ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์

 เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดในห้วงประเทศไทยติดหล่มความขัดแย้ง เข้าใจและเข้าได้กับทุกกลุ่มการเมือง

 

เมื่อ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ก็เดินหน้าระดมสมองคลอดพิมพ์เขียวการปฏิรูปด้านนี้ออกมา

 

โดยให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง ว่า ใน กมธ.มีตัวแทนจากกลุ่มการเมือง ทั้ง กปปส. นปช. พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ กองทัพ สื่อมวลชน และนักวิชาการ

 

ข้างนอกมองเข้ามาคงคิดว่าใน กมธ.จะพูดกันไม่รู้เรื่อง แต่มันเกิดปรากฏการณ์ประหลาดอย่างหนึ่ง เมื่อแต่ละคนกลายเป็นคนที่มีเหตุผลมากที่สุด ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้

 

เมื่อคนเหล่านี้พูดคุยด้วยเหตุและผล สะท้อนถึงปัญหา ประสบการณ์ วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็กลายเป็นแหล่งมันสมองของชาติ เพื่อหาทางออกจากวิกฤติความขัดแย้ง

 

จากการทำงานร่วมกัน 2 เดือน ประชุม 4 วันต่อสัปดาห์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป

 

พร้อมกำหนดเวลาการปฏิรูป ข้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ทั้งระยะสั้น ระยะยาว วิธีการปฏิรูป เพื่อดำเนินงานปฏิรูปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เป็นการสืบสานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยคำนึงถึงความสำคัญ เร่งด่วน สัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่

 

และยังได้เชิญผู้มีความรู้ มีประสบการณ์จากหลายด้าน มาร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา พร้อมเชิญฝ่ายกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาทางการเมืองในมิติต่างๆ บนเป้าหมายเปลี่ยนโฉมเป็นการเมืองใหม่ที่ประชาชนยอมรับ รักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน

 

กมธ.จึงมีโจทย์ข้อใหญ่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การได้นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีอุดมการณ์ เสียสละ เป็นตัวแทนของประชาชน มีจริยธรรม คุณธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศ สามารถบริหารบ้านเมืองที่ดีได้ ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

 

ลองมองย้อนกลับไปในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา นักการเมืองถูกนำไปเป็นกลไกของระบบธุรกิจการเมือง

 

เริ่มจากลงทุนให้ได้ ส.ส. จัดตั้งรัฐบาล ทุจริตคอร์รัปชัน ถอนทุนแต่ละปีจำนวนมหาศาล เพื่อหาทุนลงเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นวัฏจักรอย่างนี้ตลอดมาไม่ได้เป็นการเมืองในอุดมคติหรือ มีอุดมการณ์

 

ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาควรเริ่มที่ต้นเหตุ เช่น ขจัดกลุ่มทุนที่เล่นการเมืองโดยตรงและกลุ่มทุนที่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นนักการเมืองอยู่ใน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง กมธ.จึงเสนอตัด ส.ส.บัญชีรายชื่อออกและให้มีเฉพาะ ส.ส.เขต เพื่อดูแลประชาชน

 

การให้ได้มาซึ่งระบบการเมืองที่ดี พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง โดยประชาชนผู้ยื่นบัญชีภาษีเงินได้ แจ้งในเอกสารยื่นภาษีว่าจะสนับสนุนเงินให้พรรคการเมืองใด ก็ให้รัฐดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้พรรคการเมืองนั้น

 

ให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคช่วยกันบริจาคเงินเข้าพรรค ภายใต้การบริจาคต้องมีข้อจำกัด ไม่ใช่บริจาคโดยไม่มีเพดาน จะกลายเป็นพรรคการเมืองของคนใดคนหนึ่ง กลุ่มคนหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

 

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม มีมาตรการป้องกันการลงทุนในทางการเมือง เพื่อตัดตอนไม่ให้เข้าไปถอนทุน ทุจริตคอร์รัปชัน เพราะสภาพปัญหาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง มีความรุนแรงและซับซ้อน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เมื่อคดีไปสู่ศาลมักจะเอาผิดไม่ได้

 

ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ กกต.มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจัดการเลือกตั้ง จะต้องกำหนดบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง เด็ดขาดกับนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง หัวคะแนน รวมถึงนายทุนที่แจกเงินให้ทุกพรรคการเมือง

 

การกำหนดเขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่เรียงเบอร์ ประชาชน 1 คนเลือกผู้สมัคร ส.ส.ได้ 1 คน ตามหลักวันแมนวันโหวต จะแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ส่วนหนึ่ง

 

การมีองค์กรตรวจสอบ อำนาจและมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำกับควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เข้มข้น ซึ่งเมื่อคนเข้าสู่ตำแหน่งแล้วควรมีระบบตรวจสอบ เอาผิดผู้ที่ทุจริต ผู้ที่ใช้อำนาจรัฐแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง พวกพ้อง

 

เช่น ที่ผ่านมาคดีทุจริตของนักการเมืองเมื่อไปถึงวุฒิสภาแต่ไม่สามารถอดถอนได้ ควรให้อำนาจการถอดถอนไปอยู่ที่ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่พิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาตรการนี้จะทำให้นักการเมืองกลัว เพราะฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารถูกคานอำนาจโดยฝ่ายตุลาการ

 

ขณะเดียวกันฝ่ายตุลาการควรถูกถอดถอนได้เช่นกันหากกระทำผิดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อค้านอำนาจซึ่งกันและกัน

 

ที่สำคัญบทลงโทษทางกฎหมายคดีทุจริตเลือกตั้ง โกงการเลือกตั้งอาจใช้หลักการเดียวกับคดีการทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่มีอายุความ ไม่มีบทรอลงอาญา ถ้าจับได้ต้องติดคุกสถานเดียว

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว โดยกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน และมีการให้ความรู้กับประชาชน

 

เพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้สร้างให้เรียนรู้รักษาผลประโยชน์หรือ ประชาธิปไตยเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ให้โอกาสเยาวชนได้เรียนรู้ ได้รับผิดชอบ ไม่ได้ให้ความรู้ทางการเมือง อย่างน้อยควรมีหลักสูตรขั้นพื้นฐานให้เด็กได้เรียนรู้

 

อีกทั้งกฎหมายบางฉบับก็เป็นปัญหาต่อการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ประชาธิปไตย การพัฒนาการเมือง การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเลยไม่เกิดขึ้น

 

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างความปรองดอง และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นซ้ำอีก

 

ซึ่งควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองดึงประชาชนเข้ามาถือหางจนเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เช่น ห้ามพรรค การเมืองหรือคนที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังม็อบการเมือง การเมืองจะต้องไม่สร้างม็อบการเมือง

 

จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมของสังคมต่อเหตุแห่งความขัดแย้ง การแสวงหาและเปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง การอำนวยความยุติธรรมสำนึกรับผิดและการให้อภัย

 

การเยียวยา ดูแลและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ การสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน รวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

 

ภารกิจเหล่านี้ต้องทำควบคู่ให้ครบทุกด้าน เพราะภารกิจแต่ละด้านมีผลเชื่อมโยงและหนุนเสริมต่อกัน

 

ขณะเดียวกัน กมธ.จะเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อศึกษาดำเนินการเชิงนโยบายของรัฐเพื่อการปรองดองในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้หลักการให้อภัย การสร้างบรรยากาศสมานฉันท์ การนิรโทษกรรมความผิดทางการเมืองให้ทุกฝ่าย ไม่รวมคดีทุจริตและคดีอาญา

 

จะทำอย่างไรให้เกิดการปรองดองและมีการนิรโทษกรรม นายเสรี บอกว่า จะศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศที่เคยเกิดวิกฤติความขัดแย้ง วิธีแก้ไข พร้อมสร้างความปรองดอง เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

 

อาจจะต้องพิจารณาลงลึกถึงการสร้างความปรองดอง เพื่อให้ได้ทางออกที่ชัดเจน นำไปสู่การเสนอแก้ไขปัญหาตามระดับ ทั้งระดับนโยบายของรัฐบาล และระดับการออกเป็นกฎหมายขจัดปัญหาความขัดแย้ง สร้างแนวทางให้แต่ละฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน

 

ถึงเวลานั้นแนวทางที่เราเสนออยากให้สังคมมีความเห็นตรงกัน หากยังมีความคิดเห็นไปคนละทิศคนละทาง แต่ละฝ่ายก็จะออกมากล่าวหากันไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก็จะไม่จบไม่สิ้นเสียที

 

ฉะนั้น ช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสม จะเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองไปสู่สังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้อยู่ร่วมกันและเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง

 

โจทย์สำคัญจะต้องทำให้ประเทศไทยดีขึ้น

 

ไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งอย่างเดียว.

 

ที่มา  ทีมข่าวการเมือง 14 ธ.ค. 2558 05:01 ไทยรัฐออนไลน์
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน