ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
สัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก-ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย

 ผู้สูบบุหรี่ภาคกลางและภาคตะวันตกหนึ่งถึงหนึ่งล้านห้าแสนคน

จะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ก่อนเวลา
 
 
 
 
        หนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ภาคกลางและภาคตะวันตกจะเสียชีวิตหรือหนึ่งถึงหนึ่งล้านห้าแสนคนจะเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

              ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า  จำนวนผู้สูบบุหรี่ของภาคกลางและภาคตะวันตกรวมกันมีทั้งสิ้นเท่ากับ 3 ล้านคน  ซึ่งหากประมาณการตามงานวิจัยที่พบว่าคนที่ไม่เลิกสูบบุหรี่  ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  จะมีผู้สูบบุหรี่ของภาคกลางและภาคตะวันตกหนึ่งถึงหนึ่งล้านห้าแสนคนที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่

            ผศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  คณะทำงานการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก 2554 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผย ข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2534 - 2554 ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดมีควันมีแนวโน้มลดลงจาก 32.0% (12.26 ล้านคน) เป็น 21.4% (11.5 ล้านคน) คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเท่ากับ 25.7% โดยเพศหญิงมีแนวโน้มลดลงมากกว่าเพศชายจาก 0.95 เป็น 0.59 ล้านคน  คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเท่ากับ 40% ขณะที่เพศชายมีจำนวนลดลงจาก 11.3 ล้านคน เป็น 10.9 ล้านคน คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเท่ากับ 23.4%

              จากการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2550  พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดในประเทศไทย  อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดตาก  32.39 %   อันดับ 2  ปัตตานี  32.26 %  อันดับ 3 สตูล 28.18 %  ส่วนอันดับ 4 มุกดาหาร 28.00 %   และอันดับ 5 อุดรธานี 27.97 %    เมื่อพิจารณารายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกพบว่า 5 จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดคือ จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี ราชบุรี สิงห์บุรีและสมุทรสาคร  คิดเป็น 24.13 %, 23.08%, 22.63 %, 22.25 % และ 21.58% ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีแนวโน้มการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544 คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี

              จากข้อมูลข้างต้น การรณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของภาคกลางและภาคตะวันตก  ต้องระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชน ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางและภาคตะวันตก เรื่อง “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย” ในวันที่  14-15 มกราคม 2556         ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สื่อมวลชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ และนำไปเผยแพร่รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชน  จำนวนกว่า 60 ท่าน  ซึ่งเป็นสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นในภาคกลางและภาคตะวันตก จากจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี  และกทม.ทั้งนี้จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 
 
จารุณี  กฐินหอม /ภาพ /ข่าวสมาคมนักหนังสือพิมพ์

สนพท. ประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 10/2556
ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๖
สพนท.ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม
ประวัติสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ทำเนียบอดีตนายก สนพท.
รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารปี 2553-2554
วาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชน เวียตนาม ยกคณะ 12 คน เยือนไทย article
แบบฟอร์มการขอทุนการศึกษาของ สนพท.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน