ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
เตาเผา กำจัดขยะรูปแบบใหม่...เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งแรกในกรุง article

 

เตาเผา  กำจัดขยะรูปแบบใหม่...เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งแรกในกรุง

 

     เมืองใหญ่คนเยอะอย่างกรุงเทพมหานครนั้น ไม่แปลกที่จะพบเจอหลากหลายปัญหาที่แก้กันเท่าไหร่ก็แก้ไม่ตก ที่กำลังมาแรงอย่างที่สุดก็คงเป็นเรื่องน้ำท่วม รถติด อาชญากรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่าง ๆ  สำหรับปัญหามลพิษนั้น ขณะนี้ขยะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่นับวันจะบริหารจัดการได้ลำบาก เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การแก้ไขด้วยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการทำปุ๋ย  เพียงร้อยละ12 ของขยะทั้งหมด เกือบ 10,000 ตันต่อวัน เท่านั้น ส่วนที่เหลือแม้จะมีการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกสุขลักษณะด้วยการฝังกลบ  แต่การฝังกลบก็มีข้อเสียหลายอย่าง  อาทิ การหาและเลือกพื้นที่ในการทำหลุมฝังกลบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ

     ดังนั้นแต่ละพื้นที่จะเลือกวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพท้องถิ่น และข้อจำกัดเรื่องที่ดิน เนื่องจากวิธีนี้ต้องใช้ที่ดินมากเนื่องจากปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปสู่สถานที่ฝังกลบที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเขตเมืองอีกทั้งยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ เพราะเป็นการสร้างมลพิษให้กับท้องถิ่น 

     ดังนั้นการเพิ่มวิธีกำจัดขยะในรูปแบบอื่นจึงมีความจำเป็น กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงได้คิด “สร้างเตาเผามูลฝอย” ขึ้น  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จากตัวเลขของขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัด 8,700-9,700 ตันต่อวัน โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะร้อยละ 88 ซึ่งเป็นการฝังกลบนอกเขตกรุงเทพฯ พื้นที่จังหวัดนครปฐม และฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดปัญหามลพิษในด้านการขนส่ง และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการใช้วิธีเผาขยะด้วยพลังงานความร้อนสูงจึงถือเป็นทางเลือกที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เพราะประเทศพัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศ  อาทิ ญี่ปุ่น จีน และประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้พลังงานจากเตาเผาขยะสามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า อีกทั้งส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ขยะสามารถนำไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างได้อีกด้วย และนี่เป็นครั้งแรกที่ กทม. ได้ริเริ่มให้มีโครงการเตาเผาขยะในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการบริหารจัดการขยะ เขตเมืองในระยะยาว โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
     กทม. จึงได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,124.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างเป็นทางการ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 300-500 ตัน/วัน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างที่จะเริ่มก่อสร้างใช้เวลา 700 วัน  การสร้างเตาเผาดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบริหารจัดการขยะแทนการฝังกลบ โดยจะติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบริหารจัดการ กทม. ต้องจ่ายค่าจ้างในการเผาขยะ ในอัตรา 970 บาทต่อตันต่อวัน เป็นระยะเวลา 20 ปี จากนั้นจึงจะโอนให้ กทม. ดำเนินการบริหารจัดการต่อไป จึงถือว่าคุ้มค่าในการที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา

     สำหรับกระบวนการทำงานของโรงเตาเผามูลฝอยพร้อมผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ จะเป็นการทำงานในรูปแบบเดียวกับที่บริษัท ซีแอนด์จีฯ ได้ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ คือ เมื่อรถเก็บมูลฝอยมาถึงโรงงาน ผ่านการชั่งน้ำหนัก จะขึ้นไปเทมูลฝอยลงในบ่อมูลฝอยแบบปิด  เครนจะตักมูลฝอยป้อนเข้าสู่เตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงถึง 850-1,100 องศาเซลเซียส  โดยในเตาจะมีแผ่นตระกรับที่พลิกตัวได้ ทำให้มูลฝอยในเตามีการพลิกตัวตลอดเวลาเมื่อรวมกับก๊าซที่ถูกสูบจากบ่อมูลฝอย จะทำให้มูลฝอยถูกเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร้อนจากการเผามูลฝอย ผ่านหม้อไอน้ำหมุนเวียนเกิดเป็นไอน้ำอุณหภูมิสูง ป้อนสู่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการทำให้พลังงานความร้อนที่อยู่ในตัวมูลฝอย ที่ผ่านการเผาไหม้จะถูกไอเสียที่มีความร้อนสูงนำพาไป โดยมีระบบหมุนเวียนไอน้ำของหม้อไอน้ำดูดรับความร้อน กลายเป็นไอร้อนที่มีความร้อนสูงและความดันสูงและไอร้อนที่ผลักดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าออกมา

ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้นั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

- เถ้าหนักที่เหลือจากการเผาไหม้ คือสารอินเนิร์ท (Inert) ที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้นำไปฝังกลบหรือแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างได้ โดยเถ้าหนักนี้จะเหลือสิ่งที่เผาไหม้ได้อีก ในอัตราต่ำกว่า 3%  ของน้ำหนักเถ้าทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป และเมื่อเผาไหม้อีกครั้งแล้วจะเหลือเถ้าหนักประมาณ 10-20% ปราศจากมลพิษ จึงสามารถนำไปฝังกลบหรือแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง 
     
- เถ้าลอย ที่ดักได้จากระบบดักฝุ่น จะถูกนำไปตรวจสอบ เถ้าลอยเหล่านี้จะถูกรวบรวมไม่ให้ฟุ้งกระจายและนำไปกำจัดตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
 
- ไอเสียที่เกิดจากกระบวนการทั้งหมดจะถูกบำบัดจนได้มาตรฐาน  ผ่านอุปกรณ์บำบัดไอเสียประสิทธิภาพสูง ที่สามารถบำบัดสารอันตรายที่อยู่ในไอเสีย เช่น สารกรด สารโลหะหนักและสารไดออกวิน ในส่วนของฝุ่นละอองมีการใช้ถุงกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูงดักฝุ่นก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกและมีเครื่องมือตรวจวัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่าเป็นไอเสียที่ไร้พิษ ก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป

- น้ำเสียในโรงงานทั้งหมดจะผ่านกระบวนการบำบัด เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีการปล่อยทิ้งออกมาภายนอก

- กลิ่นเหม็นนั้น เตาเผาจะมีเครื่องสูบอากาศในบ่อมูลฝอย ทำให้ภายในบ่อมูลฝอยมีความดันต่ำกว่าภายนอก อากาศจากภายนอกจะไหลไปสู่ภายในทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออกไป แม้ว่าอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  ในโรงงานหยุดทำงานแต่ระบบดูดกลิ่นด้วยความดันก็ยังจะทำงานอย่างอิสระรวมทั้งมีการปิดคลุมส่วนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งกลิ่นอย่างมิดชิด โดยเฉพาะโรงเก็บขยะ ทำให้บริเวณโรงงานปราศจากกลิ่นเหม็น และไม่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนโดยรอบ
  
ในทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าป้องกันทุกทาง เพื่อให้สามารถกำจัดขยะ  โดยไม่ให้เกิดมลพิษก็คงต้องคอยดูว่าการแก้ปัญหาจะดีมากน้อยสักแค่ไหน

แต่ทั้งนี้แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีหรือวิธีที่ดีเลิศเลอขนาดไหน วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับ “ขยะ” ก็คือ การที่เราพยายามจะสร้างขยะให้น้อยที่สุดนั่นเอง.
การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก

บุกค้นโรงงานปุ๋ยเถื่อนเมืองกาญจน์ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
เฟซบุ๊กทดสอบการปลดล็อก ID ด้วยวิธีสแกนใบหน้า
เปิดโรดแมพ5ปีนวัตกรรมชาติ ยกระดับ‘สมุนไพร-ยานไร้คนขับ’
เทคโนโลยี AR และ VR และ 360 องศา
อียูการันตี“แล็บไทย”มาตรฐานโลก
ลืม Wi-Fi ได้เลย และเตรียมพบกับอินเทอร์เน็ต Li-Fi
รถที่ถูกที่สุดในโลก “TATA NANO 2016” ถูกสุด 50,000 บาท
มีอะไรลึกลับบ้าง? เมื่อ 'เฟซบุ๊ก' ประกาศเปิดสำนักงานในไทย!
วิธีปิด OneDrive บน Windows 10 ป้องกันเปลืองเน็ต
′นิสสัน ลีฟ′ รถไฟฟ้าไร้มลพิษ 100% ′โอกาส-ตัวเลือก′ที่คนไทยจะได้ใช้รถรักษ์สวล.
สุดสร้างสรรค์, ทีมนักศึกษาชิลีร่วมสร้างจักรยานคันแรกของโลกที่ไม่สามารถขโมยได้ (คลิป)
ฮือฮา พบ "ปูอวกาศ" ในภาพถ่ายจากดาวอังคาร !!
รายได้ไตรมาส 2 กูเกิล เกินคาด
สุดอัศจรรย์..วันที่โลกต้องจารึก! ไกล 3 พันล้านไมล์ก็ไปถึง ยานนิว ฮอไรซันส์พิชิตดาวพลูโต
Microsoft คอนเฟิร์ม ผู้ที่ใช้งานตัว Preview จะได้รับ Windows 10 ของแท้ไปเลยฟรีๆ !!
สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์รุ่นแรกของค่าย BlackBerry (โค้ดเนม Praque) จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม article
สุดเจ๋ง!! นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนา “สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า” ได้แล้ว article
โทรศัพท์มือถือ เต็มไปด้วยเชื้อโรค article
′สสวท′ผุดเกมคณิตพิชิตเงินล้านสอน ป.5-6 ดาวน์โหลดได้เลย article
หิมะเทียม เร่งการเกิดสนิม article
แบตฯสำรองไฮเทค เล็กพริกขี้หนู article
ตู้เย็นนาโน article
วิธีใช้ wi-fi สาธารณะอย่างปลอดภัย article
Yahoo ยุติบริการ 'Yahoo Directory' จุดเริ่มต้นของบริษัท
มาทำความรู้จักกับ…..เห็ดโต่งฝนกันเถอะ
ขู่ปิดถนน ทั่วประเทศ 3ก.ย. ม็อบยางเดือด!
ทำความเข้าใจทีวีอนาคต จากจออนาล็อกสู่ดิจิตอล
ขั้วโลกดาวพุธ 'นาซา' พบ 'น้ำแข็ง-สารอินทรีย์'
เผยไอโฟน5บางสุดขีด
Ubi-Camera ถ่ายรูปด้วยนิ้วมือ
ระบบดูแลผู้สูงอายุผ่านมือถือ
ไอซีทีเปิดแอพพลิเคชั่นรับสงกรานต์
VoiceTV ระงับให้บริการบน iOS ชั่วคราว
สมาร์ทโฟนหม้อหุงข้าว
เครื่องพิมพ์สแกน3มิติ
สวทช.เปิดศูนย์นวัตกรรมพิมพ์อัจฉริย
สำรวจโลกประหลาด
พลิกการศึกษา-พัฒนาแล้วนะจ๊ะ article
ฉลาดใช้ประฏิวัติแนะนำให้มีไว้ติดตัวจ้า!! article
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีทางการเกษตรเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน