ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 

ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย   

 

 

   เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2514 ได้มีคณะเจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้นัดกันมาประชุมที่โรงแรมไทยโฮเต็ล ในกรุงเทพฯ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือกันตั้งสมาคมนักหนังสือพิมพ์ขึ้นใหม่ในการประชุมครั้งนี้ได้มีเจ้าของบรรณาธิการทั่วประเทศได้มาร่วมประชุมประมาณ 50-60 คน

            วัตถุประสงค์ ก็เนื่องจากคณะเจ้าของบรรณาธิการ และผู้มีอาชีพหนังสือพิมพ์มีส่วนร่วมให้พวกเราได้พึ่งพา ถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือมีเรื่องราวก็มีที่พึ่งของพวกเราเอง ในการประชุมครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จึงได้ตกลงกันว่าจะใช้ชื่อสมาคมว่า "สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย" (สนพท.) โดยชื่อนี้มิได้ซ้ำกับสมาคม น.ส.พ.อื่นๆ ซึ่งเขามีกันอยู่แล้วหลายสมาคม สาเหตุที่ใช้ชื่อสามคมที่ตั้งใหม่นี้ ก็เนื่องจากผู้ที่จะเป็นสมาชิกจะต้องมีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์จริงๆ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้องมีบรรณาธิการท้องถิ่นแต่ละจังหวัดรับรองจึงจะเป็นสมาชิกสมาคมได้ อาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์จะไม่รับรองเลย (สมัยแรก)

             ในการนี้มีการอภิปรายพอสมควร ซึ่งทำให้เจ้าของ บรรณาธิการที่ร่วมประชุมเข้าใจ  และตกลงกันได้ต่อจากนั้นก็ขอจดทะเบียนขอตั้งสมาคมและในที่ประชุมวันนั้นได้เสนอให้ คุณชวลิต  ศตรเวหา เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชาวอีสาน  จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้อาวุธโสในที่ประชุมเป็นผู้ขออนุญาติที่จ.นครราชสีมา แต่คุณชวลิต ศัตรเวหา ปฏิเสธ ซึ่งที่ประชุมวันนั้นได้เสนอให้ คุณปรีชา  พบสุข เจ้าของ บรรณาธิการ นสพ.บางแสน จ.ชลบุรี และคุณเฉลียว  จงเจริญ  เจ้าของ  บรรณาธิการ  น.ส.พ.ก้าวหน้า  จ.ราชบุรี  และยังมีผู้เสนอท่านอื่นๆ  อีกหลายท่าน

             ที่ประชุมในวันนั้น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสนั่น  หัตถโกศล เป็นผู้ขออนุญาตตั้งสมาคมและจดทะเบียนที่  จ.สระบุรี  จนกระทั่งได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2551

             หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว  ได้มีหนังสือเชิญเจ้าของ  บรรณาธิการทั่วประเทศมาประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเลือกผู้ที่จะเป็นนายกสมาคม ผลปรากฎออกมาในที่ประชุมวันนั้นได้เลือกนายสนั่น  หัตถโกศล  ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนแรกโดยได้เลือกคณะกรรมการขึ้นมาขณะหนึ่งตามข้อบังคับของสมาคม  และได้ทำพิธีเปิดป้ายสมาคมที่จังหวัดสระบุรี  โดยเชิญ  พลตรีเปรม  ติณสูลานนท์  ผู้บัญชาการศูนย์ทหารม้า  สระบุรี(ยศขณะนั้น)  เป็นประธานเปิดป้ายสมาคม  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2516

              ความเป็นมาของสมาคมฯ  สมาคมภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)  จดทะเบียนและตั้งอยู่ที่  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.สระบุรี  ใบอนุญาตที่ 985/2515  ที่ทะเบียนสำคัญ เลขที่  จ22/2515  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2515  ประทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  21  มีนาคม 2516  เวลา  16.30  น.  ประธานในพิธีโดย  พลตรี  เปรม  ติณสูลานนท์  (ยศสมัยนั้น)  ผู้บัญชาทหารม้า  สมาคมนายกสมาคมฯคนแรก คือ  นายสนั่น  หัตถโกศล

               สมาชิกของสมาคมฯ  ประกอบด้วย  เจ้าของบรรณาธิการ  ผู้สื่อข่าว  และผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชนทุกแขนง  ที่ประจำอยู่จังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศ

               คณะกรรมการบริหารมีนายกสมาคม   อุปนายก  เลขาธิการ  เหรัญญิก  และกรรมการอื่นๆ  รวม  15 คน  กรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่และนายกสมาคมแต่งตั้งตามข้อบังคับ  กรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 2 ปี  นายกสมาคมจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน  2 สมัยติดต่อกัน  คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันเป็นสมัยที่  19  จากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันที่  22  ของเดือนมีนาคม  2551  ณ  จ.กาญจนบุรี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำทุกปี  จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน  ไปตามภาคต่างๆ  ของประเทศ  การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง  นอกเหนือจากสมาชิกของสมาคม  แล้วยังมีผู้ติดตาม  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการทางด้านสื่อมวลชนจากสถานศึกษาและมหาลัยที่มีชื่อเสียง  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ตลอดจนบรรดาผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน