ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot
จิตไม่หวั่นไหว

จิตไม่หวั่นไหว

 

โลกธรรม คือ เรื่องของโลก ธรรมดาของโลก ธรรมชาติของโลก หมายถึง ธรรมชาติที่มีอยู่ เป็นอยู่คู่กับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นได้ แม้แต่พระอริยบุคคลก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โลกธรรม มี 8 อย่างแบ่งออกเป็น

1. อารมณ์ที่น่าปรารถนา พึงพอใจ เรียกว่า อิฏฐารมณ์ 4 ได้แก่ ได้ลาภ ได้ยศ ได้รับการสรรเสริญ ได้รับความสุข

2. อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่พึงพอใจ เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ 4 ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ได้รับการนินทา และได้รับความทุกข์โลกธรรมนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งเกิดขึ้นกับปุถุชนทั่วไป และเกิดแก่พระอริยสาวก จะแตกต่างกันก็แต่การวางใจและการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ กล่าวคือ
1) ปุถุชนทั่วไป ที่ไม่ได้รับการศึกษา ไม่รู้จักฝึกอบรมตน ย่อมไม่เข้าใจ ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง ลุ่มหลงลืมตน ยินดียินร้าย คราวได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้สุข ก็หลงไหลมัวเมา หรือลำพองจนเหลิงลอย คราวเสียลาภ เสียยศ ถูกนินทา และเป็นทุกข์ ก็เกิดการท้อ หมดกำลังใจ หรือถึงกับคลุ้มคลั่ง ปล่อยให้โลกธรรมเข้าครอบงำย่ำยีจิตใจ ไม่พ้นจากความทุกข์โศก
 2) ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ผู้เป็นอริยสาวก สามารถรู้และพิจารณารู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่า สิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นกับตน ล้วนไม่เที่ยง ไม่คงทน ไม่สมบูรณ์ มีความแปรปรวนได้เป็นธรรมดา จึงไม่หลงไหลมัวเมา เคลิบเคลิ้มไปตามอารมณ์ที่น่าปรารถนา ปละไม่ขุ่นมัวหม่นหมองคลุ้มคลั่งกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา มีจิตใจไม่หวั่นไหว มีสติดำรงอยู่ได้ วางตัววางใจให้พอดี ไม่หลงระเริงในความสุข และไม่ถูกความทุกข์ทับถมจิตใจ เป็นต้นยิ่งกว่านั้น พระอริยสาวกอาจใช้โลกธรรมเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ เช่น ใช้อารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นบทเรียน เป็นแบบทดสอบ

ยิ่งกว่านั้น พระอริยสาวกอาจใช้โลกธรรมเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ เช่น ใช้อารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นบทเรียน เป็นแบบทดสอบเป็นแบบฝึกหัดในการพัฒนาตนและใช้อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นโอกาสหรือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ความดีงาม และบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไป
คำสอนของพระพุทธองค์ คือพระธรรม84000

สิงคาลกสูตร สูตรรวมในการครองชีวิตฆราวาสที่สำคัญ
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร,บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)
มงคลสูตร เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
หนังสือ Time Magazineบอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริง
ถ้ำอชันตานี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูในวรรณะต่ำที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แล้วก็มาทำการแกะภูเขาสร้างถ้ำขึ้นมา ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเริ่มเข้ามา และไปผสมผสานภายหลัง มีผู้สันนิ
มิตรแท้ 4 (true friends) มิตรเทียม 4 (false friends)
คาถาชีวิตของ พระอรหันต์จี้กง(คลิป)
มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง
ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน
กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ
เอาไปไม่ได้เลย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
ทำไมต้องมีสัจจะ โดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ชีวิตที่ดีที่สุด/ท่านพุทธทาสภิกขุ
ตัณหา - ความยึดมั่น - เอาชนะตัวเอง โดย หลวงปู่ชา
อานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่น
วิธีการฝึกฝนจิต
คมธรรมประจำวัน - เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ที่สุดแห่งทุกข์
คมธรรมประจำวัน - ไม่อยากได้ ไม่อยากใหญ่ ไม่ริษยา
วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
คติธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รักษาศีลเป็นการปฏิบัติธรรมอันวิเศษสุด (หลวงปู่จันทร์โสม)
อย่าหลงลมปากเป่า/ท่าน ว.วชิรเมธี
การสร้างอุปนิสัย วาสนาบารมี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
นิ่งอย่างมีสติ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
พูดอำเล่น ก็ไม่ควร -- "ราหุโลวาท" พระพุทธเจ้าทรงอบรมพระราหุล
วันอาสาฬหบูชา 2558 ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และธรรมเนียมปฏิบัติ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558
12 เหตุผลที่ทำให้ชาวพุทธหลายคน ไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติภาวนา
จากการพิจารณาทั้ง 4 ลักษณะ สามารถละทิฏฐิได้ 7 อย่าง กล่าวคือ
วันเข้าพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม article
จงเตือนตัวเองให้ได้ เพราะหากตนยังเตือนตนไม่ได้ แล้วจะไปเตือนผู้อื่นได้อย่างไร
...หากคุณมองหาแต่ สิ่งดีๆ คุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆ
ไม่มี นกตัวไหน..อยากทำรัง บนต้นไม้แห้ง ไม่มี ใครคนไหน..อยากอยู่ร่วม กับคนแล้งน้ำใจ
อุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ
สติ เครื่องมือที่สําคัญในการสร้างสติปัญญา
ธรรมะพิเศษ จาก "อ.เฉลิมชัย" article
เสริมปัญญาด้วยการเจริญสติ article
ศิลปะแห่งการดับทุกข์ article
ว.วชิรเมธี : ไขความลับ..เปลี่ยนชีวิต - [ธรรมะสอนใจ ได้ข้อคิด] article
นิทานธรรมะ article
สอนใจพูดให้คิด article
ดนตรีธรรมชาติเพื่อสมาธิ article
วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา article
ธรรมะสอนใจผู้ที่ท้อแท้ article
"บริหารคนให้สำราญ บริหารงานให้สัมฤทธิ์" article
ไฝ่หาอย่างคนมีปัญญา article
คนสำเร็จมักไม่แสวงหาข้ออ้าง ... article
3เรื่องที่น่าเสียใจในชีวิต article
ความสุข articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน