ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559

 การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559

 

ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543   เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  ซึ่งมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคารสมอง  โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว  แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้นำผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ

          คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการจัดตั้งธนาคารสมอง  โดยมีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 มอบหมายให้ทุกกระทรวง/ทบวงสำรวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุ  แต่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น การวิจัย หรือการพัฒนาประเทศ  มีความพร้อมและสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ทราบ  และให้ สศช. มีฐานะเป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล  จัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ  จำแนกเป็นรายสาขาให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  และเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อให้วุฒิอาสาได้นำความรู้ ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในอันที่จะนำวุฒิอาสาเหล่านี้มาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

          จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องธนาคารสมองมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส  ผู้เกษียณอายุแล้วที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ  ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาแล้วมากมาย  สามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่  เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี

ธนาคารสมองจึงได้กำหนดบทบาทและภารกิจการดำเนินงาน  โดยมุ่งเน้นใน 4 ประการ  คือ

          1.การให้ความช่วยเหลือทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก

               การให้ความช่วยเหลือในลักษณะเชิงรับเป็นการให้ความช่วยเหลือตามคำขอของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่วนการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเชิงรุก  เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยการริเริ่มจากกลุ่มวุฒิอาสา  ซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกันของวุฒิอาสา  หน่วยงาน  และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2.การนำปัญญาความรู้ของวุฒิอาสามาร่วมพัฒนาอย่างกว้างขวาง

               ธนาคารสมองได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเชิงรุก  โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยตรง เพื่อกระตุ้นความสนใจให้มาใช้บริการจากธนาคารสมองมากขึ้น  โดยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของธนาคารสมอง  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่

               กลุ่มหน่วยงานในระดับพื้นที่  อันประกอบด้วยหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากธนาคารสมองมีวุฒิอาสากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศและมีการสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาทั่วทุกจังหวัด  ดังนั้นวุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถให้ความช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ  ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยธนาคารสมองได้จัดส่งทำเนียบวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ซึ่งแยกตามประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญ  และตามภูมิลำเนาของวุฒิอาสาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  เพื่อให้ทราบถึงบริการของธนาคารสมอง

                กลุ่มหน่วยงานระดับกระทรวง  เนื่องจากธนาคารสมองมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ  ที่มีประสบการณ์ในงานระดับชาติมากมาย  ซึ่งสามารถจะช่วยสนับสนุนภารกิจที่หลากหลายของกระทรวงและกรมต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ธนาคารสมองได้เชิญปลัดกระทรวงต่าง ๆ  รวมทั้งปลัดกรุงเทพมหานครมาร่วมหารือ  เพื่อกำหนดลักษณะงานที่แต่ละกระทรวงต้องการให้วุฒิอาสาเข้าไปให้ความช่วยเหลือ  พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน  เพื่อกระตุ้นให้มีการนำวุฒิอาสาไปสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี

กลุ่มงานของ สศช.  ภารกิจที่สำคัญของ สศช. คือ  การผลักดันให้วาระแห่งชาติ  อันได้แก่  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทุนทางสังคม  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน