ article
คนดีแต่พูดมีลักษณะ 4 article
คนปลอกลอกมีลักษณะ 4 article
คนที่เทียมมิตร 4 จำพวก โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ article
กรรม และ วิบากของกรรม article
สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร? article
ทองแท้ - ทองเทียม เหตุที่ทำให้ทุกวันนี้ พระอรหันต์น้อยลง article
ธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกัน article
สมชีวิธรรม 4 article
ฆราวาสธรรม 4 ประการ article
ปาปณิกธรรม 3 article
บุตร 3 ประเภท article
บุญกิริยาวัตถุ 3 article
บุคคล 3 ประเภท article
บุคคลหาได้ยาก 2 article
ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง article
สติปัฏฐาน และ โพชฌงค์ 7 โดย ท่าน ป.อ.ปยุตโต article
การทำงานร่วมกันของ "ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา" (อินทรีย์ 5) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ article
การทำความเพียร ๔ หรือ สัมมัปปธาน ๔ โดย หลวงพ่อพระราชปริยัตยากร article
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ 3 ประการ article
ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ article
สติปัฏฐาน ๔ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ article
"สังโยชน์ และวิธีการละซึ่งสังโยชน์" article
อิทธิบาท ๔ หนทางสู่ความสำเร็จ นำชีวิตไปสู่ความสุข article
คำสอนที่มีแต่ในศาสนาพุทธ ข้อที่ว่าด้วย กาลามสูตร article
เรื่องชีวิตเป็นไปอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 5) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
เรื่องชีวิตเป็นไปอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 4) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
เรื่องชีวิตเป็นไปอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 3) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 2) โดย "ป.อ. ปยุตฺโต" article
ปฏิจจสมุปบาทฯ (ตอนที่ 1) โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง article
เรื่องชีวิตคืออะไร พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ชีวิตคืออะไร ขันธ์ 5 อายตนะ 6 โดย "ป.อ.ปยุตฺโต" article
ความนำ พุทธธรรม หรือกฏธรรมชาติฯ (ฉบับเดิม) โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) article
สาระสำคัญแห่ง มงคล 38 มงคลที่ 4 และ 5 article
สาระสำคัญแห่ง มงคล 38 มงคลที่ 3 article
สาระสำคัญแห่ง มงคล 38 มงคลที่ 1 และ 2 article
สีลานุสสติ article
วิชชาจรณสัมปันโน article
สังเวคกถา articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน