ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย   

   

 

นายปรีชา   พบสุข (ประธานที่ปรึกษา)          นายกิติ          จุนทรเสนา
นายเหลือง          ชัยวัฒน์ นายสุรศักดิ์     ทุมมานนท์
นายสุนทร           จันทรังษี นายสัชุนทร     แก้วพิจิต
นายเสรี               สุวรรณภานนท์ นายเสรี            วงศ์สุภา
นายชุมพล          เหลืองพฤกษชาติ นายเฉลิมศักดิ์    จงเจริญ
นายประกิต         ชูกิตติกุล นายจำรัส            เหล่าแค
นายสมชาย        ตั้งประภาพร นายบัญญัติ         พูนทรัพย์
นายวินิจ             โรจนวงศ์ นายจุล               ชัยกิจ
นายบุญเรือง       ถาวรสวัสดิ์ นางชุลี               สันติภาพจันทรา
นายชายชาตรี     ลิ้มจรูญ นายไชยยงค์      มณีรุ่งสกุล
นายสุกรี              นิโครธางกูร นายจรรยา          แก้วประดิษฐ์
นางณัฏฐา          นฤบดินทร์           นายสุนทร          จันทรนนท์
นายอำนาจ         ผการัตน์                            นายสมมิตร        เกตุแก้ว
นายจรัล              ศศะมิตร นายจรัส             บางอ้อ
นายเกียรขจร      สงสุวรรณกิจ นายวิจิต            พรพฤฒิพันธ์ระดิษฐ์ 
นายสวิทย์          ไม้เหลือง นายประสาน      สุขใจ  
นายโปรย            สมบัติ นายศักดิ์สิทธิ์    วิบูลย์ศิลป์โสภณ
นายธวัชชัย         เผ่าเหลืองทอง         นายประทิน        นาคสำราญ
นายสำเริง           ภัยจำกัด  นายประสงค์      โฆษิตานนท์
นายประดิษฐ์       กลัดประเสริฐ นายชาดา          ไทยเศรษฐ์
นายดำรง            นพรัตน์                             พล.ต.บรรยงค์    สิรสุนทร
นายอารภัฏ         ศรลัมภ์ นายนิคม            สุจารี
นายชง                พุกพาน นายการุณ   ตระกูลพุทธรักษา  (ประธานฝ่ายระชาสัมพันธ์)
นายยุทธนา        จันทร์สิงห์ญา นางสาวกิตติธนา   รวมธรรม
นายอภิราม         หน่อสีดา นายไพบูลย์       เหลืองอิงคะสุต
ว่าที่ร้อยโทอิศเรศนุชิต  จันทร์ศรี นายภาคภูมิ       บุพมาศ
อังกฤษฎา          ราวินิช นายสงวน          สมสัตย์
นายสมศักดิ์        อนุพันธ์ กิตติศักดิ์           ศิริคลังเจริญ
นายทองพูน   รอดขันเมือง นายทิวากรณ์     พัฒนวงศ์

 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน