ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

                                         สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

                                       คณะกรรมการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทายาทสื่อมวลชน

                        สืบทอดเจตนารมณ์สื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์ในอดีต   สนับสนุนการศึกษาเยาวชน

                เพื่อทำความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อชาติ และ ต่อสู้ความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนไทย

คุณเหลือง                   ชัยวัฒน์                               ประธาน          กองทุนการศึกษาสมาคม  สนพท. 

คุณสมบูรณ์                 หลายปัญญา                        รองประธาน     กองทุนการศึกษาสมาคม  สนพท.                       

คุณวิลาสินี                   เจริญสุข                              รองประธาน    กองทุนการศึกษาสมาคม สนพท.

คุณชุมพล                   เหลืองพฤษชาติ                    กรรมการ        กองทุนการศึกษาสมาคม  สนพท.

คุณนิคม                      สุจารี                                  กรรมการ        กองทุนการศึกษาสมาคม  สนพท.

คุณศุภผล                    จริงจิต                                กรรมการ        กองทุนการศึกษาสมาคม  สนพท.

พญ. , ภญ. รุ่งรวี         ชัยวัฒน์    วว.                      เลขานุการ       กองทุนการศึกษาสมาคม  สนพท.

 

                             การทำงานสุจริตคือการปฎิบัติธรรม    หยาดเหงื่อคือน้ำมนต์

                 

                      รายชื่อผู้สนับสนุนทุนการศึกษา 

      สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยขอขอบคุณอย่างสูงคณะผู้บริจาคทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา สมาชิก สนพท. เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ ตามวัตถุประสงค์ สนพท. และ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน เป็นนักต่อสู้คู่คุณธรรมของชาติสืบต่อไป

 

1. คุณสมบูรณ์           หลายปัญญา            มอบทุน       10     ทุน     เป็นจำนวนเงิน    20,000.00    บาท

2. คุณวิลาสินี             เจริญสุข                  มอบทุน         5     ทุน     เป็นจำนวนเงิน    10,000.00    บาท

3. คุณนิคม                สุจารี                       มอบทุน         5     ทุน     เป็นจำนวนเงิน    10,000.00    บาท

4. คุณชุมพล             เหลืองพฤกษชาติ      มอบทุน         5     ทุน     เป็นจำนวนเงิน    10,000.00    บาท

5. คุณศภผล             จริงจิต                     มอบทุน         3      ทุน     เป็นจำนวนเงิน      6,000.00      บาท

6. พญ., ภญ.รุ่งรวี     ชัยวัฒน์   วว.           มอบทุน         5      ทุน     เป็นจำนวนเงิน   10,000.00    บาท

                                          

                                          จนก็ซวย  รวยมากก็โง่      เป็นหนี้ทั้งซวยทั้งโง่

 

 

                                                               สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

            โครงการทุนการศึกษา    บุตร ธิดา    สมาชิก สนพท.   เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ สนพท. และดำเนินชีวิตเป็นคนดี นำความรู้ปัญญาธรรมเผยแพร่สู่ประชาชน    ตาม หลักธรรม – คุณธรรม นิติธรรม  ต่อสังคมไทย

 
อยากให้ลูกดี ต้องทำดีให้ลูกดู หัดขี้เกียจ3นาที หัดขยันต้องหัด3ปี
 
     ความรู้เรียนกันทัน นอกจากผิดชอบชั่วดี
 
 
1.  นางสาวภาวิณี       มาลีหวล              ธิดา          คูณธีรธสาส์น        มาลีหวล             สมาชิก สนพท. เลขที่     830
2.  เด็กชายศุภกรณ์     แสงสว่าง             บุตร          คุณอาทิตย์          แสงสว่าง            สมาชิก สนพท. เลขที่     972
3.  นายจีระศักดิ์        อยู่คง                 บุตร          คุณเชิดชัย           อยู่คง               สมาชิก สนพท. เลขที่    1724
4.  เด็กชายอัครชัย     บุญทะ                บุตร          คุณเดชาญาณพัฒณ์  บุญทะ              สมาชิก สนพท. เลขที่    1764
5.  นายภูเบศ           ธนโชตินันทกุล       บุตร          คุณเกรียงศักดิ์        ธนโชตินันทกุล     สมาชิก สนพท. เลขที่    1786
6.  นางสาวนันทวดี     โชติกุล                ธิดา          คุณเสาะ              โชติกุล             สมาชิก สนพท. เลขที่    1787
7.  นายสมิทธิ์          มังกรศรี               บุตร          คุณทนงศักดิ์          มังกรศรี           สมาชิก สนพท. เลขที่    1932
8.  นางสาวจันทิมา     กัดแก้ว                ธิดา          คุณสินทพ             กัดแก้ว            สมาชิก สนพท. เลขที่    2208
9.  นางสาวศีลดา       สุขเกิด                ธิดา          คุณสิทธิชัย            สุขเกิด            สมาชิก สนพท. เลขที่    2027
10.นายณัชพล          รอดฉ่ำ                บุตร          คุณพยุงศักดิ์          รอดฉ่ำ            สมาชิก สนพท. เลขที่    2079
11.นางสาวอุมาลี        อนุพันธ์               ธิดา          คุณสมศักดิ์           อนุพันธ์            สมาชิก สนพท. เลขที่    2124
12.เด็กหญิงปิยะศิณี     แก้วคำ                ธิดา          คุณอรรถกฤต         แก้วคำ            สมาชิก สนพท. เลขที่    2144
 
 

                                                            การศึกษา ตามหลัก พุทธธรรม สุ จิ ปุ ลิ แปลความว่า   ฟัง คิด ถาม เขียน

 
  อดีตต้องรู้เท่า  อนาคตต้องรู้ทัน  ปัจจุบันก็ไม่ยึด  มุ่งมั่นทำความดียิ่งๆขึ้นไป
 
ทุนการศึกษานำไปใช้ผิดประเภท    หรือไม่ขัดสนจริง    เป็นการเบียดบังผู้บริจาคและเพื่อนสมาชิก สนพท. ผู้ขัดสนทุนทรัพย์การศึกษาแก่บุตร-ธิดาเป็นบาปอย่างยิ่ง สมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน