ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตราครุฑ


 การแบ่งเซลล์

 

การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ ผลของการแบ่งเซลล์ทำให้เซลล์มีขนาดเล็กลง ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเจริญเติบโต เซลล์โพรคาริโอต เช่น เซลล์แบคทีเรียมีการแบ่งเซลล์แบบไบนารีฟิชชัน (binary fission) คือเป็นการแบ่งแยกตัวจาก 1 เป็น 2 เซลล์พวกยูคาริโอต ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การแบ่งนิวเคลียส (karyokinesis) และการแบ่งไซโทพลาซึม (cytokinesis)

การแบ่งนิวเคลียสสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ

 1. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (mitosis)
  เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์บางชนิด ในสิ่งมีชีวิตทั่วไป การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิศจะเกิดขึ้นที่เซลล์ของร่างกาย (somatic cell) ทำให้จำนวนเซลล์ของร่างกายมีจำนวนมากขึ้น สิ่งมีชีวิตนั้นๆ จึงเจริญเติบโตขึ้น

  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

  การแบ่งเซลล์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะมีการแบ่งเซลล์ เซลล์จะมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ระยะเวลาที่เซลล์เตรียมความพร้อมก่อนการแบ่ง จนถึงการแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมจนเสร็จสิ้น เรียกว่า วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) ซึ่งพบเฉพาะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

  วัฏจักรของเซลล์ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ

  1) ระยะอินเตอร์เฟส (interphase) เป็นระยะที่เซลล์เตรียมตัวให้พรอ้มก่อนที่จะแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึม เซลล์ในระยะนี้ มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจนเมื่อย้อมสี แบ่งเป็นระยะย่อยได้ 3 ระยะ คือ
  - ระยะก่อนสร้าง DNA หรือระยะ จี1
  - ระยะสร้าง DNA หรือระยะเอส
  - ระยะหลังสร้าง DNA หรือระยะ จี2

  2) ระยะที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitotic phase หรือ M phase) เป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียส เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แล้วตามด้วยการแบ่งของไซโทพลาซึม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส อาจแบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ
  - ระยะโพรเฟส (prophase) เป็นระยะที่นิวเคลียสยังมีเยื่อหุ้มอยู่
  - ระยะเมทาเฟส (metaphase) เป็นระยะที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัว
  - ระยะแอนาเฟส (anaphase) เป็นระยะที่โครโมโซมแยกกันเป็น 2 กลุ่ม
  - ระยะเทโลเฟส (telophase) เกิดการแบ่งของไซโทพลาซึมขึ้น

   
 2. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (meiosis)
  การแบ่งเซลล์แบบนี้นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลงโดยลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง เป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ร่างกายของคนมีโครโมโซมอยู่ 46 โครโมโซม หรือ 23 คู่ แต่ละคู่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน เรียกโครโมโซมที่เป็นคู่กันว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม (homologous chromosome) และเซลล์ที่มีโครโมโซมเข้าคู่กันได้เรียกว่า เซลล์ดิพลอยด์ (diploid cell) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนี้ นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลง 2 รอบ

  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

  รายละเอียดของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีดังนี้
  ระยะอินเตอร์เฟส I => ระยะไมโอซิส I ประกอบด้วย ระยะโพรเฟส I ระยะเมทาเฟส I ระยะแอนาเฟส I ระยะเทโลเฟส I => ระยะอินเตอร์เฟส II => ระยะไมโอซิส II ประกอบด้วย ระยะโพรเฟส II ระยะเมทาเฟส II ระยะแอนาเฟส II ระยะเทโลเฟส II

คุณสมบัติของเซลล์

เซลล์ของหนูในจานเพาะเชื้อ เซลล์เหล่านี้กำลังขยายขนาดใหญ่ขึ้น แต่ละเซลล์มีขนาดประมาณ 10 โมโครเมตร

แต่ละเซลล์มีองค์ประกอบและดำรงชีวิตได้ด้วยตัวของมันเอง โดยการนำสารอาหารเข้าไปในเซลล์และเปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตและการสืบพันธุ์ เซลล์มีความสามารถหลายอย่างดังนี้:

• เพิ่มจำนวนโดยการแบ่งเซลล์
• เมแทบอลิซึมของเซลล์ (cell metabolism) ประกอบด้วย การลำเลียงวัตถุดิบเข้าเซลล์, การสร้างส่วนประกอบของเซลล์, การสร้างพลังงานและโมเลกุล และปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมา การทำงานของเซลล์ขึ้นกับความสามารถในการสกัดและใช้พลังงานเคมีที่สะสมในโมเลกุลของสารอินทรีย์ พลังงานเหล่านี้จะได้จากวิถีเมแทบอลิซึม (metabolic pathway)
• การสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ในระบบการทำงานของเซลล์ เช่น เอนไซม์ โดยเฉพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีโปรตีนต่าง ๆ ถึง 10,000 ชนิด
• ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ pH หรือระดับอาหาร
• การขนส่งของเวสิเคิล (vesicle)

ประเภทของเซลล์

วิธีการจัดกลุ่มเซลล์ไม่ว่าเซลล์นั้นจะอยู่ตามลำพังหรืออยู่เป็นกลุ่ม ได้แก่ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (unicellular) ซึ่งดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด จนไปถึงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า โคโลนี (colonial forms) หรือ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular) ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะกลายเป็นเซลล์เฉพาะทางที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ เช่น เซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

เซลล์สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

• โพรแคริโอต (prokaryote) เป็นเซลล์ที่มีโครงสร้างอย่างง่าย อาจอยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ หรือรวมกลุ่มเป็นโคโลนี (Colony) ในการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์แบบระบบสามโดเมน (three-domain system) ได้จัดโพรแคริโอตอยู่ในโดเมนอาร์เคีย (Archaea) และแบคทีเรีย (Eubacteria)

• ยูแคริโอต (eukaryote) เป็นเซลล์ที่มีออร์แกเนลล์ (organelle) และผนังของออร์แกเนลล์ มีตั้งแต่เซลล์เดียวเช่น อะมีบา (amoeba) และเห็ดรา (fungi) หรือเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่นพืชและสัตว์รวมทั้งสาหร่ายสีน้ำตาล

ส่วนประกอบย่อยของเซลล์
เซลล์โดยสัตว์ทั่วไป ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ดังนี้ (1) นิวคลีโอลัส, (2) นิวเคลียส, (3) ไรโบโซม, (4) เวสิเคิล, (5) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ, (6) กอลจิแอปพาราตัส, (7) ระบบเส้นใยของเซลล์, (8) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ, (9) ไมโทคอนเดรีย, (10) แวคิวโอล, (11) ไซโทพลาซึม, (12) ไลโซโซม, (13) เซนทริโอล

ภาพเซลล์พืชทั่วไป แสดงส่วนประกอบย่อยของเซลล์ (ดูตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเซลล์พืชและสัตว์)

เซลล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโพรแคริโอตหรือยูแคริโอตจะต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์เสมอ เพื่อแยกส่วนประกอบภายในเซลล์ออกจากสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุมการขนส่งสารเข้าออกเซลล์ และเพื่อรักษาความต่างศักย์ทางไฟฟ้าของเซลล์ (cell potential) ภายในเยื่อหุ้มเซลล์จะประกอบไปด้วย ไซโทพลาซึมที่มีสภาพเป็นเกลือ และเป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่ของเซลล์ ภายในเซลล์จะมี ดีเอ็นเอ หน่วยพันธุกรรมของเซลล์หรือยีน และ อาร์เอ็นเอชึ่งจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการถ่ายทอดพันธุกรรม รวมทั้งโปรตีนต่างๆ เช่น เอนไซม์ นอกจากนี้ภายในเซลล์ก็ยังมีสารชีวโมเลกุล (biomolecule) ชนิดต่างๆ อีกมากมาย

เยื่อหุ้มเซลล์ - ส่วนหุ้มและปกป้องเซลล์
ไซโทพลาซึมของเซลล์ประเภทยูแคริโอตจะถูกห้อมล้อมด้วยส่วนที่เรียกว่า เยื่อหุ้มเซลล์ หรือ พลาสมา เมมเบรน (cell membrane หรือ plasma membrane) พลาสมาเมมเบรนจะพบในเซลล์ประเภทโพรแคริโอตด้วย เยื่อนี้จะทำหน้าที่แยกและปกป้องเซลล์จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ส่วนใหญ่แล้วถูกสร้างขึ้นจากชั้นของลิพิดสองชั้น หรือ ลิพิด ไบเลเยอร์ (lipid bilayer) และโปรตีน ภายในเยื่อจะมีโมเลกุลหลากชนิดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งช่องทางผ่านของสารและปั๊ม (channels and pumps) เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในการขนส่งโมเลกุลเข้าหรือออกจากเซลล์

ไซโทสเกเลตอน (cytoskeleton) - ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเซลล์

ไซโทสเกเลตอนเป็นโครงสร้างที่สำคัญ ซับซ้อน และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีบทบาทในการจัดรูปแบบและจัดเรียงตำแหน่งของออร์แกเนลล์ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม, ช่วยให้เกิดกระบวนการเอนโดไซโทซิส (endocytosis) หรือการนำสารจากภายนอกเซลล์เข้ามาในเซลล์เพื่อใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหว, บทบาทในการทำงานของกล้ามเนื้อ, และมีโปรตีนจำนวนมากมายในไซโทสเกลเลตอนที่ควบคุมโครงสร้างของเซลล์

ไซโทสเกเลตอน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ได้แก่ ไมโครทูบูล (Microtubule) , อินเทอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์ (Intermediate Filament) และ ไมโครฟิลาเมนท์ (Microfilament)

สารพันธุกรรม (Genetic Material)

สารพันธุกรรมแตกต่างกันสองชนิดคือ :
• ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid-DNA)
• อาร์เอ็นเอ (ribonucleic acid-RNA)

รหัสพันธุกรรม (Genetic code) ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์ซึ่งเก็บอยู่ในรูปดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้ดีเอ็นเอสำหรับเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม แต่ไวรัสบางชนิด เช่น รีโทรไวรัส (retrovirus) มีอาร์เอ็นเอเป็นสารพันธุกรรม อาร์เอ็นเอนอกจากจะเป็นสารพันธุกรรมแล้วยังทำหน้าที่เป็นสารที่ขนถ่ายข้อมูลด้วย ได้แก่ เมสเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ หรือ (mRNA) และอาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ได้โดยเฉพาะในเซลล์ที่มีอาร์เอ็นเอเป็นสารพันธุกรรม ได้แก่ ไรโบโซมัล อาร์เอ็นเอ หรือ (rRNA)

สารพันธุกรรมของพวกโปรคาริโอต จะถูกจัดอยู่ในโมเลกุลของดีเอ็นเอรูปวงกลมง่ายๆ เช่น ดีเอ็นเอของแบคทีเรียซึ่งอยู่ในบริเวณนิวคลอยด์ (nucleoid region) ของไซโตพลาสซึม ส่วนสารพันธุกรรมของพวกยูคาริโอต จะถูกจัดแบ่งให้อยู่ในโมเลกุลที่เป็นเส้นตรงที่เรียกว่า โครโมโซม (chromosome) ภายในนิวเคลียส และยังพบว่ามีสารพันธุกรรมอื่นๆ นอกจากในโครโมโซมในออร์แกเนลล์บางชนิด เช่น ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ (ดูเพิ่มเติมที่ทฤษฎีเอ็นโดซิมไบโอติก (endosymbiotic theory)) เช่น ในเซลล์มนุษย์จะมีสารพันธุกรรมในบริเวณดังนี้

• ในนิวเคลียส เรียกว่า นิวเคลียร์ จีโนม (nuclear genome) แบ่งเป็นโมเลกุลเส้นตรง ดีเอ็นเอ 46 เส้น หรือ 23 คู่ เรียกว่า โครโมโซม
• ในไมโทคอนเดรีย เรียกว่า ไมโทคอนเดรียล จีโนม (mitochondrial genome) เป็นโมเลกุลดีเอ็นเอรูปวงกลมที่แยกจากดีเอ็นเอในนิวเคลียส ถึงแม้ไมโทคอนเดรียล จีโนมจะเล็กมากแต่ก็มีรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนที่สำคัญ

สารพันธุกรรมจากภายนอกที่สังเคราะห์ขึ้นได้เองสามารถนำไปใส่ในเซลล์ได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่า ทรานสเฟกชัน (transfection)

 
วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี

สมาร์ทโฟนหม้อหุงข้าว
ไอเดียเครื่องซักผ้าสุดเจ๋ง
สุดยอดซากนาฬิกาสุดเก๋
แผ่นดินไหวไทย ไม่รุนแรง บ่อยครั้งกว่าที่คิด
เทคโนโลยีเปิดศูนย์ไฟฟ้ากราฟีน
Yahoo ยุติบริการ 'Yahoo Directory' จุดเริ่มต้นของบริษัท
ขู่ปิดถนน ทั่วประเทศ 3ก.ย. ม็อบยางเดือด!
ขั้วโลกดาวพุธ 'นาซา' พบ 'น้ำแข็ง-สารอินทรีย์'
เผยไอโฟน5บางสุดขีด
Ubi-Camera ถ่ายรูปด้วยนิ้วมือ
ระบบดูแลผู้สูงอายุผ่านมือถือ
ไอซีทีเปิดแอพพลิเคชั่นรับสงกรานต์
VoiceTV ระงับให้บริการบน iOS ชั่วคราว
เครื่องพิมพ์สแกน3มิติ
สวทช.เปิดศูนย์นวัตกรรมพิมพ์อัจฉริย
สำรวจโลกประหลาด
กูเกิลกางแผนผลิตคอม
ซัมซุงผุดหวังช่วยดัน 'กาแล็คซี่ แท็บ 7.7'
ปรากฏการณ์แสงออโรร่าสีเขียว
วุฒิสมาชิกมะกันเล็งลงดาบ นายจ้าง"ฉก"รหัสผ่านเฟซบุ๊ก
ปรากฎการณ์ดาวเคียงเดือนขึ้นอีกครั้ง
นิวทริโนไวกว่าแสง
อย่าตื่น น้ำท่วมโลก
สุดยอดนักสร้างมดยักษ์กลายพันธุ์หัวโตกรามใหญ่
ลึกที่สุดในโลกแต่ 50 ปีก่อน
เคลียร์อีกครั้ง โลกจะดับไหม 2012
กลัวอะไรนักหนา อุกกาบาตเข้าใกล้โลก
แอนตาร์กติกา มากกว่าแค่หนาวเหน็บ
รู้ไหมดินไหวญี่ปุ่นทำโลกเปลี่ยน
เอกภพ
จักรวาลวิทยา
หลุมดำ
แท็บเลต"ถล่มคอมมาร์ต ทิ้งทวนวันสุดท้าย
พัฒนาหุ่นยนต์แมงกะพรุน ใช้พลังงานน้ำสำรวจทะเล
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์
กูเกิ้ลทำสิ่งไม่น่าเชื่อยก ระบบสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะ
ขยายอาณาจักร
รถไฟพลังแม่เหล็ก
ปรากฎการณ์เมฆสึนามิ
สุดยอดiphone สารพัด
Instagram
ปรากฎเส้นใยสุริยะ
รุ่นใหม่Nokia 808 PureView
สุดยอดASUSเปิดตัวPadFoneลูกผสมมือถือ-แท็บเล็ต
ทำไมแอปเปิลประกาศเลื่อนจำหน่าย New iPad
ทำไมหนูยุคใหม่ สงสัยถาม"กูเกิล"
ปรากฏการณ์ดาวล้อมเดือน
งดงามระบบสุริยะ
มันสมองไอโฟน
ภัยพิบัติ แสงเหนือ
กบมันร้อง เพราะ?
ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก
คลิป เฮลิคอปเตอร์ รุ่นS-92
พายุสุริยะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี
หุ่นยนต์ วิ่งเร็ว 29 กม./ชม.
ปราสาทพนมรุ้งปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์
โทรศัพท์ฉุกเฉิน อัจฉริยะ
อย่าพลาดปรากฏการโคจรคืนนี้
2012 โลกาวินาศ - มนุษยชาติสูญสิ้น!
ปรากฏกการณ์ ดาวอังคาร ใกล้โลก 3-6มีนาคม
ดาวแสงน้อย ผิวสะท้อนแสงอาทิตย์
เครื่อง(ไฟฟ้าสถิต) ดักฝุ่น
กันน้ำท่วม“บล็อกประสาน"
เทคโนโลยีรถเข็นสินค้าวิ่งตามคุณ
แจ๊วจริงชาร์จโทรศัพท์ด้วยลมหายใจ
เทคโนโลยีเม้าส์ไร้สายสุดเจ๋ง
สุดยอดแว่นกันแดดเจ๋งเป้ง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่เทนสุดเจ๋งน่ารักคอมพิวเตอร์จิ๋ว
2040 โลกเสี่ยงถูกอุกกาบาต ขนาดกว้าง 460 ฟุตพุ่งชน
สุดเจ๋งหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม
พัฒนา กระสอบทราย สุดเจ๋ง
แอพพลิเคชัน จากบริษัท True Knowledge
ฝนดาวตก 60 - 120 ดวงเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคา
ดวงอาทิตย์จะดับลงปัย
ฮือดาวเคราะห์ใหม่ที่เป้ง
ความจำแม่นยำ
โลกสู่อวกาศ
ไฮเทคสุดๆไอโฟนจักรยาน
วิทยาศาสตร์วันสิ้นโลก วันโลกแตก 2012
สิ่งประดิฐ์ที่ได้ประโยชน์แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์เว้า
เทคโนยีไฮเทค
พลิกการศึกษา-พัฒนาแล้วนะจ๊ะ article
ฉลาดใช้ประฏิวัติแนะนำให้มีไว้ติดตัวจ้า!! article
ว้าว!!! แฟลชไดรฟ์ 32GB "เล็กจิ๋ว-กันน้ำ"
เทคนิค-ประสิทธิภาพ6จุด
โคมไฟ น่ารักเก๋ๆสวยจากขวดน้ำพลาสติก
ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้วยจักรยาน
ตุ้เย็นไฮเทค
ประดิษฐ์เครื่องสลายพุงป่องพุงห้อยให้ยุบหมด
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีทางการเกษตร
หมวกกันน๊อคเตือนหลับใน
อัลกุรอานนำทางสู่วิทยาศาสตร์
ม.อ.ไอเดียเจ๋ง ส่งข้าวผัดแปรรูป เก็บนาน 1 เดือน อิ่มช่วงน้ำท่วม article
กาแฟทำให้สตรีเป็นหมัน ไปกดการทำงานของกล้ามเน้ือรังไข่ article
2012 นักวิทย์นาซาฟันธงโลกยังไม่ดับ article
นักวิทย์สงสัยแมวน้ำอลาสกาป่วยเพราะรังสีจากฟูกูชิมะ article
“ฮับเบิล” พบว่าอาจมีสารอินทรีย์บนพื้นผิว “พลูโต” article
คิดได้ไงนี่ - การสู้รบ 9Dec article
15 นาทีสารคดี - รถธันเดอร์แคท article
เจาะลึกรู้รอบตัว - ปืนและกระสุน article
เจาะลึก...รู้รอบตัว - มอเตอร์ไซค์
“เอนค่า” ระบบแก้น้ำเน่าด่วนจี๋-ฝีมือนักวิจัยไทย
“เซิร์น” ยังไม่เจอ "ฮิกก์ส" แต่พบอนุภาคใหม่ครั้งแรก article
สิ้นสุดการรอ โชว์ “หินดวงจันทร์” ใน “เทคโนมาร์ท” 5-13 ม.ค.55 article
นาซาทำ “หินดวงจันทร์” หายกว่า 500 ก้อน article
“ลูกบอลอวกาศ” ตกที่นามิเบีย article
ยานรัสเซียไปไม่ถึงดาวอังคารเตรียมหล่นโลก ม.ค. 2012 article
ย้อนเส้นทางปราชญ์...ใช้ “จันทรคราส” หาระยะทางโลก-ดวงจันทร์ article
รู้ไหมว่า...เราใช้ “แผ่นดวง” หาตำแหน่งดาวเคราะห์ได้ article
พบ “ซอโรพอด” ไดโนเสาร์กินพืชเป็นครั้งแรกในขั้วโลกใต้ article
ใช้ ipad เป็นอุปกรณ์การเรียน
ตะลึง!นาซ่าเผยภาพทางน้ำโบราณ จากยานสำรวจ"ดาวอังคาร"
ปิดตำนาน"บิน"ทะลุโลก กระสวยอวกาศ"ดิสคัฟเวอรี่!"
นาซ่าพบ"อุกกาบาต"1,000ลูกลอยใกล้โลก
การแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ article
คุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (Probiotics Characteristics) article
10 ธ.ค.เกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคา” ทั้งบนโลกและดาวพฤหัส article
นักดาราศาสตร์ยืนยัน "แฝดของโลก" ที่ 600 ปีแสง article
พบ 2 “หลุมดำยักษ์” มวลมากกว่าดวงอาทิตย์หมื่นล้านเท่า article
บทบาทและความสำคัญของคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ article
นักวิจัยพบวิธีสร้างแอนตีบอดีต้าน “เอชไอวี” ในหนู article
พบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่นอกระบบสุริยะเพิ่มอีก 18 ดวง article
นักวิจัยฮาวาร์ดพัฒนา “หุ่นยนต์นุ่มนิ่ม” ยืดหยุ่นในที่แคบ article
เครื่องจับเท็จแค่อ่านสีหน้าก็บอกได้ใครโกหก article
พบดาวเคราะห์ใหม่ เหมือนโลกมากที่สุด เชื่อมีมนุษย์ต่างดาวอยู่
10 ทฤษฎีจับผิด “อะพอลโล” ลงจอดดวงจันทร์
จัดอันดับดาวเคราะห์น่าอยู่ (ได้)
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
ที่สุดของดาราศาสตร์ article
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร article
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร? article
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร article
ช่วยคนพิการทางสายตา แอปพลิเคชั่นพิมพ์ดีด
"ลูกควายโคลนนิ่ง" ตัวแรกของเมืองไทย ความสำเร็จโดยสัตวแพทย์ จุฬาฯ article
พบ 'ทะเลสาบน้ำเค็ม' บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฯ article
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด? article
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร? article
ทำไมหัวไม้ขีดถึงติดไฟ article
เกลือในทะเล มาจากไหน? article
โคลนนิ่งควายเป็นผลสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ article
ดวงอาทิตย์ ส่องแสงได้อย่างไร article
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้ article
การทำงานของเอนไซม์ article
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร article
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร article
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ article
ฝนดาวตกเจมินิดส์
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave) article
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร article
เทคนิคการถ่ายภาพดวงจันทร์เต็มดวงให้คมชัด article
“มาร์ส500” ภารกิจพิชิตจิตใจอึด (จำลอง) สู่ดาวอังคารลุล่วง article
ตื่น! นาซาประกาศ 'ดาวเคราะห์น้อย'จ่อพุ่งเฉียดโลกอังคารนี้
ISCi : episode 31 - โยนไข่ไม่แตก
จีนบุกแข่งขันไปอวกาศหนััก ตั้งสถานีอวกาศมีพลประจำ article
บรรยากาศบนไททัน (Titan) ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ article
ทดลองอีกรอบ “นิวทริโน” เร็วกว่าแสงจริงไหม? article
Tips เด็ด ๆ ในการใช้งาน internet Explorer
ศูนย์ทันตกรรม ลอนดอนวิจัยผู้รับประทานแอปเปิลฟันผุได้
การซื้อสินค้าทาง Internet ไม่ให้โดนหลอก
กระป๋องบูมเมอแรง
ทดลองทำน้ำพุในขวด
ICT. 'เชือดมือแฮกทวิตเตอร์ นายก'
มาทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆกัน!
ปัญหาการให้บริการ 3G กับการพิจารณาของทางราชการ
ไอน์สไตน์ผิด!? ศูนย์วิจัยยุโรปเผย พบอนุภาคที่เร็วกว่าแสง
ทฤษฎี"สัมพันธภาพ"ไอน์สไตน์ถูกท้าทาย นักวิทยาศาสตร์อ้างพบอนุภาค"วิ่งเร็วกว่าแสง"แล้ว
วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา
จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตตัวน้อยใกล้ๆคุณ (4)
ข้อคิดจากไอสไตน์
พบดาวใหม่บริวารอาทิตย์ 2 ดวง
พบทะเลสาบประหลาดอยู่ที่ขั้วโลก คาดมีชีวิตแบบ เดียวกับที่บนดาวอื่น
13 การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป
ยาน Messenger บินเฉียดผ่านดาวพุธ
เรื่องอัศจรรย์จากขอบระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์จุดเทอร์โบใส่อุกกาบาต
ตำแหน่งของโลกในจักรวาล
มารู้จัก เอลนีโญ/ลานีญา
ดาวอังคารไม่เคยใกล้โลก!!
10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ของ เลโอนาร์โด ดาวินชี
กระสวยอวกาศ
อังตวน อลเรนต์ ลาวัวซิเยร์ : Anton Laurent Lavoisier
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
DNA การสังเคราะห์โปรตีน
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
สนามไฟฟ้า (electric field)
วิวัฒนาการมนุษย์
ฝนดาวตกสิงโต
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ท่องโลกกว้าง - ไอน์สไตน์ (ตอน1)
จักรวาลที่รู้จักโดย AMNH
ดาวศุกร์
ดาวพุธ (The Mercory)
ระบบสุริยะจักรวาล article
ระบบสุริยะจักรวาล
ริชาร์ด ไฟย์แมน
Ernest Rutherford ผู้พบโปรตอน และเป็นบุคคลแรกที่เล่นแร่แปรธาตุได้สำเร็จ
หลุมดำในบรรยากาศโลก?
เออร์วิน ชโรดิงเจอร์
ควอนตัมคอมพิวเตอร์
วิลเลี่ยม ฮาร์วี่ : William Harvey
เจมส์ คลาร์ก แมเวล : James Clark Maxwell
โต้คลื่นสุริยะ
เยือน “ท้องฟ้าจำลอง” แห่งใหม่กลางทะเลสาบสระบุรี article
รู้ไหมว่า? โลกตื่นเต้นจาก “ขยะอวกาศ” เมื่อไรบ้าง article
โครงสร้างของโลก article
ตัวต้านทาน (Resistor)
ทรานซิสเตอร์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
แบตเตอรี่ (Battery)
การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กลศาสตร์ของไหล
ไอแซก นิวตัน : Sir Isac Newton
สปิโนซา กับ พระเจ้าของไอน์สไตน์
การวัดภูมิ
แม่เหล็กไฟฟ้า
เอ็ดวิน ฮับเบิล
วิลเลียม เฮอร์เชล
ไอแซค นิวตัน
โยฮันเนส เคปเลอร์
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส
กาลิเลโอ กาลิเลอิ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
นักวิทยาศาสตร์คนใดเป็นผู้คิดกฎแรงโน้มถ่วง
กระจุกกาแล็กซี
สัมผัสพิเศษ การรับรู้สนามแม่เหล็ก
สัตว์ทดลองหน้าที่ที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดแทนมนุษย์
สถานีอวกาศนานาชาติ
วิทยาศาสตร์ในเตาไมโครเวฟ
วิทยาศาสตร์การนอนหลับ
อิทธิพล เนปจูน หวั่นเกิด สึนามิใหญ่ แผ่นดินไหว
ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมการบอกวันเวลาที่มีมาแต่โบราณ
โลกระวัง ปี 2556 "ดวงอาทิตย์พิโรธ " รุนแรงที่สุด
จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบังดาวฤกษ์"
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
UFOTV Presents...: Dark Mission 1 - NASA Moon Hoax - Analysis of the Lunar Photography
Clever! - Brennendes Wasser!
ฉลาดล้ำโลก - กำเนิด "ปากกา"
ท่องจักรวาล - แกแล็กซี่พิศวง 24 sep.10 1/3
ถอดมุมมองผู้พบ “พัลซาร์” จริงหรือโลกดับ 2012 ? article
ท่องจักรวาล - 10 วิธีทำลายล้างโลก 13Jun11 1/4
ท่องจักรวาล - เขตมรณะ 1 oct.10 1/3
การสร้างสรรค์จักรวาล
พบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ตัวใหญ่เขายาวสุดๆ ในเม็กซิโก
"มัมมี่เจ้าหญิง" ผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผ่านมา 230 ปีเพิ่งพบโมเลกุล “ออกซิเจน” ในอวกาศครั้งแรก article
นาซาเตรียมปล่อยยานพันล้าน 'จูโน' สำรวจดาวพฤหัส
นาซ่าพบหลักฐานครั้งแรกที่บ่งชี้ว่ามีกระแสน้ำไหลบนดาวอังคาร
เชื่อหรือไม่! ผลวิจัยชี้ โลกเคยมีดวงจันทร์ 2 ดวงเป็นบริวาร
อังกฤษอวดโฉม รถบินได้ อีก 5ปี ได้ใช้จริง
BMW คลอดรถต้นแบบใช้พลังงานไฟฟ้า- INSIDE ภาพยนตร์บนโซเชี่ยลมีเดีย ฉายแล้ว
ชุดเก็บเกี่ยวไม่ทำลาย "ตา้อ้อย" ขยายพันธุ์ต่อได้คว้าสุดยอดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น article
นักวิจัยไทยใช้ซินโครตรอนทำ “อักษรเบรลล์” article
รู้ไหมว่า? มีเหตุผลอะไรที่เราต้องจับตาดู “ดาวเคราะห์น้อย” article
ญี่ปุ่นขอเวลา 5 ปีปลุกชีพช้างแมมมอธ
คลื่นโทรศัพท์มือถือ มีผลดีหรือผลเสียต่อสมองมนุษย์
อังคาร: ดาวเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ
โลกมีดาวเคราะห์น้อยร่วมโคจรรอบดวงอาทิตย์
Sonya Kovalevskaya สตรีนักคณิตศาสตร์ผู้มีความสามารถไม่แพ้บุรุษ
พบโลกมี “โทรจัน” ใช้วงโคจรร่วมกัน
เรื่อง : 10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง
ย้อนดูเหตุการณ์สำคัญ “ยุคกระสวยอวกาศ”
ยานนาซาเผยภาพแรกหลังเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อย “เวสตา”
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
ทดลองลูกโป่งกับไฟ
“แกนโลก” (อาจ) ยังมีชั้นนอกสุดอีก article
'อิงก์ซ็อก'นวัตกรรมจักรยานแห่งอนาคต
atlantis landing สนานียานอวกาศ
เอดิสัน... ผู้จุดประกายโลก 27Jan11 1/3
ยานอวกาศ ไปสถานียานอวกาศ
นักวิจัยพบ"ศิลปะอีโรติค"สมัยยุคหิน กลางถ้ำเยอรมัน เชื่อได้แรงบันดาลใจจากเครื่องเพศชาย-หน้าอกสตรี