ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม

 ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ

"พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม

 

ท่านสามารถดาวโหลดเสียงอ่านหนังสือ

"พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" 

ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เสียงอ่านโดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ได้ที่ Link เสียงอ่าน พุทธธรรม 

http://bit.ly/1nZnfef

 

Link สำหรับพุทธธรรม ๒๓ บท ตามนี้ค่ะ

๐๑.  ขันธ์5  

http://bit.ly/1qih1Xj

๐๒. อายตนะ ๖

http://bit.ly/1Xq7tVe

๐๓.ไตรลักษณ์  

http://bit.ly/1VhCuNd

๐๔. ปฏิจสุปบาท  

http://bit.ly/1SYJnj1

๐๕. กรรม  

http://bit.ly/20u0M6t

๐๖. นิพพาน  

http://bit.ly/1Q2AZKF 

๐๗. ประเภทนิพพาน 

http://bit.ly/1qIMFOI

๐๘. สมถะ-วิปัสสนา 

http://bit.ly/1UUvg1A 

๐๙. หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน 

http://bit.ly/1VLTVUU

๑๐. บทสรุปเรื่องนิพพาน 

http://bit.ly/23wfOdI  

๑๑. บทนำมัชฌิมาปฏิปทา   

http://bit.ly/1S4wT9r 

๑๒. ปรโตโฆสะที่ดี_กัลยาณมิตร

http://bit.ly/1S0ftIV

๑๓. โยนิโสมนสิการ 

http://bit.ly/1RNTVlX

๑๔. ปัญญา  

http://bit.ly/1RNU211 

๑๕. ศีล   

http://bit.ly/23nRiid

๑๖. สมาธิ  

http://bit.ly/1MoRbve

๑๗. บทสรุปอริยสัจ 

http://bit.ly/1qihTv3

๑๘. โสดาบัน  

http://bit.ly/1MoRfeq

๑๙. วินัย  

http://bit.ly/1SYK63G

๒๐. ปาฏิหาริย์  

http://bit.ly/1VLUY7z

๒๑. ปัญหาแรงจูงใจ 

http://bit.ly/1N3oUKE

๒๒. ความสุข ๑ ฉบับแบบแผน  

http://bit.ly/1VLV3rJ

๒๓. ความสุข ๒ ฉบับประมวลความ 

http://bit.ly/1SYK9g0

 

ขออนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

ต่อความสำเร็จกับงานเผยแผ่พุทธธรรมทุกท่านค่ะ
คำสอนพุทธองค์ 84000 ข้อ พระสงฆ์ และผู้ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม นำคำสอนเผยแพร่ ความรู้การดำรงชี

สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี article
อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร article
ความสุขคืออะไร article
วิธีดูภิกษุ สามเณร ตอนที่1 article
วิธีดูภิกษุ สามเณร ตอนที่2 article
8 เรื่องเหลือเชื่อ หลังจากที่ฝึกนั่งสมาธิครบ 100 วัน article
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ article
ยิ่งรู้จักทุกข์ ยิ่งมีความสุข article
3 อย่างที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา article
คำสอนพระอาจารย์จี้กง article
ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์
ไม่มีคำว่าตลอดไป.....
รักษาใจยามป่วยไข้
การ “แพ้-ชนะ” ที่ลึกซึ้ง รูปศาลเจ้าพ่อเสือ จ . ซัวเถา
พุทธวจน หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดย ว วชิรเมธี
นิทานธรรม ผู้หญิง 5 บาป โดย...พระครูสมุห์ประเสริฐ
คำสอนของพระพุทธเจ้า
พุทธองค์ทรงเมตตาสั่งสอนมนุษย์ที่ดีควรมี มงคล 38 ประการ
สุดยอดคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อลดความเครียดและความทุกข์
วิธีทำบุญให้ได้รับผลบุญในชาตินี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
ประวัติวันออกพรรษา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
วันเข้าพรรษา พระพยอม1
วันนี้ในอดีต 8 ก.ค.2536 ‘พุทธทาสภิกขุ ’มรณภาพ โดยเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านทำให้สวนโมกขพลารามเปรียบเสมือน‘ตักศิลา’สำหรับผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทำไมถึงเป็นทุกข์ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ธรรมะก่อนนอน ว วชิรเมธี เรื่อง ฝึกปล่อยวางให้เป็น
สมาธิในพระพุทธศาสนา
ยิ่งกำแน่นมันยิ่งทุกข์ อยากมีความสุข ง่ายๆ..แค่ปล่อยวาง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เทศน์กัณฑ์เทศน์เรื่อง “กรรมหนัก ของคนฆ่าตัวตาย”
สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร
ปล่อยวาง ว่างสบาย - หลวงพ่อชา
พระธรรมเทศนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดีไม่มีเรื่องไสยศาสตร์ โดย (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
บารมี
ธรรมะสอนใจพูดให้คิด
วิธีทำบุญให้ได้บุญ [สมเด็จพระญาณสังวร]
บุญ 10 อย่าง ที่ทำแล้วจะ รุ่งเรืองทุกด้าน
ธรรมมีอุปการะมาก สติ-สัมปชัญญะ
พระพุทธศาสนา สอนให้พึงตนเองให้เชื่อกรรม
การทำสมาธิ
วิทยาศาสตร์ยอมรับงดอาหารเย็นมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ผู้คนพบได้รางวัลโนเบล
หลวงพ่อชาและหลวงพ่อสุเมโธ เผยแผ่พุทธศาสนาที่อังกฤษปี 2520 article
สารคดี ธุดงค์ทุ่งใหญ่นเรศวร ตอนที่ 1-4
แล้วแต่ "มอง" โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
คมธรรมประจำวัน - รับมือกับความผิดหวัง
มารขวาง หรือ จิตหลง ? โดย หลวงปู่สิม พุทธจาโร
คมธรรมประจำวัน - ฝึกใจให้คุ้นเคยกับความสุข
คำนินทาไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลวได้ โดย สมเด็จพระสังฆราช
น้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำ article
พิจารณาตัวเราให้มาก article
เปลี่ยนชื่อ ช่วยเสริมโชค เสริมดวง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน