ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
ความเป็นมาและประโยชน์น้ำหมักชีวภาพหรือEM
ความเป็นมาและประโยชน์น้ำหมักชีวภาพหรือEM

น้ำหมักชีวภาพหรือน้ำสกัดชีวภาพ
ปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อน้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันออกไป เช่น น้ำสกัดชีวภาพ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ เป็นต้น และผู้คิดค้นวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 100 สูตร โดยเกษตรกรเองได้ทดลองทำ และเรียนรู้นำไปใช้กับพืชผลของตนเอง ก็ได้พบความมหัศจรรย์ของเจ้าน้ำหมักชีวภาพตัวนี้ ว่าสามารถดลบันดาลให้พืชผลของตนเองเจริญเติบโตงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยเวลามิช้ามินาน ศัตรูพืชที่เคยเข้ามารบกวนพืชผลต่าง ๆ หลังจากปลูกไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับ หลังจากที่ได้ใช้น้ำหมักชีวภาพนี้แล้ว จึงแสดงให้เห็นว่าน้ำหมักชีวภาพมีความสำคัญ และความจำเป็นต่อการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง


ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ
ó เร่งการเจริญเติบโตของพืช ó เร่งการออกดอกของพืช

ó เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น ó เป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชง

ó เป็นสารเสริมสุขภาพในคนและสัตว์ ó บำบัดกลิ่นเหม็นในปศุสัตว์

ó ฉีดพ่นก่อนไถกลบตอซังทำให้ตอซังนิ่ม ó บำบัดน้ำเสียในการประมง

ó เป็นสารเร่งและเป็นธาตุอาหารเสริมในปุ๋ยหมัก


วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ
จำแนกได้เป็น 7 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1. การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสด

2. การทำน้ำหมักชีวภาพจ่ากผลไม้

3. การทำน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์ เช่น หอยเชอรี่ ปลา

4. การทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลสัตว์

5. การทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน

6. การทำน้ำหมักชีวภาพจากสูตรรวมมิตร

7. การทำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช


วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสด
ส่วนผสม
1. พืชสดทั่วไปที่หาได้ในหมู่บ้าน เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักขม ผักเสี้ยน

หรืออื่น ๆ ที่สดตัดให้เป็นชิ้นเล็กรวมกัน 3 ส่วน

2. กากน้ำตาล 1 ส่วน

3. เปลือกสับปะรด 1 ส่วน

4. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน (ถ้ามี)

วิธีทำ นำพืช กากน้ำตาลเปลือกสับปะรด และน้ำมะพร้าวตามอัตราส่วนผสมคลุกเคล้าด้วยกันบรรจุลงในถังหมักพลาสติก ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม นาน 7 - 15 วัน จึงสามารถใช้ได้

ประโยชน์ / วิธีใช้
è เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ใช้น้ำหมักชีวภาพ 3 - 4 ช้อนชา ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นทุก ๆ 5 - 7 วัน

è ใช้เป็นสารเร่งและเพิ่มคุณภาพปุ๋ยหมัก ใช้กำจัดกลิ่นน้ำเสียหรือในคอกปศุสัตว์ใช้นำหมักชีวภาพ

15 - 20 ช้อน ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ราด รดให้ชุ่ม

è ให้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะปลูก 12 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกใช้น้ำหมักชีวภาพ 3 ช้อน ต่อน้ำ 1 ปี๊บ แช่เมล็ดพันธุ์

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้
ส่วนผสม
1. ผลไม้สุก เช่น ฟักทอง มะละกอ กล้วยน้ำหว้า หรือมะเขือเทศรวมกัน 2 ส่วน

2. พืชสดหลาย ๆ ชนิดสับเป็นชิ้นเล็ก 1 ส่วน

3. กากน้ำตาล 1 ส่วน

4. เปลือกสับปะรด 1 ส่วน

5. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน (ถ้ามี)

วิธีทำ นำผลไม้ พืชสด กากน้ำตาล เปลือกสับปะรด น้ำมะพร้าวตามอัตราส่วน ผสมคลุกเคล้าเข้ากัน บรรจุถังหมักพลาสติกปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม นาน 7 - 15 วัน จึงสามารถใช้ได้

ประโยชน์ / วิธีใช้
è เร่งการติดดอก ติดผล ของพืชผักผลไม้ ใช้นำหมักชีวภาพ 3 - 4 ช้อนแกง ต่อน้ำ 1 ปี๊บ

(20 ลิตร) ฉีดพ่นทางใบ ทุก ๆ 5-7 วัน ตั้งแต่ระยะพืชออกดอก และติดผลได้

è ประโยชน์อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับน้ำหมักชีวภาพจากพืชสด

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์

ส่วนผสม

1. เปลือกหอยเชอรี่บดละเอียดหรือปลา 2 ส่วน

2. กากน้ำตาล 1 ส่วน

3. เปลือกสับปะรด 1 ส่วน

4. น้ำมะพร้าว 1 ส่วน (ถ้ามี)

วิธีทำ นำหอยเชอรี่ทุบหรือบดละเอียดหรือปลา กากน้ำตาลและเปลือกสับปะรดผสมคลุกเข้าด้วยกัน ตามอัตราส่วน บรรจุลงถังหมักปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มนาน 15-30 วัน ใช้งานได้

ประโยชน์และวิธีใช้
è ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับน้ำหมักชีวภาพชนิดอื่น

วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วิธีทำ 1. ปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำน้ำหมักชีวภาพเพียงแต่เปลี่ยนชนิดพืชผัก ผลไม้เป็นชนิดพืชที่มีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ยาสูบ บอระเพ็ด สาบเสือ อื่น ๆ

2. หรือจะใช้วิธีนำพืชดังกล้าวมาทุบหรือตำให้แตก แช่น้ำหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วกรองเอาแต่น้ำไปใช้ฉีดพ่นพืชได้

ประโยชน์ / วิธีใช้

è เช่นเดียวกับน้ำหมักชีวภาพทั่วไป


ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ

1. ควรใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่น ราด รดพืชผัก ผลไม้ในเวลาเช้าหรือเย็นไม่ควรให้ถูกแสงแดดเนื่องจากน้ำหมักชีวภาพมีชีวิต คือ จุลนทรีย์ที่เป็นประโยชน์

2. ไม่ควรใช้นำหมักชีวภาพร่วมกับสารเคมีทุกชนิด

3. เคล็ดลับการหมัก ให้คอยเขย่าถังหมักพร้อมเปิดฝาวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น เมื่อครบ 7 วัน ให้ดมกลิ่นว่าหอมหวานแสดงว่าดีใช้ได้ แต่ถ้ามีกลิ่นบูดเปรี้ยว ให้แก้ไขด้วยการเติมกากน้ำตาลเพิ่มหมักต่ออีก 3 วัน แล้วให้ดมกลิ่นดู ถ้ายังมีรกลิ่นบูดเปรี้ยวอีกให้เติมกากน้ำตาลหมักไว้จนกว่าจะมีกลิ่นหอมหวาน การเก็บน้ำหมักชีวภาพที่ดีต้องเก็บไว้ในที่มืดภายในอุณหภูมิห้องนาน 6 เดือน - 1 ปี ระหว่างที่เก็บหากมีกลิ่นบูดเปรี้ยวก็ให้เติมกากน้ำตาลลงไปแล้วหมักต่อ

4. การใช้น้ำหมักชีวภาพ ถ้าจะให้ได้ผลต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก


ผลิตจากหอยเชอรี่

วิธีที่ 1 การทำจากหอยเชอรี่ทั้งตัวพร้อมเปลือก
นำตัวหอยเชอรี่ทั้งตัวมาทุบหรือบดให้ละเอียดจะได้เนื้อหอยเชอรี่พร้อมเปลือกและน้ำจากตัวหอยเชอรี่ และนำผสมกับน้ำตาล และน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ อัตรา 3 : 3 : 1 คนให้เข้ากันและนำไปบรรจุในถังหมักขนาด 30 ลิตร หรือ 200 ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งปิดฝาทิ้งไว้อาจคนให้เข้ากันหากมีการแบ่งชั้นให้สักเกตุดูว่ากลิ่นเหม็นหรือไม่ ถ้ามีกลิ่นเหม็นให้ใส่น้ำตาลโมลาสเพิ่มขึ้น และคนให้เข้ากันจนกว่าจะหายเหม็น ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะไม่เกิดแก๊ซให้เห็นบนผิวหน้าของน้ำหมักหอยเชอรี่ แต่จะเห็นความระยิบระยับอยู่ที่ผิวหน้าน้ำหมักดังกล่าว บางครั้งอาจจะพบว่ามีตัวหนอนลอยบนผิวหน้าและบริเวณข้างถังภาชนะบรรจุ ควรรอจนกว่าตัวหนอนดังกล่าวตัวใหญ่เต็มที่และตายไป ถือว่าน้ำหมักหอยเชอรี่ทั้งตัวเสร็จสิ้นขบวนการกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพหอยเชอรี่ สามารถนำไปใช้ได้หรือนำไปพัฒนาผสมผสานกับปุ๋ยน้ำอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ต่อไป

วิธีที่ 2 การทำจากไข่หอยเชอรี่
นำไข่หอยเชอรี่หรือกลุ่มไข่หอยเชอรี่มาทุบหรือบดให้ละเอียด จะได้นำไข่หอยเชอรี่พร้อมเปลือกแล้วนำไปผสมกับกากน้ำตาลและน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ อัตรา 3 : 3 : 1 คนให้เข้ากันแล้วนำไปหมักตามขบวนการเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 3 การทำจากไข่หอยเชอรี่และพืช
นำไข่หอยเชอรี่หรือกลุ่มไข่หอยเชอรี่มาทุบหรือบดให้ละเอียด และนำไปผสมกับพืชส่วนที่อ่อน ๆ หรือส่วนยอดความยาวไม่เกิน 6 นิ้ว หรือไม่เกิน 1 คืบ ที่หั่นหรือบดละเอียดแล้วเช่นกัน แล้วนำมาผสมกันในอัตราส่วน ไข่หอยละเอียด : กากน้ำตาล : พืชส่วนอ่อนบดละเอียดและน้ำหมักหัวเชื่อจุลินทรีย์ธรรมชาติ คือ 3 : 3 : 1 แล้วนำไปหมักตามขบวนการเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 4 นำตัวหอยเชอรี่ทั้งตัวจำนวนเท่าใดก็ได้มาต้มในกะทะ
พร้อมทั้งใส่เกลือแกงผสมไปด้วยในจำนวนพอเหมาะเพื่อให้เนื้อหอยเชอรี่แยกจากเปลือกได้ง่ายขึ้นและนำเฉพาะเนื้อหอยเชอรี่มาบดให้ละเอียดให้ได้จำนวน 3 ส่วน เพื่อผสมกับกากน้ำตาลและน้ำหมักจากเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ 3 : 3 : 1 คนให้เข้ากันแล้วนำไปหมักตามขบวนการเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
วิธีที่ 5 การทำจากเนื้อหอยเชอรี่และพืชสด
นำเนื้อหอยเชอรี่ที่ได้จากการต้มกับเกลือเหมือนวิธีที่ 4 มาบดให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับกากน้ำตาลและชิ้นส่วนของพืชที่อ่อน ๆ เหมือนอัตราส่วนเนื้อหอยเชอรี่บดละเอียด : น้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ คือ 3 : 3 : 1 ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหมักตามขบวนการเช่นเดียวกับวิธีที่

วิธีที่ 6 การทำจากเนื้อหอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่และพืชสด
วิธีการนี้เป็นการผสมปุ๋ยหมักแบบเบ็ดเสร็จไม่ต้องแยกวัสดุแต่ละชนิดควรใช้อัตราส่วน ดังนี้เนื้อหอยเชอรี่พร้อมเปลือก หรือเนื้อหอยเชอรี่อย่างเดียว :ไข่หอยเชอรี่ :พืชก่อน อัตรา 3:3:5-6:2:3 มีข้อสังเกตุเพียงดูว่ากลิ่นเหม็นหรือไม่เพียงใด หากมีกลิ่นเหม็นให้เติมกากน้ำตาล และน้ำหมักหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ธรรมชาติเพิ่มขึ้นจนกว่าจะไม่มีกลิ่น จะใช้เวลานานแค่ไหนเพียงใดให้ดูลักษณะผิวหนังของน้ำหมัก เช่นเดียวกับการทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติอัตราการใช้พืชที่อายุน้อย ระยะการเจริญเติบโตแรก ๆ ใช้อัตราเดียวกับการทำน้ำหมักหัวเชื้อจะลินทรีย์ธรรชาติอัตราการใช้พืชที่อายุน้อย ระยะการเจริญเติบโตแรก ๆ ใช้อัตรา 1:500-10,000 หรือจาการทดสอบเบื้องต้นพบว่าอัตราที่เหมาะสมคือ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดอายุช่วงการเจริญเติบโตของแต่ละพืชว่าเป็นพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ ข้าว เป็นต้น ซึ่งยังต้องการข้อมูลจากการทดสอบอีกมาก

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การทำปุ๋ยหมัก
วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ส่วนผสม

1. มูลสัตว์แห้ง 3 ส่วน 2. แกลบดิบเปลือกถั่วหรือเศษพืช 3 ส่วน

3. แกลบดำ 1 ส่วน 4. รำละเอียด 1 ส่วน

5. น้ำหมักชีวภาพและกากน้ำตาลอย่างละ 3-4 ช้อนแกงผสมน้ำ 10 ลิตร

วิธีทำ นำส่วนผสมต่าง ๆ คลุกเข้าด้วยกัน รดด้วยน้ำหมักชีวภาพพอชุ่ม หมักกองไว้ 5-7 วัน ในที่ร่มโดยจะกองกับพื้นดินคลุมด้วยกระสอบ หรือบรรจุกระสอบปิดปากก็ได้ถ้ามีใยสีขาวมีกลิ่นหอม แสดงว่าใช้งานได้

วิธีการทำปุ๋ยหมักดินชีวภาพ

ส่วนผสม

1. ดินแห้งทุบละเอียดหรือดินขุยไผ่ 5 ส่วน 3. แกลบดำ 2 ส่วน

2. มูลสัตว์แห้ง 2 ส่วน 4. รำละเอียด 2 ส่วน

5. ขุยมะพร้าว 2 ส่วน

6. น้ำหมักชีวภาพและกากน้ำตาลอย่างละ 3-4 ช้อนแกงผสมน้ำ 10 ลิตร

วิธีทำ นำส่วนผสม 1-5 ผสมคลุกเข้ากัน รดด้วยน้ำหมักชีวภาพพอชุ่ม หมักไว้ 3-5 วัน มีราขึ้นกลิ่นหอมเหมือนเห็ดใช้งานได้

ประโยชน์ / วิธีใช้
è เหมาะสำหรับผสมดินทั่วไป ใช้เพาะต้นไม้ ปักชำ ตอนกิ่ง จะทำให้ต้นกล้าไม้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยใช้ปุ๋ยหน้าดินผสมดินร่วนแกลบเผาผสมคลุกเข้ากันให้ดีก่อนนำไปใช้ในอัตรา 1:1:1

การทำปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ
ส่วนผสม

1. ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

2. แกลบเผา 1 ส่วน

3. รำละเอียด 1 ส่วน

4. น้ำหมักชีวภาพ และกากน้ำตาลอย่างละ 3-4 ช้อนแกงผสมน้ำ 10 ลิตร

วิธีทำ นำส่วนผสมมาคลุกเข้าด้วยกัน รดน้ำด้วยน้ำหมักชีวภาพพอชุ่ม กองปุ๋ยหมักหนา ประมาณ 1.5 ซม. คลุมด้วยกระสอบพลิกกลับวันละ 1 ครั้ง ทิ้งไว้ 3-5 วันนำไปใช้ได้

วิธีใช้ ใช้ได้ดีกับพืชผักทุกชนิด ปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น


การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพกับไม้ผล ไม้ยืนต้น

การเตรียมหลุมปลูก

ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1-2 กิโลกรัม ผสมกับดินเดิม คลุมด้วยฟาง รดด้วยน้ำหมักชีวภาพ 3 ช้อนแกง ต่อน้ำ 10 ลิตร ทิ้งไว้ 7 วันก่อนปลูก

ไม้ผลที่ปลูกแล้ว
1. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดกิ่งใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรบริเวณรอบทรงพุ่มคลุมด้วยฟางใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2 ครั้ง

2. รดด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อกระตุ้นการแตกยอดจากใบใหม่ อัตรา 3 ช้อนแกง ต่อน้ำ 10 ลิตรเดือน ละ 2 ครั้ง ตามช่วงอายุการเจริญเติบโตล

3. เมื้อไม้ผลติดดอก ติดผล ควรเพิ่มการใช้น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้หรือจากสัตว์ เป็นเดือนสินค้า OTOP การลงทุน นาๆธุรกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยี อย่าประมาท

สาระน่ารู็เกี่วกับเทคโนโลยี
ธุรกิจไหนเจ็บ
10 อาชีพ!! ทำเงิน!! รายได้ดีมาก
หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมือง
เกษตรสร้างชาติ : เลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง ได้ผลดี ราคางาม
รถพลังลอัด
เกษตรกรไทยไอเดียเจ๋ง ทำไส้เดือนแอฟริกันเอคอร์เดอร์ ทำเงินมหาศาล!!
หนุ่มโคราช รื้อไร่มันสำปะหลัง หันปลูกมันหวาน ทำเงินได้กว่า 2 แสน/เดือน
ปลูกหอมขาย ปลดหนี้ 10 ล้าน
เกษตรสร้างชาติ : ต้นยางนา บ่อน้ำมันบนดิน
เกษตรทำเงิน : ปลูกองุ่นริมรั้วผลผลิตครั้งละหลายร้อยกิโลกรัม
ผักหวานบ้าน ปลูกง่าย ราคาดี อาชีพแนะนำเกษตรกรผู้ที่สนใจ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ สำหรับมือใหม่หัดปลูก รับเทรนด์สุขภาพอาหารคลีน
เงินเดือนละหมื่น ปลูกตะไคร้ก็ได้แล้ว!! เกษตรกร อ.นาดียิ้มร่า ปลูกตะไคร้ในครัวเรือน พึ่งพาตนเองสร้างรายได้ เดือนละหมื่นบาท
“ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด”แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน
อดีตมนุษย์เงินเดือนเฉียดแสน กลับบ้านเกิด เดินหน้าทำเกษตรแบบพอเพียง
เกษตรกรบ้านหนองเม็ก เพิ่มยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
บ้านไก่ HEN HOUSE อาชีพเสริมรายได้ของคนสกรีนเสื้อ
แนวทางแก้ โรครากขาวยางพารา
ต้นแบบ “สวนองุ่น” เกษตรกรพลิกพื้นที่ดินเค็ม ปลูกองุ่นสำเร็จรายแรกในตรัง
สิ่งที่ตัวเองดิ้นรนค้นหามาแทบทั้งชีวิตนั้น แท้จริงแล้วอยู่ไม่ไกล คนเกษตร
การตอนมะละกอให้ลูกเตี้ยติดดิน อธิบายละเอียด ภาพคมชัด ต้องดู
ปลูกองุ่นบิวติ้ซิสเลช ตามแนวทางโครงการหลวง สร้างรายได้ดี
“บุญลือ เจริญมี”เกษตรกรสู้เพื่อชุมชนคลองโยง
"ธุรกิจคู่หูแม่ค้าส้มตำง่ายๆ" กับวิธีเพาะพันธุ์ปูนา
ปลูกข้าวให้ได้กำไร สไตล์ “ชาวนาขี้เกียจ”
Do Love Farm Cafe and Restaurant ร้านอาหารที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
หนุ่มนักเรียนนอก ลาออกจากงานหันมาปลูกเม่อนในโรงเรือน
คือความในใจของคนดูแลสวนทุเรียน 500 ไร่
ลาออกจากงานหันมาเพาะ ‘มะม่วง’ หลากชนิดสร้างรายได้
ผักชีฝรั่ง บ้านคลองโยง เพาะปลูกแบบปลอดสาร ทำกำไรงามเป็นกอบเป็นกำ
รวม 10 อาชีพ ‘เกษตรสร้างรายได้’ ที่ได้รับความสนใจ
ไอเดียการปลูกผักในถุงหูหิ้ว หรือ ถุงกรอบแกรบการ์เดนท์
การเพาะปลูกฟักแม้ว
เปิดตัวไอโฟน7 iPhone 7 ราคาเริ่ม 22,500 บาทควบ iPhone 7 Plus 26,700 บาท
Toyota It's Mine 2016 จุดประกายสานฝัน คนรุ่นใหม่
สะใภ้เมืองกาญจน์ เลี้ยงไส้เดือนชีวิตดี๊ดี ไม่ถึงครึ่งปีระดับรายได้พอกับคนทำงานประจำ 7-8 ปี
“น้ำเต้า” มีดีมากกว่าที่เห็น
พ่วงแบตเตอรี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สร้างต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จากฝีมือนักวิจัยไทยเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน