ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ตราครุฑชีวิตสกิดใจ
คิดถูก คิดอย่างไร
ธรรมะ5นาที
ชีวิตเหมือนน้ำค้าง
ธรรมพ้นทุกข์
คิดไกลมองไกล
อภัยทาน
ธรรมบุญมักอายุยืน
ต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรม
ธรรมะเย็นใจ : สอนใจตัวเองก่อน
คนเราต้องมีสมองคิด
กิเลสของคน
เส้นทางชีวิต
การมีชีวิตอยู่
การทำสมาธิ
ธรมมคติอารมณ์
ธรรมสอนใจ
แสงดั่งปัญญา
พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม บาปกรรมของการทำแท้ง
บัวสี่เหล่า
ธรรมประเสริฐ
ธรรมมนุษย์
จิตรสงบด้วยตน
งามด้วยธรรมะ
ปฎิบัติธรรม
สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ??
วิธีทำดีไม่ต้องใช้เงิน
เวรกรรม หรือคราวเคราะห์
เวรและกรรม
บาปบุญมีจริง
แสงสว่าง
กำลังใจเต็ม 10
คำสอน ข้อคิด
ชัยชนะ กับปัญญา
ความรู้สึก นึกย้อนหลัง
กฎแห่งกรรมเลี่ยงไม่ได้
ธรรมะล้างใจได้น่ะ
สรรพสัตว์เวียนว่าย ตายเกิด
วิถี แห่งการปฏิบัติ ฐานแห่งความเชื่อมั่น
มาสวดมนต์ กันเถอะ
รู้ป่าวมาวัดเพื่ออะไร
สมาธิด้วยกันเถอะ
แก้กรรม ด้วยตัวเอง
รู้จักธรรมะ
กรรมแก้ด้วยธรรมะ
ธรรมะดีงาม
แสงสว่างในจิตรฝึกตั้งสติจิตรใจตนเอง
ใจเราสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด
เหตุเจริญและเหตุเสื่อม
การซ้อมตาย
ทำจิตของเราให้นิ่งไว้ตลอด
ธรรมชนะทุกอย่าง
ธรรมของมนุษย์
ธรรมสอนลูก
ปัจจุบันให้ดีกว่า
แรงสอนใจ
ธรรมะสติตน
ธรรมะใจเย็น
ความทุกข์เป็นความจริง
จิตไม่หวั่นไหว
คิดได้ด้วยธรรมมะ
ธรรมมะทำชีวิตสงบสุข
นำชีวิตสู่แสงสว่าง
อยู่ดีกินดี มีหลักฐานมั่นคง
ธรรมพ้นทุกข์ได้จริง
ธรรมประจำใจ
อิทธิบาท 4
คิดทำยังสุข
ธรรมสุขใจ
ตั้งหลักไว้ article
อานิสงส์ของการนำชนมาสู่พุท​ธธรรม article
ปฏิบัติดีด้วยกาย วาจา ใจ article
กรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันอยู่มากมาย article
ยื้อไว้ไม่ยอมตาย กับ มีชีวิตอยู่อย่างดีarticle
เณรผู้รักความสมบูรณ์แบบarticle
ความระงับดับทุกข์
ถ้าจะแก้ ให้แก้ที่ตัวเรา article
สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง article
ผู้ชนะอย่างหาประมาณไม่ได้ article
ทุกสิ่งเป็นไปตามอำนาจแห่งใจ article
จงเห็นความสำคัญที่สุดของสติ article
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม article
วางได้ใจไม่ทุกข์
บุญที่ถูกลืม article
เราอาศัยโลกอยู่...เพื่ออะไร ? article
เครื่องผูกมัดไม่ขาดออกarticle
บทเรียนแรกของช่างแกะสลักarticle
นิทานเซน :วิถีการกินและนอน article
ความขาดแคลนที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้จักพอของใจ article
เราสละ ละแล้วจริงหรือ article
ธรรมทาน: พุทธทาสภิกขุ
ค้นหาความสงบ...(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
เจตนาคือตัวกรรม article
กำลังใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์ ? article
คำพ่อสอน...รากฐานสำคัญของชีวิต article
คนที่จะตัดกิเลสได้ต้องสละได้จริงๆ
นิทานเซน: บทเรียนแรกของช่างแกะสลักarticle
คนโง่ คนฉลาด คนมีปัญญา article
ถ้าเป็นคนมัวแต่รอ โอกาสที่ได้ดีก็จะยาก article
ชาตินี้เกิดมาต้องตายแน่ ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้ article
[Go to top]เว็บไซต์ www.legendnews.net ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการคัดลอกหรือเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บของท่าน