ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์ ชาดกว่าด้วย คุณธรรม 6 ประการ article
นานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 15 พญามารกรีธาทัพ article
อสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 13 ทาน article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 14 นางสุชาดาถวายข้าว article
อัคคิกชาดก หนูและสุนัขจิ้งจอก ชาดกว่าด้วย ท่านอัคคิกะ article
เสียงอ่านหนังสือ พุทธวจน เล่มที่ 12 เดรัจฉานวิชา article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 13 ทรงพระสุบินนิมิต article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 11 ภพภูมิ (2/2) article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 12 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา article
อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง ชาดกว่าด้วย ที่สุดสามประเภท article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 11 ภพภูมิ อ่านโดย คุณไก่ มีสุข (1/2) article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 11 ปัญจวัคคีย์ออกบวช article
อัมพชาดก ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ ชาดกว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 10 สาธยายธรรม article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 10 อาหารบิณฑบาตมื้อแรก article
อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 9 ปฐมธรรม article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 9 เสด็จออกบรรพชา article
อารามทูสกชาดก ชาดกว่าด้วย ความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 8 อินทรียสังวร article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 8 ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต article
อาวาริยชาดก ค่าเรือจ้าง ชาดกว่าด้วย ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาล article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่ม 7 ฆราวาสชั้นเลิศ article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 7 อภิเษกสมรส article
อาสาตมันตชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงเลวทราม article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 6 อานาปานสติ article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 6 บรรลุปฐมฌาน article
อินทสมานโคตตชาดก ภิกษุดื้อเลี้ยงช้าง ชาดกว่าด้วย การคบกับสัตบุรุษ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 5 แก้กรรม article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 5 ขนานพระนาม article
อุจฉังคชาดก หญิงเจ้าปัญญา ชาดกว่าด้วย หญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 4 มรรควิธีที่ง่าย article
ข้อคิดจากนิทาน เวตาล อย่างประมาทในสิ่ง 5 article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 4 อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ article
อุทยชาดก เนกขัมมะบารมี ชาดกว่าด้วย บารมี ๑๐ ทัศ article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 3 ก้าวย่างอย่างพุทธะ article
Buddha Thus Have I Heard ตอนที่ 3 ประสูติ ณ ป่าลุมพินี article
อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 2 คู่มือโสดาบัน article
Buddha Thus Have I Heard - 02 ทรงปฏิสนธิ article
มหากัณหชาดก ชาดกว่าด้วย สุนัขดำกินคน article
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน เล่มที่ 1 ตามรอยธรรม article
Buddha Thus Have I Heard - 01 เปิดฉากเริ่มเรื่อง article
อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วย การเห็นกันบ่อยๆ article
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น เล่ม 4แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน