ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม

 ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ

"พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม

 

ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ

"พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" 

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม 

http://bit.ly/1nZnfef

 

Link สำหรับพุทธธรรม ๒๓ บท ตามนี้ค่ะ

๐๑.  ขันธ์5  

http://bit.ly/1qih1Xj

๐๒. อายตนะ ๖

http://bit.ly/1Xq7tVe

๐๓.ไตรลักษณ์  

http://bit.ly/1VhCuNd

๐๔. ปฏิจสุปบาท  

http://bit.ly/1SYJnj1

๐๕. กรรม  

http://bit.ly/20u0M6t

๐๖. นิพพาน  

http://bit.ly/1Q2AZKF 

๐๗. ประเภทนิพพาน 

http://bit.ly/1qIMFOI

๐๘. สมถะ-วิปัสสนา 

http://bit.ly/1UUvg1A 

๐๙. หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน 

http://bit.ly/1VLTVUU

๑๐. บทสรุปเรื่องนิพพาน 

http://bit.ly/23wfOdI  

๑๑. บทนำมัชฌิมาปฏิปทา   

http://bit.ly/1S4wT9r 

๑๒. ปรโตโฆสะที่ดี_กัลยาณมิตร

http://bit.ly/1S0ftIV

๑๓. โยนิโสมนสิการ 

http://bit.ly/1RNTVlX

๑๔. ปัญญา  

http://bit.ly/1RNU211 

๑๕. ศีล   

http://bit.ly/23nRiid

๑๖. สมาธิ  

http://bit.ly/1MoRbve

๑๗. บทสรุปอริยสัจ 

http://bit.ly/1qihTv3

๑๘. โสดาบัน  

http://bit.ly/1MoRfeq

๑๙. วินัย  

http://bit.ly/1SYK63G

๒๐. ปาฏิหาริย์  

http://bit.ly/1VLUY7z

๒๑. ปัญหาแรงจูงใจ 

http://bit.ly/1N3oUKE

๒๒. ความสุข ๑ ฉบับแบบแผน  

http://bit.ly/1VLV3rJ

๒๓. ความสุข ๒ ฉบับประมวลความ 

http://bit.ly/1SYK9g0

 

ขออนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

ต่อความสำเร็จกับงานเผยแผ่พุทธธรรมทุกท่านค่ะ
คำสอนพุทธองค์ 84000 ข้อ พระสงฆ์ และผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม นำคำสอนเผยแพร่ ความรู้การดำรงชี

พรชีวิต ลิขิตเองได้ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 3 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 5 ฝึกคน 3 แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่ามรรค article
ธรรมะน่ารู้ ตอนที่ 1 วิธีเข้าฌาณและทรงฌาณให้ได้นานที่สุด เพื่อเพิ่มสติปัญญาในความรอบรู้ article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 2 article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 4 ฝึกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ด้าน article
ดีท็อกซ์หัวใจ ให้คลายเครียด โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
เอตทัคคะ หมวดอุบาสก ตอนที่ 1 article
ฟังธรรมะ ตอรที่ 3 ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน article
การวางจิต เมื่อทำสมาธิ article
บทสวดภาษาอังกฤษนี้ก็เป็นผลมาจากศรัทธาและวิสัยของฝรั่งที่เป็นนัก Apply ฟังแล้วได้รสชาติไปอีกแบบอีกทั้งได้ประโยชน์สำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษ article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 2 การศึกษาเริ่มที่ตาหู จะดูฟังได้แค่ตัณหา หรือไปถึงปัญญา นี่คือตัวตัดสิน article
ทำตนให้เป็นคนพอดี โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ article
"เชื่อหรือเชื่อฟัง" โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) article
ฟังธรรมะ ตอนที่ 1 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึก article
พลิกมุมคิด ให้ชีวิต..ไปต่อ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
ศึกษาเรื่อง รูป เพื่อการเจริญสติตอนที่1/6 article
รายการจิตตภาวนาก่อนนอน 1 article
ธรรมะก่อนนอน1 ฟังแล้วจิตผ่อนคลาย หลับง่าย หลับสบาย สุขใจ คลายกังวล เตือนสติ ได้ข้อคิดดีๆ article
การเป็นคนโกรธง่ายจะแก้ไขด้วยวิธีใด article
เครียดมากๆฟังคลิปนี้ "ธรรมะแก้เครียดแก้โรคจิต" พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต article
จะทุกข์จะสุข สำคัญที่ใจ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
การทำบุญที่ถูกต้อง หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ article
แนะนำ 10 สถานปฏิบัติธรรม (หญิง) article
ฟังธรรมะ ปล่อยวาง ถ้าเราถูกนินทาว่าร้าย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมะสอนใจ article
ลักษณะของคนทำงานที่ประสบความสำเร็จ : คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี article
คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ๑๐ คน ๑๐ สิ่งที่ควรสลัดทิ้ง article
สิ่งทั้ง 4 ประเภทนี้ มีค่ามากกว่า แก้ว แหวน เงิน ทอง เพชรนิลจินดาเป็นไหนๆ article
คำสอนที่มีแต่ในศาสนาพุทธ ข้อที่ว่าด้วย กาลามสูตร article
สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร article
ความสุขคืออะไร article
วิธีดูภิกษุ สามเณร ตอนที่1 article
วิธีดูภิกษุ สามเณร ตอนที่2 article
8 เรื่องเหลือเชื่อ หลังจากที่ฝึกนั่งสมาธิครบ 100 วัน article
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ article
ยิ่งรู้จักทุกข์ ยิ่งมีความสุข article
3 อย่างที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา article
คำสอนพระอาจารย์จี้กง article
ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์
ไม่มีคำว่าตลอดไป.....
รักษาใจยามป่วยไข้
การ “แพ้-ชนะ” ที่ลึกซึ้ง รูปศาลเจ้าพ่อเสือ จ . ซัวเถา
พุทธวจน หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดย ว วชิรเมธี
นิทานธรรม ผู้หญิง 5 บาป โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ
คำสอนของพระพุทธเจ้า
พุทธองค์ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ที่ดีควรมี มงคล 38 ประการ
สุดยอดคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อลดความเครียดและความทุกข์
วิธีทำบุญให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
ประวัติวันออกพรรษาเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน