ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.

 

แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.
 

 

เขียนที่ ............................................

                                                                                                                                  วันที่ ........... เดือน .......................พ.ศ. ...................      

เรียน     ท่านนายกสมาคม สนพท.    ประธานและคณะกรรมการ   ทุนการศึกษาสนพท.

ข้าพเจ้า ผู้ขอทุน...............................................................................    สมาชิก สนพท. เลขที่ ...........

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่............ หมู่ที่......  ตำบล .............................. อำเภอ ...............................................

จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์ ................ โทร.บ้าน ............................    มือถือ ....................................

อีเมล์ ...........................................บุตรหรือธิดาผู้รับทุน   ชื่อ..........................................................

หน่วยงานที่สังกัดสื่อสารมวลชนชื่อ ..................................................      ตำแหน่ง………..............       

โทรศัพท์................................      อีเมล์.....................................                     

เว็ปไซด์   .......................................    

ข้าพเจ้าสมาชิก สนพท.ประสงค์ขอทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาเพื่อใช้จ่ายค่าเทอมซื้อตำราการเรียนการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  ปัจจุบันข้าพเจ้าประสบปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการใช้จ่ายการศึกษาของบุตรธิดาข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์       สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยเพื่อขอทุนการศึกษา 

                ข้าพเจ้าได้ส่งแบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.พร้อมเอกสารตามระเบียบดังนี้

                1.   บัตรประชาชนหรือบัตรสมาชิก ส.น.พ.ท  ผู้ขอทุน

                2.   สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน   ผู้รับทุน(เป็นบุตรหรือธิดาข้าพเจ้าจริง)

                3.   ใบรับรองผลการศึกษา     รูปถ่ายปัจจุบัน    ผู้รับทุน

                4.   เอกสารการชำระค่าสมาชิกก่อนปี    การขอทุนการศึกษา

หมายเหตุ  - เอกสารตามข้อ   1 – 4    หากผู้ขอทุนจัดส่งเอกสารไม่ครบ และไม่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบเอกสารหากมีปัญหาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนการศึกษา  ผู้ขอทุนไม่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบข้าพเจ้าขอสละสิทธิการขอทุนการศึกษาดังกล่าว

 -    หลังจากการประชุมใหญ่สมาชิกทุกท่าน สามารถส่งเอกสารเพื่อขอทุนให้กับบุตรธิดา ได้ทันที เพื่อกรรมการกองทุนการศึกษาตรวจสอบเอกสาร หมดเขตการส่งเอกสารขอทุนก่อน 90 วัน   ในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป เหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาพิจารณาสิทธิผู้ขอทุน และการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ขอทุนและรับทุนลงในหนังสือ สนพท.ต่อไป 

 -    เอกสารการขอทุนถ่ายเอกสารได้จากหนังสือการประชุมใหญ่   เพื่อความเรียบร้อยในการขอทุน

-สมาชิก ส.น.พ.ท ทุกท่านมีเอกสิทธิการขอทุนการศึกษาสมาคม ส.น.พ.ท มิได้กำหนดใดๆต้องเป็นเด็กเรียนเก่ง ผู้บริจาคเน้นบุตรธิดาท่านเป็นเด็กกตัญญูรักการศึกษา

-    การขอทุนการศึกษา สนพท. ผู้ขอทุนต้องสมัครเป็นสมาชิก สนพท. มาแล้วเกินกว่า 3 ปีต่อกัน   

-หากผู้ขอทุนเป็นสมาชิกไม่ครบ   3  ปี   มีความจำเป็น    โปรดทำหนังสือถึงประธานจัดหาทุนบรรยายเหตุผลความเดือดร้อน     เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกองทุนการศึกษาพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้า ในนามสมาชิก สนพท.    ผู้ขอทุนกราบขอบคุณและระลึกถึงผู้บริจาคทุนด้วยความเคารพยิ่ง      โดยข้าพเจ้านำทุนการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับทุน     และจะอบรมสั่งสอนให้ผู้รับทุนเป็นคนดีต่อสังคม     และประเทศชาติสืบต่อไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                         ชื่อ .............................................................. ผู้ขอทุน

                                                                                         ชื่อ .............................................................. ผู้รับทุน

                                                                         ชื่อ .............................................................. ผู้ควบคุมสื่อนั้นๆ

ติดต่อประธานกองทุนการศึกษา

นายเหลือง    ชัยวัฒน์        โทร. 034 – 543404 - 6 มือถือ 081 – 9428833 , 084 - 1192266

เว็ปไซน์   www.legendnews.net     karamasut10@gmail.com        ittibat4@hotmail.com


 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน