ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
dot


มุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร  ภาพที่ ๑มุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร ภาพที่ ๑
ปัญญาในพระพุทธศาสนาปัญญาในพระพุทธศาสนา
ประวัติวันออกพรรษาประวัติวันออกพรรษา
อ่านบ่อยๆ  อ่านให้เข้าใจอ่านบ่อยๆ อ่านให้เข้าใจ ขอบคุณผู้ทำคริปนี้ legendnews นำมาโพส
สมุดภาพพระพุทธประวัติสมุดภาพพระพุทธประวัติ
วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา
พุทธวจนของพระพุทธเจ้า1พุทธวจนของพระพุทธเจ้า1
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
พระไตรปิฎกพระไตรปิฎก
รวมคำสอนดีๆ จากละครชุด "พระพุทธเจ้า"รวมคำสอนดีๆ จากละครชุด "พระพุทธเจ้า"
ดอกไม้กับความดีดอกไม้กับความดี
อานาปานสติอานาปานสติ
อะไรที่มากเกินเพิ่มสุขแต่ก็เพิ่มทุกข์ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ แบกภาระอดีตคาดเดาอนาคต จนสูญเสียปัจจุบันอะไรที่มากเกินเพิ่มสุขแต่ก็เพิ่มทุกข์ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ แบกภาระอดีตคาดเดาอนาคต จนสูญเสียปัจจุบัน
ลูกศิษย์ถามพระพุทธองค์ว่า
หนังสือ Time Magazineบอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริงหนังสือ Time Magazineบอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริง
ถ้ำอชันตานี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูในวรรณะต่ำที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แล้วก็มาทำการแกะภูเขาสร้างถ้ำขึ้นมา ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเริ่มเข้ามา และไปผสมผสานภายหลัง มีผู้ถ้ำอชันตานี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูในวรรณะต่ำที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แล้วก็มาทำการแกะภูเขาสร้างถ้ำขึ้นมา ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเริ่มเข้ามา และไปผสมผสานภายหลัง มีผู้สันนิ
มิตรแท้ 4 (true friends) มิตรเทียม 4 (false friends)มิตรแท้ 4 (true friends) มิตรเทียม 4 (false friends)
คาถาชีวิตของ พระอรหันต์จี้กงคาถาชีวิตของ พระอรหันต์จี้กง(คลิป)
มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้างมงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง
ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกันถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน
ก่อนหน้า123456789...1920ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน