ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑ
“พลเอกประยุทธ์” ใช้มาตรา 44 ฟัน “ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.” รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต

  พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา 44 ฟัน ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท.รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต

 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เรียบเรียงโดยทีมงาน www.legendnews.net

วันที่ 21 ก.ค.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ความว่า ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งดังกล่าวตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

       ข้อ 1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือนตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

       ข้อ 2. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

       ข้อ 3. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตั้งอยู่ หรือสถานที่ราชการอื่นในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ ผวจ. กำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชา มีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

       ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่ง และสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้

       ข้อ 4. เมื่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 - 4 ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด เร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยโดยเร็ว ในกรณีไม่พบว่ามีความผิด หรือการกระทําไม่ถึงขั้นทุจริต และควรกลับไปดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่เดิม ได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไป

       ความในวรรคก่อน ให้ใช้กับกรณีผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 ที่ 19/2558 และที่ 1/2559 ด้วย

       ในกรณีที่ชื่อและตําแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติของทางราชการแต่เป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน

       ข้อ 5. การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

       ข้อ 6. ในกรณีมีปัญหา ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือส่วนราชการ เจ้าของเรื่องเสนอปัญหา และแนวทางดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด 

       ข้อ 7. นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

       ข้อ 8. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      

       --------------------------------------------------

      

       บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559

      

       กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา (จํานวน 2 ราย)

       1. รองศาสตราจารย์ ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       2. นายสําเริง กิปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

      

       กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน (จํานวน 8 ราย)

       1. นายมนัส นิลคุปต์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ

       2. นายปราโมทย์ ลิมป์วิทยาธร ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีบนจังหวัดชัยภูมิ

       3. นายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองคาย

       4. นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อํานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ จังหวัดพิจิตร

       5. นายวีรเทพ ดํารงคดีราษฎร์ (นายเสถียร ดารงคดีราษฎร์) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา

       6. นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

       7. นายชนะศึก สาตรรอด นายอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

       8. นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย

      

       กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 40 ราย)

       1. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

       2. นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

       3. นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

       4. นายชัยวุธ จําปาเกตกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

       5. นายสนอง แตงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

       6. นายสมมิตร์ คุ้มบัว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

       7. นายประมวล ชื่นสุวรรณาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนแดง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

       8. นายมงคล เหล็กลอย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

       9. นายสํารอง บัวพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหลวง อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

       10. นายศรชัย วารีทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน

       11. นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ อําเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

       12. นายฉลอง คําพุด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูน้ำหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

       13. นายหลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

       14. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       15. พันตํารวจโท วินัย เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       16. นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       17. นายมานพ ผดุงหัส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       18. นายบํารุง ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       19. นายสกล โรจนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกม่วง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       20. นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       21. นายประสาร สุขร่าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สามต้น อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       22. นางสาววราภรณ์ สํารวล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       23. นายสมหมาย ประสพเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       24. ดาบตํารวจ มานิจ มะนะมุติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลับ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       25. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

       26. นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

       27. นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       28. นายบูรณะ แสงรวีวิสิฐ นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

       29. นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       30. นางมุขสุดา ติวุตานนท์ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสําโรง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

       31. นางวิราวรรณ์ ยาท้วม นายกเทศมนตรีตําบลทองแสนขัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

       32. นายภู ภูลคร นายกเทศมนตรีตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

       33. นางจุรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

       34. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

       35. นายไพบูลย์ ศรีสุข นายกเทศมนตรีตําบลอรัญญกิ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       36. นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       37. นายชูศักดิ์ ศรอีัญชลี รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       38. นายวัฒนา ม่วงทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       39. นางสุวดี ดีศรีศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       40. นายพิษณุพงศ์ รุ่งสุวรรณรังษี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

      

       กลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 10 ราย)

       1. นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร

       2. นายเริงรมย์ เหล่าบุญกล่อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

       3. นายยุทธพงษ์ สุปติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

       4. ว่าที่ร้อยตรี วชิระ เจริญศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

       5. ว่าที่ร้อยตรี ฑีชโยดม จันทกลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

       6. นายเสรี ศิลปเพ็ชร ปลัดเทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       7. ว่าที่ร้อยโท มงคล ปานอินทร์ ปลัดเทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

       8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤติยาณี จันเทศ ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

       9. นางสาวธูปทอง แช่มช้อย ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       10. นางสาวเยาวลักษณ์ ดีเลิศ ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ที่มา http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000072645
ประชาชนควรมีส่วนร่วม เลือกตั้งตัวแทน ร่วมบริหารระบบราชการ ทุกหน่วยงาน ชาติเจริญสังคมสงบสุข

ลูกแอ๊ด คาราบาว ได้ยศ ร.ต.ท. แม้เคยพัวพันคดีพรากผู้เยาว์
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..
10หน่วยงาน ที่ผู้บริโภคควรรู้ เบอร์โทร การร้องเรียนเรื่องสินค้า
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2559 ได้ที่ไหน เช็กรายละเอียด ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน ลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหนบ้าง เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยถึงวันที่เท่าไร แล้วใครมีสิทธิ์ มาเช็กกันเลย
อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ ย้ายผบ.เรือนจำใหญ่ 16 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วาทะเด็ด ส.ศิวรักษ์ คลิป
การประชุมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2559
นายก สั่งทุกหน่วย รับมือพิษพายุฝน ถล่มหนักทุกภาค
รองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษากลไกปราบปรามทุจริต แฉ มีคลิป คิงเพาเวอร์ขายของปลอดภาษีโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
ชาวบ้านแห่เข้าโรงจำนำ เอาเงินจ่ายค่าเทอมลูก โรงจำนำสำรองเงินสด 150 ล้านรับเปิดเทอม
ชาวบ้าน อ.ศรีสวัสดิ์ กว่า 300 คน ชุมนุมร้องอุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ ทับที่ทำมาหากิน
รธน.นี้ ประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเพราะเหตุใด?
อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ ปราบมาเฟียน่าหวาดเสียว-งานล้น หรือตร. เกียร์ว่าง !!
คดีน้ำพริกดัง! ร้องเรียนกรรมการตุลาการ !!! หากตัดสินผิดพลาด!!! เป็นอันตรายต่อผู้พิพากษา!!!
ชงเก็บค่าน้ำสงกรานต์ อ้างให้คนประหยัดน้ำ-ใส่ใจปัญหาภัยแล้ง
ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เผยไทยยังคอร์รัปชันระบบพวกพ้อง-อุปถัมภ์
ผู้ชมคิดอย่างไรกับคลิปนี้
แก้กฎหมายใหม่ ด่าศพมีความผิด
นายกฯ ให้โอวาทเด็กยันทุกคนมีเสรีภาพ หากไม่ทำผิดกฏหมาย
ไก่อู ฉะ เพื่อไทย วิจารณ์ปี′59 ศก.ไม่ดี บอกให้รอชมทีเด็ด-เหนือความคาดหมาย ตลอดปี
"สมคิด"ถก"บิ๊กตู่" ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีหน้า
“คณิน” เตือน กรธ. ให้คำนึงถึง เสถียรภาพทางการเมือง หวั่นรบ.เลือกตั้งจะกลายเป็น "ลูกไก่ในกำมือ" องค์กรอิสระ ทำงานก็ถูกหาว่าโกง-ไม่ทำงานปชช.ก็ด่า
เสนอสูตรแบบผสมทางรอดประเทศ : เลือกตั้งไม่ตอบโจทย์
'ป๋าเปรม' แรง! กำจัด 'ตัวเวร น่ารังเกียจ ปล้นชาติ’ ออกจากแผ่นดิน
เผยรธน.ใหม่ ไม่มีคปป.แน่ เสร็จแล้วกว่า 60%
'กรธ.' จัดหนักวางกฎเหล็ก 17 ข้อ ห้ามสมัคร ส.ส.
บริสุทธิ์ใจคงไม่ห้าม! บิ๊กป้อม ชี้จับ"ตู่-เต้น"เหตุจ้องโยงการเมือง ยันคสช.ยังปึ้ก!
′ป๋าเปรม′ เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. บอก "มีคนโกงไปบวชเป็นพระแล้วหายโกงก็มี"
'ป๋าเปรม' เปิดพิพิธภัณฑ์ต้านโกง แนะปลูกฝังเยาวชน หวังแก้ได้
เศรษฐกิจแย่ว่างงานอื้อ ทำคนเร่ร่อนเมืองกรุงพุ่ง
ชนวนยุบ 7 องค์การมหาชน ตั้งผู้บริหาร "เงินเดือน-โบนัส" สูงลิ่ว
สำนักเลขาฯนายกฯสั่งซื้อรถเบนซ์ S 600 Guard sedan long จาก บ.ดัง 4 คันรวด 78 ล้าน
“บิ๊กตู่“ ขู่ ถ้าไม่สงบพร้อมอยู่ต่อ อาจถึงขั้นปิดประเทศ ลั่น “ละเมิดสถาบัน“ ต้องติดคุก
ใครบอมบ์เว็บไอซีที?‘แก๊งดีดอสF5’หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’ ใครบอมบ์เว็บไอซีที ? ‘แก๊งดีดอสF5’ หรือ‘เซียนแฮ็กเกอร์’
กลุ่มต้านคสช กิจกรรม ขับไล่คสช
'นก สินจัย' โร่แจ้ง 'ปอท.' ถูกมือดีโพตส์สร้างความเกลียดชัง
คุมตัว "เก่ง การุณ" เข้าปรับทัศนคติ เหตุไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข "คสช."
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หนุ่น ต้าน แตก กดหัวประชาชนส่วนใหญ่
ป๋าเปรมย้ำต้านทุจริต อย่าไหว้คนโกง
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน