legendnews ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าว
dot
bulletการเมือง
bulletสื่อหลากสี
bulletข่าวภูมิภาค
bulletต่างประเทศ
bulletข้าราชการฉาว
bulletแพทย์ทางเลือก สมุนไพร
bulletแพทย์ เภสัช - วิสัญญีแพทย์
bulletระวังภัย
bulletนานาสาระ
bulletตำนาน
bulletสูตรเมนู - เคล็ดลับหารทำอาหาร
bulletมรดกโลก - สิ่งแวดล้อม
bulletวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletคำคม - สุภาษิต
bulletเกษตร
bulletอุตสาหกรรม
bulletฮา ฮา
bulletเรื่องแปลก เชื่อหรือไม่
bulletข้อคิด...มุมมอง
bulletวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี
dot
TV ONLINE OPENWORLD
dot
bulletTV ONLINE OPENWORLD
bulletสนใจ-บริจาค คลิกที่นี่
dot
ศาสนา คำสอน คุณธรรม
dot
bulletพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
bulletตำราพระ
bulletนวโกวาท ชาวพุทธควรรู้
bulletตำราดูพระ
bulletอายตนะภายนอก 6 อายตนะภายใน 6
bulletคำสอนพุทธองค์ (มงคล 38 ประการ)
bulletกาลามสูตร 10
dot
การศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง ระบบราชการไทย
dot
bulletเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีในโลก!?
bulletที่นี้...โรงเรียนวัด
bulletการศึกษาในประเทศไทย
bulletข่าวโครงการไทยเข้มแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
bulletปัญหาการจัดการศึกษาของไทย
bulletแนะนำวิธีเรียนเก่ง
bulletการส่งเสริมการอ่าน
dot
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ กายภาพบำบัด
dot
bulletความรู้ด้านทันตแพทย์
bulletสัตวแพทย์
bulletกายภาพบำบัด
dot
องค์กรหลักที่มีพรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระบบอำนาจรัฐ ควรจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชน รู้ไหมคะ ผู้นำองค์กรหลักทั้งหลายควรใช้สมองพัฒนาชาติ
dot
bulletสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
bulletโครงข่ายสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทั่วประเทศ
bulletหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันพระปกเกล้า
dot
กฎหมาย การเงิน บัญชี ธนาคาร
dot
bulletกฎหมายที่ควรรู้
bulletข้อคิดสำหรับนักกฎหมาย
bulletการเตรียมตัวเมื่อไปศาล
bulletการเตรียมตัวไปสถานีตำรวจ
bulletการเตรียมตัวไปอำเภอ
dot
dot
bulletเพลงไทย
bulletเพลงจีน
bulletเพลงสากล
bulletบรรเลง
bulletหนังประวัติศาตร์-สารคดี
dot
วีดีโอที่อยากให้ดู
dot
bulletพ่อลูกเตือนสติ
bulletเสวนาทำอย่างไรให้โลกสงบสุข
dot
สถาบันคนรักเมืองกาญจนบุรี
dot
bulletพลังสามัคคีแห่งควาย
dot
นาๆ ปัญหาการก่อสร้างและเครื่องกล รู้เท่าทันช่าง แบบบ้าน การใช้วัสดุก่อสร้างที่ถูกวิธิและประหยัด
dot
bulletแบบบ้านการใช้วัสดุที่ถูกวิธี
bulletรู้เท่าทันกลโกงของช่าง
bulletคลิกที่นี่เพื่อดู www.tigertemplecharity.org
ตราครุฑ
bulletรายการดี สาระเด่น
bulletคลิกที่นี่หรือรูปภาพเพื่อดูwww.thailandwisdom.com
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

 

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม คือกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการผลิตเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มากมาย และ ทำให้อุตสาหกรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วยว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือเรียกรวมว่าปัจจัยสี่ โดยสิ่งที่สามารถผลิตปัจจัยสี่ให้ดี มีคุณภาพและไม่ก่ออันตราย หรือก่ออันตรายให้กับร่างกายและทรัพย์สินน้อยที่สุดคือการผลิตจากอุตสาหกรรม

 

ประเภทของอุตสาหกรรม

    1.อุตสาหกรรมครัวเรือน คืออุตสาหกรรมการผลิตง่ายๆ เล็กๆ มักทำกันในครอบครัวหรือหมู่บ้าน ไม่ใช้แรงงาน ทุนและปัจจัยมาก แต่มักจะได้กำไรต่ำ อุตสาหกรรมจำพวกนี้มีตัวอย่างเช่น หัตถกรรมจักสาน เซรามิก ถ้วยโถโอชามต่างๆ รวมไปถึงสินค้าประเภทอาหารบรรจุถุงหรือหีบห่อที่มียี่ห้อบางชนิด เป็นต้นด้วย และสินค้าโอทอป (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) บางชนิดเองก็ถือเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน
    2.อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ผลิตใน
โรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่างๆ สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรา บุหรี่ เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขาย

การกลยุทธในงานอุตสาหกรรม
     การปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและลดต้นทุน เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการ ประกอบกับการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีค่าสูงขึ้น  ต้นทุนขององค์กร เมื่อพิจารณาถึง การเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Small and Medium Enterprises ) หรือที่เรารู้จักคือ SMEs ในปัจจุบันเรามีการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการทำงานร่วมกับ ปัจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ วัตถุดิบ เทคโนโลยี บุคลากร ฯลฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
     โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของกโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  ข้อมูลข่าวสารที่สามารถรับและส่ง  ได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ต่างเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การเพิ่มผลผลิต ถือว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง จึงจะเกิดผลได้ทั้งในระยะสั้น - ระยะยาว โดยมุ่งยึดหลักการเพิ่มผลผลิต ดังนี้ คือ คุณภาพเต็ม 100  , ต้นทุนลดลงคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่งมอบทันเวลา และถูกสถานที่ ปลอดภัยไว้ก่อนอุตสาหกรรม

เดคูพาจ ความลับในการทำแบบประหยัด
โมเดลกระดาษ
ตุ๊กตาจากเศษผ้า
ผ้าหุ้มแก้วน้ำ
โคมไฟสวยสุดเก๋
การทำ สบู่ สมุนไพร
กระถาง เปลือกหอย
ทำง่าย ยากันยุงสมุนไพร สร้างรายได้
สุดสวยสุดเจ๋งดอกไม้ผ้าใยบัว
วิธีการทำเทียนหอมสุด
สานภาชนะต่างๆ(วิธีทำ)
อุตสาหกรรมเซรามิกส์
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ที่มาของก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมพลังงาน
อุสาหกรรมการผลิตเซรามิคจากโรงงาน
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตปุ๋ย
เครื่องปอกเปลือกกระเทียม article
แนะนำโซลาร์เทค และงานวิจัย
ระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม
การทำยางรถยนต์
คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะทรุดในอีก 6 เดือนข้างหน้า
กระชับวงข่าว - รู้จัก "อุตสาหกรรมฟอกหนัง" จากเกษตรกร สู่โรงงาน การสอดประสานที่ลงตัว
โพลชี้คนเลือกเฉย พบคอรัปชัน ไม่ใช่เรื่องของตัว
อุตสาหกรรมรถยนต์
คำผกาพูดถึงองค์กรภาคเอกชนไทย N.G.P. และองค์กร ที่ฝรั่งตั้งชื่อ คำว่า N.G.O.?
หอการค้าบุรีรัมย์หนุนเปิดด่านการค้าชายแดนถาวร
มะเร็งคร่า'ดุสิต'ปธ.สภาหอการค้า
หอการค้ากลุ่มภาคกลางทัวร์ชายแดนตากแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้าชายแดน article
มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม
สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทของอุตสาหกรรม
อุตสากรรมการทำยางรถยนต์
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แทนทาลัม - ไนโอเบียม
ทังสเตน
สังกะสีและแคดเมียม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
การดูแลรักษาเครื่องเทอร์ไบน์
วิวัฒนาการของสีที่ใช้กับรถยนต์
ก๊าซธรรมชาติ..พลังงานใส เพื่อโลกสวย
กำเนิดปิโตรเลียม...
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลังผ่านกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเคมีคืออะไร
ทำสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ
สูตรทำสบู่ น้ำยาล้างจาน article
การทำไบโอแก๊ส Biogas ด้วยถัง 200 ลิตร อย่างละเอียด article
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ผลิตอุสาหกรรมนมวัว
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมกระดาษไทย
อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป
กระบวนการผลิตกระดาษ
วัตถุดิบที่ใช้ทำเซรามิกส์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิก
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์
ยกระดับอุตฯสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตร
ฅนประมงพัฒนางานวิจัยใช้ถังไฟเบอร์กลาส อนุบาลปลาช่อน ได้ขนาด ได้มาตรฐาน ได้ใจผู้บริโภค article
พบแหล่งก๊าซใหม่ในอีสาน article
กรมโรงงานอุตฯ เตรียมศึกษาเลิกใช้แร่ใยหินใน 5 ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรเสตอริ่ง article
รถยนต์พลังไฮโดรเจน article
อินฟาเรด คืออะไร
การสร้างเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตรเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน

www.legendnews.net
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุน ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล เปิดสื่อออนไลน์ วิจารณ์การเมือง ข้าราชการ
เอ็นจีโอ สื่อไร้จรรยาบรรณ ปกป้องมิให้กระทำความชั่ว ต่อมวลชนไทย ไม่สงวนสิทธิ์ ในการคัดลอก
หรือนำไปเชื่อมต่อเว็บ หรือเปลื่ยนหัวสื่อออนไลน์ www.legendnews.net เป็นชื่อสื่อของท่าน เพราะเปิดเว็บข้อมูลเบื้องต้น
ผู้เข้าชมและข้อมูลข่าวยังมีน้อย อาจไม่จูงใจผู้เข้าชม ผู้ใดสนใจ ติดต่อที่อยู่ด้านล่างของคอลัมน์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
สนับสนุนโดย ที่ปรึกษาและประธานกองทุนการศึกษานักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณที่ท่านบอกต่อเพื่อนเว็บของท่านและผู้เยื่ยมชมทุกท่าน