ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑเสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ ตอนจบarticle
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๖ ตอนจบarticle
นวโกวาท คือ อะไรarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๕ พุทธกิจประจำวันarticle
นวโกวาท หมวด ปกิณกะarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ ตอนจบarticle
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๔ ทรงประกาศพระธรรมarticle
นวโกวาท หมวด ทสกะarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๓ ความพยายามก่อนตรัสรู้article
นวโกวาท หมวด นวกะarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔article
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๒ ความเบื่อหน่ายarticle
นวโกวาท หมวด อัฎฐกะarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ จบarticle
พุทธประวัติฉบับเสียงอ่าน ตอนที่๑article
นวโกวาท หมวด สัตตกะarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ตอนจบarticle
พุทธประวัติ ตอนที่๑ กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะarticle
นวโกวาท หวด ฉักกะarticle
เสียงอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑article
การสังคายนา และ การสืบทอดรักษาพระไตรปิฎกarticle
นวโกวาท หมวด ปัญจกะarticle
นวโกวาท หมวด จตุกะarticle
พระไตรปิฎกเกี่ยวข้องอะไรกับเรา ทำไมต้องรักษาพระไตรปิฎกarticle
นวโกวาท หมาด ติกะarticle
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติarticle
พระไตรปิฎกคืออะไรarticle
นวโกวาท หมวด ทุกะarticle
คำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าarticle
นวโกวาท ข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุ สามเณร บวชใหม่ ตอนที่ 2 article
นวโกวาท หมวดธรรมวิภาค ตอนที่ 1article
นวโกวาท หมวดคิหิปฏิบัติ ตอนที่ 1article
นวโกวาท หมวดคิหิปฏิบัติ ตอนที่ 2article
ตำราดูพระ จากพระไตรปิฎก แปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุarticle

 คณะทำงาน www.legendnews.net กราบขออนุญาต ท่านพุทธทาสภิกขุ Copy http://www.buddhadasa.org/files/pdf/B_new/new113.pdf จากหนังสือ ตำราดูพระที่ท่านนำมาเผยแพร่ ต่อประชาชนทั่วโลก เพื่อรับรู้ข้อความที่คัดลอกมาจากพระไตรปิฎก เพื่อสาธารณะประโยชน์ และวินัยสงฆ์ เพื่อมิให้หลงผิด ที่อมนุษย์ หรือคนชั่ว ขออนุญาตจากพระอุปัชฌาย์ที่ขาด วินัย กฎข้อบังคับ คำสอนของพระพุทธเจ้า สำหรับพระสงฆ์ต้องปฏิบัติ ดำเนินการบวชให้ ทำให้ศาสนาเสื่อมลงมากในปัจจุบัน ญาติโยมบางส่วนที่เคยบวชเรียน จึงต้องมาขยายความ ช่วยกันแถลง และให้ความรู้กับประชาชน   กรณีลักลอบเข้ามาบวช เพื่อแสวงผลประโยชน์ ทำลายพุทธศาสนา เป็นเหตุแห่งความวุ่นวาย เสียหายต่อประชาชน กฎหมายควรลงโทษ เสมือนประชาชนทั่วไป เข้าข่ายหลอกลวง ต้มตุ๋น  ทำลายความสงบสุข หากเป็นขบวนการ ก็คือ ฉ้อโกง ต้องยึดทรัพย์ เรื่องดังกล่าว เป็นการป้องกัน มิให้เขาเหล่านั้น ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน จึงจำเป็นต้องระวังภัยผู้ที่ศรัทธา คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่นำผ้าเหลืองมาห่ม แสดงตนเป็นนักบวช ซึ่งเขาเหล่านั้น หาทรัพย์มาด้วยความยากลำบาก ดังนั้นขอให้ชาวพุทธทุกท่าน หากต้องการทำบุญ แจกจ่ายในงานพิธีต่างๆเช่น งานบวช งานศพ งานวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ หรือต้องการทำบุญเป็นคณะ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน โปรดรวมตัวพิมพ์หนังสือตำราดูพระ เพื่อเก็บไว้ประจำบ้าน และวางไว้ในที่สาธารณะ เพื่อเป็น ธรรมทาน เหนือทานทั้งปวง

มุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร  ภาพที่ ๑มุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร ภาพที่ ๑
ปัญญาในพระพุทธศาสนาปัญญาในพระพุทธศาสนา
ประวัติวันออกพรรษาประวัติวันออกพรรษา
อ่านบ่อยๆ  อ่านให้เข้าใจอ่านบ่อยๆ อ่านให้เข้าใจ ขอบคุณผู้ทำคริปนี้ legendnews นำมาโพส
สมุดภาพพระพุทธประวัติสมุดภาพพระพุทธประวัติ
วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา
พุทธวจนของพระพุทธเจ้า1พุทธวจนของพระพุทธเจ้า1
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
พระไตรปิฎกพระไตรปิฎก
รวมคำสอนดีๆ จากละครชุด "พระพุทธเจ้า"รวมคำสอนดีๆ จากละครชุด "พระพุทธเจ้า"
ดอกไม้กับความดีดอกไม้กับความดี
อานาปานสติอานาปานสติ
อะไรที่มากเกินเพิ่มสุขแต่ก็เพิ่มทุกข์ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ แบกภาระอดีตคาดเดาอนาคต จนสูญเสียปัจจุบันอะไรที่มากเกินเพิ่มสุขแต่ก็เพิ่มทุกข์ ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ แบกภาระอดีตคาดเดาอนาคต จนสูญเสียปัจจุบัน
ลูกศิษย์ถามพระพุทธองค์ว่า
หนังสือ Time Magazineบอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริงหนังสือ Time Magazineบอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริง
ถ้ำอชันตานี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูในวรรณะต่ำที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แล้วก็มาทำการแกะภูเขาสร้างถ้ำขึ้นมา ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเริ่มเข้ามา และไปผสมผสานภายหลัง มีผู้ถ้ำอชันตานี้สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูในวรรณะต่ำที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แล้วก็มาทำการแกะภูเขาสร้างถ้ำขึ้นมา ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงเริ่มเข้ามา และไปผสมผสานภายหลัง มีผู้สันนิ
มิตรแท้ 4 (true friends) มิตรเทียม 4 (false friends)มิตรแท้ 4 (true friends) มิตรเทียม 4 (false friends)
คาถาชีวิตของ พระอรหันต์จี้กงคาถาชีวิตของ พระอรหันต์จี้กง(คลิป)
มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้างมงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง
ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกันถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน
มงคลสูตร  เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาทมงคลสูตร เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ธัมมจักกัปปวัตนสูตรธัมมจักกัปปวัตนสูตร,บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)
กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ
สิงคาลกมานพสิงคาลกสูตร สูตรรวมในการครองชีวิตฆราวาสที่สำคัญ
เอาไปไม่ได้เลย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตเอาไปไม่ได้เลย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
ทำไมต้องมีสัจจะ โดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณทำไมต้องมีสัจจะ โดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ชีวิตที่ดีที่สุด/ท่านพุทธทาสภิกขุชีวิตที่ดีที่สุด/ท่านพุทธทาสภิกขุ
ตัณหา - ความยึดมั่น - เอาชนะตัวเอง โดย หลวงปู่ชาตัณหา - ความยึดมั่น - เอาชนะตัวเอง โดย หลวงปู่ชา
 อานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ อานาปานสติสำหรับผู้เดินปัญญานำสมาธิ
ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นลักษณะของจิตที่ตั้งมั่น
วิธีการฝึกฝนจิตวิธีการฝึกฝนจิต
คมธรรมประจำวัน - เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์คมธรรมประจำวัน - เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์
คมธรรมประจำวัน - ไม่อยากได้ ไม่อยากใหญ่ ไม่ริษยาคมธรรมประจำวัน - ไม่อยากได้ ไม่อยากใหญ่ ไม่ริษยา
วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 คติธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต คติธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
รักษาศีลเป็นการปฏิบัติธรรมอันวิเศษสุด (หลวงปู่จันทร์โสม)รักษาศีลเป็นการปฏิบัติธรรมอันวิเศษสุด (หลวงปู่จันทร์โสม)
อย่าหลงลมปากเป่า/ท่าน ว.วชิรเมธีอย่าหลงลมปากเป่า/ท่าน ว.วชิรเมธี
การสร้างอุปนิสัยการสร้างอุปนิสัย วาสนาบารมี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
นิ่งอย่างมีสติ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุนิ่งอย่างมีสติ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
พูดอำเล่น ก็ไม่ควรพูดอำเล่น ก็ไม่ควร -- "ราหุโลวาท" พระพุทธเจ้าทรงอบรมพระราหุล
วันอาสาฬหบูชา 2558 ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และธรรมเนียมปฏิบัติ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558วันอาสาฬหบูชา 2558 ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และธรรมเนียมปฏิบัติ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558
12 เหตุผลที่ทำให้ชาวพุทธหลายคน ไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติภาวนา12 เหตุผลที่ทำให้ชาวพุทธหลายคน ไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติภาวนา
จากการพิจารณาทั้ง 4 ลักษณะ สามารถละทิฏฐิได้ 7 อย่าง กล่าวคือจากการพิจารณาทั้ง 4 ลักษณะ สามารถละทิฏฐิได้ 7 อย่าง กล่าวคือ
วันเข้าพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคมarticle
จงเตือนตัวเองให้ได้จงเตือนตัวเองให้ได้ เพราะหากตนยังเตือนตนไม่ได้ แล้วจะไปเตือนผู้อื่นได้อย่างไร
หากคุณมองหาแต่ สิ่งดีๆ คุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆ...หากคุณมองหาแต่ สิ่งดีๆ คุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆ
ไม่มี นกตัวไหน..อยากทำรัง บนต้นไม้แห้ง ไม่มี ใครคนไหน..อยากอยู่ร่วม กับคนแล้งน้ำใจไม่มี นกตัวไหน..อยากทำรัง บนต้นไม้แห้ง ไม่มี ใครคนไหน..อยากอยู่ร่วม กับคนแล้งน้ำใจ
อุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ อุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ
สติ เครื่องมือที่สําคัญในการสร้างสติปัญญาสติ เครื่องมือที่สําคัญในการสร้างสติปัญญา
ธรรมะพิเศษ จาก "อ.เฉลิมชัย"article
เสริมปัญญาด้วยการเจริญสติ article
ศิลปะแห่งการดับทุกข์article
ว.วชิรเมธี : ไขความลับ..เปลี่ยนชีวิต - [ธรรมะสอนใจ ได้ข้อคิด]article
นิทานธรรมะarticle
สอนใจพูดให้คิดarticle
ดนตรีธรรมชาติเพื่อสมาธิarticle
วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญาarticle
ธรรมะสอนใจผู้ที่ท้อแท้article
"บริหารคนให้สำราญ บริหารงานให้สัมฤทธิ์"article
ไฝ่หาอย่างคนมีปัญญาarticle
คนสำเร็จมักไม่แสวงหาข้ออ้าง ...article
3เรื่องที่น่าเสียใจในชีวิตarticle
ความสุขarticle
ก่อนหน้า12345ถัดไป
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน