ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
เปิดศึก ป.ป.ช. งัดศาลปกครอง ไม่เห็นด้วย ไร้อำนาจฟันผิดคนทำราชการเสียหาย-ประพฤติชั่วร้ายแรง ส่งเรื่องให้ ครม. ส่งต่อ ศาล รธน. ชี้ขาด-ให้ศาล ปค. ตัดสินคดีใหม่ (มีคลิป)

เปิดศึก ป.ป.ช. งัดศาลปกครอง ไม่เห็นด้วย ไร้อำนาจฟันผิดคนทำราชการเสียหาย-ประพฤติชั่วร้ายแรง ส่งเรื่องให้ ครม. ส่งต่อ ศาล รธน. ชี้ขาด-ให้ศาล ปค. ตัดสินคดีใหม่ (มีคลิป)

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559  เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 มกราคม นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.แถลงถึง กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยในคดีหมายเลขดำที่ อ.505/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1037/2558 ลงวัน ที่ 27 สิงหาคม 2558  ระหว่าง นายสมปอง คงศิริ  ผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยสรุปว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง  และ มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่น เป็นการกระทำไม่มีอำนาจตามกฎหมาย จึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ที่จะถือเอารายงานการไต่สวนและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาพิจารณาโทษผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามความผิดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

 

นายสรรเสริญ มีมติชี้แจ้งว่า ด้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า 1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีที่มาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540(ในขณะนั้น) ซึ่งมาตรา 301 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ได้บัญญัติกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมาตรา 301 วรรคหนึ่ง(3) บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (3) ได้บัญญัติเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัย... คำว่า วินิจฉัยหมายถึง ตัดสิน ชี้ขาด

 

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า จากรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีจงใจหรือมีเจตนากระทำการหรือละเว้น ไม่กระทำการใดๆ หรือร่วมกับผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการ ในการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงเป็นการวินิจฉัยก้าวล่วงอำนาจหน้าที่และการใช้  ดุลยพินิจในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ในขณะนั้น) มาตรา 223 วรรคสอง บัญญัติว่า อำนาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น

 

2. การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยว่า ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดคลาดเคลื่อนกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวคือ ความหมายของคำว่า ทุจริตต่อหน้าที่”   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้มีการกำหนดคำนิยามไว้ในมาตรา 4 แล้ว หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้ มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นซึ่งมิใช่ความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่เป็นมูลความผิดทางอาญา

 

ซึ่งจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นการนำนิยามคำว่า ทุจริตต่อหน้าที่มาบัญญัติไว้เป็นองค์ประกอบความผิด และเป็นบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

 

อีกทั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ได้บัญญัติว่าให้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อาจเป็นความผิดทางอาญาและความผิดทางวินัยด้วยก็ได้

 

3. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการไต่สวนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมแล้ว บทบัญญัติมาตรา 91 กำหนดว่า ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิด    ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้(1) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ดำเนินการตามมาตรา 92และ(2) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามมาตรา 97 ซึ่งเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรา 91 ได้แยกกระบวนการดำเนินการทางวินัยและทางอาญาต่างหากจากกัน โดยมิได้กำหนดให้ต้องมีมูลความผิดทางอาญาก่อนแล้วจึงสามารถดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ อีกทั้ง ตามมาตรา 91(1) ก็มิได้บัญญัติว่าจะต้องมีมูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น

 

นอกจากนี้ มาตรา 92 ได้บัญญัติว่า ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย...อันแสดงให้เห็นว่า หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วเห็นว่า แม้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่หากปรากฏว่ามีมูลความผิดทางวินัยฐานอื่นอันเป็นผลจากการกระทำความผิดที่มีการกล่าวหาแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยในฐานความผิดอื่นตามมาตรา  92 ได้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 158/2551) ได้วินิจฉัยว่า มูลความผิดทางวินัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มิได้มีความหมายเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้นและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.5/2552 พิพากษาสรุปว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ไม่ใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) เป็นการกระทำโดยชอบแล้ว

 

จากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว  และโดยที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้ ข้อ1. เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ข้อ2. ให้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีดังกล่าวใหม่ ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ที่มา www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=lang="TH">1452788338

 

 
การกระจายอำนาจ การเมือง ระบบราชการ รัฐบาลบางยุค จึงมีการกระจายอำนาจสู่ประชาชน ชาติจึงพัฒนาตลอดมา

“iPhone12” เขย่าตลาดมือถือทั่วโลกกระเตื้อง article
ลุ้นตลาด “สมาร์ทโฟน” สิ้นปีฟื้น article
มือถือแข่งเดือด “ดั๊มราคา-ผ่อนยาว” article
เพิ่มเป้า“ส่งออก”หลังส่งสัญญาณฟื้นตัว article
ส่งออกไทย“ฟื้นตัวช้า”กว่าภูมิภาค article
รัฐเร่ง“ปลดล็อก”อุปสรรคส่งออกไทย article
สถาบันต้องมีอยู่ article
ม็อบชนม็อบ article
แพ้ทุกประตู article
คลัง-ธปท.ยันศก.ไทย“แก้ได้”แต่ใช้เวลานาน article
เชื่อมั่นเอกชนฟื้น-เร่งรัฐกระตุ้นศก.เพิ่ม article
เจาะลึก“ความเชื่อมั่นธุรกิจ”รายภูมิภาค article
ธปท.เปิดช่องพักหนี้บางราย6เดือน article
SME40%ขอพักหนี้ไปต่อไม่ไหว article
แบงก์แห่ระดมทุนเสริมแกร่งTier1 article
คุมเข้ม“สหกรณ์”ปล่อยกู้ใช้จ่ายชำระไม่เกิน150งวด article
“สหกรณ์”แหล่งหมุนเงิน3ล้านล้าน article
ส่องสถานะ“สหกรณ์การเกษตร” article
BCGโมเดล กระจายโอกาส-รายได้-ความมั่งคั่งสู่ชุมชน article
THAI จัดเที่ยวบิน “กลับไทยให้หายคิดถึง” article
ดันไทยฮับโปรตีนแมลงโลกมูลค่า 3.7 หมื่นลบ. article
แลนด์บริดจ์มาเลเซีย ทำมาก่อนไปไกลกว่ารายได้ดี article
"แลนด์บลิดจ์ไทย" สู้ "คลองไทย" ได้จริงหรือ? article
แลนด์บริดจ์-คลองไทย โครงการไหนคุ้มค่าลงทุน? article
EEC บูมลงทุนต่อยอดอุตฯเป้าหมาย article
ไฟเขียวดึงนักลงทุนต่างชาติช่วยฟื้นศก.ไทย article
ผุดเมกะโปรเจกต์ใหม่ 1 ล้านล้าน article
ได้เวลาถอดหัวโขน article
ชัยชนะบนความพ่ายแพ้ article
ฐานไม่ลับ ฉบับอเมริกา article
ดีเบตสถุน article
ความระส่ำของพรรคเพื่อไทย article
เจ้าของพรรคตัวจริง article
เพื่อลูกแลกได้ article
ธุรกิจการศึกษา article
ครูที่ไม่ใช่ครู article
ไทยเที่ยวไทย ฟื้นภัยโควิด article
สงครามโควิดยังไม่จบ article
ความหวังที่ไม่มีวันเป็นจริง article
ข้อเรียกร้อง 10 ประการ article
ทางตันประเทศไทย article
ไขปริศนาคดีโหด อุ้มฆ่าพี่ผู้พิพากษา article
ฟอกดำเป็นเทา article
เคลียร์คดี 400 ล้าน article
วัดใจลุงตู่ article
“สนธิ” เคยเตือน “ปรีดี” อย่าเกลือกกลั้วสิ่งโสมม article
ม็อบต้นแบบ? article
แก๊งชักใยป่วนฮ่องกง article
เสรีภาพได้แต่อย่าล้ำเส้น article
ตัวละครสำคัญ พลิกคดี “บอส” article
องค์กรอิสระที่ไม่อิสระ article
เครื่องมือขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ article
เด็กชังชาติคืออนาคตชาติ article
ความฝันคนรุ่นใหม่ พังกำแพงคนรุ่นเก่า article
โด่งอรรถชัย เจาะลึก วาทะกรรมชังชาติ แดงฮาร์ดคอร์ต้องการอะไร article
เลือกตั้งซ่อม แพ้ซ้ำซาก เพราะ อี ..โก้ เจาะพรกฉุกเฉินชุมนุมไม่ผิด article
ส่องภาพรวมชุมนุม มองเห็นเส้นชัย พบรอยร้าวในทหาร article
เปิดโปงขบวนการงาบงบแผ่นดิน article
อย่าเหมารวม “อยู่วิทยา” article
อำนาจต้องจบที่ปลายกระบอกปืนเท่านั้น article
ตอกฝาโลงอัยการ article
ต่างกันราวฟ้ากับเหว article
ถึงเวลาวางบิล อัยการ “พัวพันคดี บอส” article
จับพิรุธคดี "บอส" article
ลดอิทธิพลยักษ์ใหญ่ไอที article
เปิด 7 ช่องโหว่อัยการสั่งไม่ฟ้องทายาทกระทิงแดง article
คุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้น? article
“นาจิบ ราซัค” ผิดทุกข้อหา ทุจริต 1MDB article
“อัยการ” ทำไมต้องมีเจ้าภาพ? article
ขุมทรัพย์หมื่นล้าน article
การ์ดตก นรกมีจริง article
ศึกชิงเก้าอี้พลังงาน article
อยู่ด้วยกันไปอีกนาน article
คนที่ไว้ใจ สุดท้ายร้ายที่สุด article
สถานการณ์ไทยในปัจจุบัน article
ทุกข์ร้อนชาวบ้าน | วันร้องทุกข์
ไม่พร้อม หรือ สูญเสียอำนาจ ?
มุมมองต่างปัจจัยชี้วัดไทยเหลื่อมล้ำมากสุดในโลก
จุดยืน "การเมือง"...? ถก(วงแตก) article
ข่าวเจาะย่อโลก : ประเด็นข่าว article
กระเทาะชีวิต!"หมาแก่"ธุรกิจเกือบล้ม ปมขวางผู้อิทธิพล
อ.สุขุม วิเคราะห์ เพื่อไทยชนะก็ไม่ได้ตั้งรบ. article
นายกฯ ให้คำมั่น เลือกตั้งปีหน้าแน่นอน
ยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน article
ป.ป.ช. แถลงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการเบิกจ่ายยา และปัญหาต่างด้าว
อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ เผย มีข้าราชการแอบอ้างชื่อ “นายกฯ-ฉัตรชัย” เชื่อ ไม่รู้เรื่องสั่งตัดสิทธิ์ บริษัทเข้าประมูลข้าว 17 ก.ค. เตรียมยื่นหนังสือสอบถามข้อเท็จจริง
ผบ.ทบ. ไม่ตอบตั้งพรรคทหาร ย้ำยึดกม.เดินหน้าเลือกตั้ง
ผบ.ตร.ยันไร้ซื้อเก้าอี้บชน.-ปัดเอาคืน ‘สุเทพ’ โยกผบช.ภ.8
"วิทยา” จี้ มท. เร่งหั่นวาระกำนันเหลือ 5 ปี ยัน"บิ๊กตู่" ไฟเขียว เพราะคนหนุน90 % ระบุอยากเป็นใหม่ให้ชาวบ้านตัดสิน
"มาร์ค" หวั่น เซ็ตซีโร่ สกัดคนมีประสบการณ์แต่คุณสมบัติครบทำงาน แนะจับตาดูเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระอื่นหรือไม่
หลุดจากปากประยุทธ์ "เพียงแต่สืบทอดอำนาจของประชาชน" เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติต่อไป นักการเมืองอย่าประเมินลุงตู่ต่ำไปแล้วจะช้ำใจทีหลัง
ว่างงานพุ่ง 4.6 แสนคน เพิ่มขึ้นเป็น 1.2% ค่าจ้างก็ลดลง
กมธ. เห็นด้วยเก็บค่าสมาชิกพรรค ขณะที่กม.กกต. ยังไม่เคาะกกต.นั่งเก้าอี้ต่อ
สมาชิก สปท. โพสต์แนะ “ปฏิรูปตำรวจ” ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความถูกต้อง
พล.อ.ประวิตร” ยันใช้เงินแผ่นดินซื้อเรือดำน้ำตามกฎหมาย
คดีชายหูหนวกฆ่าคน ชี้หลักฐานใหม่อ่อนไม่เพียงพอ
10 เมษายน..เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมต่อต้าน ม 44 ที่ห้ามให้คนนั่งหลังรถกระบะ ทนายวรกร พงศ์ธนากุล
ทำไมเมืองไทย ไม่มีคณะลูกขุน
ร้องกต.ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจไม่ต้องตามจริยธรรมเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน