ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
กรรมการบริหารปี 2553-2554

 

กรรมการบริหารปี 2553-2554

 

 

1. นายจรัญ รุ่งมณี  นายกสมาคม
2. นายอุดมศักดิ์  ยอดยางโทน  อุปนายก
3.  พ.อ.อ.นพดุล  ใจอารีย์  อุปนายก
4. นายสุขุม   ตั้งทีฆะรักษ์  อุปนายก
5. นายศุภผล  จริงจิตร   อุปนายก
6. นายกนก  ศิริกาญจน์  อุปนายก
7. นายอุดม  วราหะ ฝ่ายวิชาการ
8. นายอาทิตย์  แสงสว่าง  ประชาสัมพันธ์
9. นายนิคม  สุจารี  ฝ่ายผลประโยชน์
10. นายสุวิทย์  พึ่งเกษร   นายทะเบียน
11. นายบรรหาร  บุญเขต  ฝ่ายสวัสดิการ
12. นางโชติมา  พรหมมิ  เลขาธิการ
13. น.ส.วริณทร  ชญาสิริณภัทร์  ผู้ช่วยเลขา
14. นายอำนาจ  จงยศยิ่ง  เหรัญญิก 
15. นายวิโรจน์  ทิพวัฒน์ ปฏิคม

 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน