ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
หนี้ที่ต้องชดใช้ และธรรมมะแวดล้อม articleนานานักเขียน คำคม คำกลอน สุภาษิต ปรัชญา ( กลอนประตูหรือหน้าต่าง)

พระบิณฑบาตจากขอทานตรงไหน article
สติปัฏฐาน 4 โดยละเอียด เข้าใจได้ นำไปปฏิบัติจริงได้ article
คนที่เป็นศัตรูกัน เขาคิดต่อกันและกันอย่างไร article
"รู้ว่าไม่ดี แต่ยังวางไม่ได้ ควรปฏิบัติอย่างไร?" article
"ทำไมฟังธรรม ต้องถอดรองเท้า/ไม่ฆ่าสัตว์ แต่กินเนื้อสัตว์ ผิดศีลไหม" article
"บูชา" การบูชาที่ได้ประโยชน์ article
เป็นเพียงผู้หลง article
ศรัทธา กู้วิกฤต article
เคยเป็นคนไม่ดี ก็ดีได้ ไม่ยาก เคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ภายใน 1 วัน 1 คืน article
โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน 6 ประการ article
โทษของสุรา article
อบายมุข 6 article
หลังจากตาย 99.99% ต้องตกนรก เกิดเป็นเดรัจฉาน และเปรต แล้วจะแก้ไขยังไง article
ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วจริงเหรอ แล้วใครเป็นคนบันดาลหรือกำหนด article
จิตฟุ้งมาก อยากทราบวิธีแก้ไข article
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 article
อุบาสกธรรม 5 article
เบญจศีล article
ทำบุญให้แม่-พ่อ ที่ตายไปแล้ว ทำบุญวิธีไหนถึงจะได้ผลจริง article
พระพุทธเจ้าได้ทรงไขความลับของธรรมชาติ เกี่ยวกับเรื่องความเร็ว มาแล้วกว่า 2500 ปี article
อยากนอน แต่นอนไม่หลับ ปัญหานี้จะหมดไปเพียงทำแค่นี้! article
มิฉาวณิชชา 5 article
พหูสูต 5 article
โภคอาทิยะ 5 article
สติสัมโพชฌงค์ สติที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรม article
อริยะ คุณสมบัติของอริยะบุคคล article
โอฆะ 4 article
สิ่งไม่ดีเข้าเราได้ไหม พระพุทธเจ้าบอกวิธีป้องกันไว้บ้างรึเปล่า article
อีกไม่กี่ปีก็เกษียณ เดี๋ยวก็จะเป็นแค่คนแก่ และตาย มีองค์ความรู้แก้ตายรึยัง article
ต้องเป็นอริยะให้ได้ในชาตินี้ จำเป็นขนาดไหน เป็นแล้วดีอย่างไร article
โภควิภาค 4 หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ article
อิทธิบาท 4 ธรรมสู่ความสำเร็จ article
ข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์ article
หน้าที่ของครู-อาจารย์ และหน้าที่ของศิษย์ที่พึ่งปฏิบัติต่อกัน article
อริยมรรคมีองค์ 8 article
มรรควิธีละความเพลิน article
สังคหวัตถุ 4 หลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม article
วุฒิธรรม 4 ประการ หลักการแสวงหาปัญญา article
ตระกูลอันมั่นคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้ เพราะสถาน 4 article
อาศัยอิทธิบาท 4 เพื่อเข้าสมาธิ article
เสาหิน 16 ศอก article
สัมมัปปทาน 4 article
ประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้า article
มิตรแท้ที่ควรคบ 4 ประเภท article
คนหัวประจบ มีลักษณะ 4 articleเว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน