ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว

 ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2558  นำเสนอข่าวโดยทีมงาน www.legendnews.net

18 เดือนนับจากนี้ ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีวาระขับเคลื่อนการปฏิรูป 37 วาระ กับอีก 6 วาระ พัฒนาเป็นวาระแห่งชาติ 

1 ปีผ่านไป คสช.ขะมักเขม้นอยู่กับการยกเครื่อง-พลิกแผนฟื้นฟู 56 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นองค์กรรัฐ-สมบัติชาติมูลค่า 12 ล้านล้านบาท ส่งสัญญาณเตือน 7 องค์กรรัฐวิสาหกิจแจกใบเหลือง-ใบแดงก่อนถึงเส้นตาย มี.ค. 2559 

1 ปีจากนี้ถึงคิวปฏิรูปองค์การมหาชน 39 แห่ง หลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเรื่องวาระเพื่อทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ 2556-2557 เข้า ครม.เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา 

แนบท้ายวาระร้อน เรื่องการทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน 38 แห่ง-แนวทางการดำเนินการหาก ครม.มีมติยุบเลิกองค์การมหาชนจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วยยุบเลิก 4 แห่ง (ภายใน 6-8 เดือนนับแต่วันที่มีมติ ครม. (ภายใน ก.ค. 2559)) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ศูนย์คุณธรรม (ศคธ.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

ยุบเลิก 3 แห่ง (ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2559) ได้แก่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพน.)

คงความเป็นองค์การมหาชนต่อไป-ควรย้ายการกำกับดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการ 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)

ทว่าเมื่อวาระร้อนถูกแพร่งพรายก่อนเวลาอันควร จึงตามมาด้วยเสียงคัดค้าน-อื้ออึงเล็ดลอดเข้าห้องประชุม ครม. ถึงหู พล.อ.ประยุทธ์ ส่งผลให้วาระถูกตีกลับ-ทบทวนอีกครั้งภายใน 3-6 เดือน 

โดยให้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การมหาชน ก.พ.ร. ผลการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) -สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ผลการศึกษาวาระการปฏิรูปพิเศษ 7 เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชนของ สปช.จำนวน 118 หน้า ที่ส่งถึงมือ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา 

ไม่เพียงแต่ผู้อำนวยการ (ซีอีโอ) องค์การมหาชน ได้รับเงินเดือนหลายแสนบาท-มากกว่าองค์รัฏฐาธิปัตย์-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึง 3 เท่า 

แต่รายงาน สปช.ฉบับดังกล่าวได้วางเข็มทิศ-ชี้ทางยกเครื่อง "องค์กรไม่แสวงหากำไร" ไว้ครบวงจร อาทิ การปฏิรูประบบค่าตอบแทน เพื่อแก้ไขความฟุ่มเฟือย ลดค่าใช้จ่าย 

ปัจจุบันค่าตอบแทนขององค์การมหาชนแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน 6 แห่ง โดยกำหนดอัตราเงินเดือนซีอีโอ 100,000-300,000 บาท 


อาทิ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ก่อตั้งขึ้นสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย (ทรท.) มี "ปลอดประสพ สุรัสวดี" ผู้ช่วยรัฐมนตรี ขณะนั้นเป็นประธานกรรมการ 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD ก่อตั้งขึ้นสมัยรัฐบาล ทรท.เช่นกัน โดย "พันศักดิ์ วิญญรัตน์" อดีตที่ปรึกษาอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร

เมื่อการเมืองเปลี่ยนขั้ว-อำนาจเปลี่ยนมือ พ.ต.ท.ทักษิณถูกรัฐประหาร 19 กันยาฯ 49 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ แต่งตั้งคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลแทน 

เมื่อขั้วอำนาจพลิกผันในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช สบร.จึงถูกเปลี่ยนมืออีกครั้ง นอกจากนี้ มีอีก 6 องค์การมหาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 อาทิ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ก่อตั้งสมัยรัฐบาล ทรท. มี "สิริกรณ์ มณีรินทร์" เป็นประธาน และเป็นเหรัญญิกของ ทรท. 

กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้าน หรือสหวิทยาการ 19 แห่ง มีอัตราเงินเดือน 100,000-250,000 บาท และกลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะทั่วไป 14 แห่ง อัตราเงินเดือน 100,000-200,000 บาท 

ขณะที่เบี้ยประชุมต่อเดือนของคณะกรรมการ (บอร์ด) องค์การมหาชน กลุ่มที่ 1 คนละ 6,000-20,000 บาท กลุ่มที่ 2 คนละ 6,000-16,000 บาท กลุ่มที่ 3 คนละ 6,000-12,000 บาท

สำหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นตัวเงิน อาทิ ค่าพาหนะ ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ ค่าประกันสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ทั้งนี้ ให้มีอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจำ 

ค่าตอบแทนผันแปร หรือค่าตอบแทนพิเศษขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของซีอีโอ คิดเป็นอัตราไม่เกิน 25% ของเงินเดือนประจำ และประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และโอกาสขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผลการศึกษาของ สปช.เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนใหม่ สำหรับเงินเดือน-ค่าตอบแทนอื่นของซีอีโอ ให้เทียบเท่าอธิบดี แต่ไม่ควรแบ่ง 3 กลุ่ม โดยคือ ขั้นต่ำ 85,000 บาท และขั้นสูงเป็น 100,000 บาท

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพขาดแคลน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ควรได้ค่าตอบแทนสูงมากกว่าอีก 20% คือ 100,000-144,000 บาท ขณะที่เบี้ยประชุมควรมีเพียง 2 ระดับ ได้แก่ กรรมการ คือ 6,000-12,000 บาท และอนุกรรมการ 3,000-6,000 บาท 

สปช.สรุปผลผการศึกษาปัญหา-จุดอ่อนว่า พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ให้อำนาจ ครม.ในการจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ในทางกลับกันกลายเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองจัดตั้งองค์การมหาชนที่ไม่จำเป็น มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองแทรกแซง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ การแต่งตั้งกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา


เป็นช่องทางในการแทรกแซงทางการเมือง ในการดำเนินงานขององค์การมหาชนบางแห่งในบางยุคบางสมัย และมักมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไปตามรัฐมนตรีที่กำกับ เช่น การรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ขณะที่ปัญหาการปฏิบัติงาน จัดตั้งตามความต้องการทางการเมืองหรือความต้องการของบุคคล 

ด้านการบริหาร องค์การมหาชนบางแห่งใช้ความคล่องตัวและความสามารถกำหนดกฎระเบียบได้ ส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในทิศทางที่ผิด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน โบนัส ที่สูงกว่าหน่วยงานของรัฐ 

การกำหนดตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็น การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าแพงกว่าส่วนราชการเพราะไม่มีมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้านการบริหารงบประมาณ ใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าได้ เช่น สบร. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

การมีงบประมาณเหลือจ่ายสามารถเก็บสะสมไว้เป็นรายได้ขององค์การมหาชน เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณก็จะเก็บสะสมงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ บางแห่งนำเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปจ่ายเป็นโบนัสแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรและค่าตอบแทน องค์การมหาชนบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารเกือบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง หรือคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์หลัก บางครั้งได้คณะกรรมการบริหารที่ไม่มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ

การคัดเลือก สรรหา และแต่งตั้งบุคลากร มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ มีการเล่นพรรคเล่นพวก ระบบการประเมินผลเจ้าหน้าที่บางแห่งยังไม่โปร่งใส มีระบบพรรคพวก ใช้ระบบการประเมินผลการทำงานเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม

ระบบการบริหารและโครงสร้าง องค์การมหาชนประเภทบริการสาธารณะ จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารในระดับกระทรวงมากกว่าการให้รัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรง เพื่อที่กระทรวงกำหนดเป้าหมาย มาตรฐานการให้บริการสาธารณะที่เหมาะสม และลดความสับสนในการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 


ส่วนอีกสองประเภทเห็นควรให้รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล

ทั้งนี้ ควรจัดตั้งองค์การมหาชนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทองค์กรที่ให้บริการสาธารณะทั่วไป จะไม่มีการยุบเลิกจนกว่าหน่วยงานกำกับจะเห็นว่าบริการสาธารณะนั้นๆ หมดความจำเป็น

2. ประเภทที่กำหนดระยะเวลาคือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจที่สำคัญของประเทศ ที่มีระยะเวลาชัดเจน เมื่อดำเนินการครบตามภารกิจก็ให้ยุบเลิก

3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เพื่อดำเนินภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัย ต้องเป็นภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบอยู่ ภายในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล 

ไทม์ไลน์ของ สปช.วางไว้ 4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนภายในปี′58 ระยะสั้น ปี"58-60 ระยะกลาง ปี′61-62 ระยะยาว (ปี"63-68) 

เป็นลายแทงให้ ก.พ.ร. เดินตามหลัง พล.อ.ประยุทธ์ ขีดเส้นปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการภายใน 3 เดือน

 

ขอขอบคุณ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานพิเศษ
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน