ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ


บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว
บุคคลหวานพืชเช่นใด ผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้น”  การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก (พุทธวจน)
จนมากก็ซวย รวยมากก็โง เป็นหนี้เขาทั้งซวยทั้งโง้
บุคคลทำกรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน
ฉันเขียน ฉันจึงมีตัวตน
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน